Извештаи и одлуки за последен избор во наставно-научно звање на наставниот кадар


Институт за Филозофија:

– проф. д-р Иван Џепароски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Бранислав Саркањац, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Ана Димишковска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Ристо Солунчев, реферат

– проф. д-р Ристо Солунчев, одлука за избор

– проф. д-р Дејан Донев, реферат

– проф. д-р Дејан Донев, одлука за избор

– проф. д-р Марија Тодоровска, реферат

– проф. д-р Марија Тодоровска, одлука

– проф. д-р Јасмина Поповска одлука за избор

– проф. д-р Јасмина Поповска реферат

– проф. д-р Вангел Ноневски, реферат и одлука за избор

Институт за Педагогија:

– проф. д-р Наташа Ангелоска-Галевска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Зоран Велковски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Јасмина Делчева Диздаревиќ, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Лена Дамовска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Анета Баракоска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Вера Стојановска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Сузана Миовска Спасева, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Борче Костов, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Елизабета Томевска Илиевска, реферат

– одлука за избор на проф. д-р Елизабета Томевска Илиевска

– проф. д-р Алма Тасевска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Елена Ризова, реферат

– проф. д-р Елена Ризова, одлука за избор

Институт за Историја:

– проф. д-р Александар Атанасовски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Ванчо Ѓорѓиев, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Далибор Јовановски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Бобан Петровски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Никола Жежов, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Борче Илиевски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Тони Филипоски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Војислав Саракински, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Никола Минов, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Стефан Пановски, реферат и одлука за избор

Институт за Историја на уметноста и археологија:

– проф. д-р Елизабета Димитрова, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Драги Митревски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Виктор Лилчиќ, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Никос Чаусидис, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Анета Серафимова, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Снежана Филипова, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Татјана Филиповска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Марјан Јованов, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Антонио Јакимовски, реферат

– проф. д-р Антонио Јакимовски, одлука за избор

– проф. д-р Ирена Теодора Весевска, реферат и одлука за избор

Институт за Класични студии:

– проф. д-р Валериј Софрониевски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Весна Димовска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Весна Томовска Митровска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Ратко Дуев, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Елена Џукеска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Светлана Кочовска Стевовиќ, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Даниела Тошева Николовска , реферат

– проф. д-р Даниела Тошева Николовска , одлука за избор

Институт за Психологија:

– проф. д-р Виолета Петровска-Бешка, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Благоја Јанаков, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Виолета Арнаудова, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Михајло Поповски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Елена Ачковска Лешковска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Николина Кениг, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Огнен Спасовски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Орхидеја Шурбановска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Ана Фрицханд, реферат

– проф. д-р Ана Фрицханд, одлука за избор

– проф. д-р Билјана Блажевска Стоилковска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Катерина Наумова, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Калина Сотироска Иваноска, реферат

– проф. д-р Калина Сотироска Иваноска, одлука за избор

– доц. д-р Филип Сулејманов, реферат и одлука за избор

– доц. д-р Маја Корубин Ќорлука, реферат

– доц. д-р Маја Корубин Ќорлука, одлука за избор

Институт за Социологија:

– проф. д-р Ило Трајковски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Антоанела Петковска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Милева Ѓуровска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Зоран Матевски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Весна Димитриевска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Константин Миноски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Татјана Стојановска Иванова, реферат

– проф. д-р Татјана Стојановска Иванова, одлука за избор

– проф. д-р Марија Дракулевска Чукалевска, реферат

– проф. д-р Марија Дракулевска Чукалевска, одлука за избор

– проф. д-р Аница Драговиќ, реферат и одлука за избор

м-р Ивана Драговиќ, реферат

м-р Ивана Драговиќ одлука за избор

Институт за Безбедност, одбрана и мир:

– проф. д-р Митко Котовчевски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Билјана Ванковска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Зоран Нацев, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Марина Митревска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Лидија Георгиева, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Синиша Даскаловски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Ванчо Кенков, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Оливер Бакрески, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Тони Милески, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Зорица Салтировска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Рина Киркова Танеска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Горан Зенделовски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Тања Милошевска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Сергеј Цветковски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Александар Павлески одлука за избор

– проф. д-р Марјан Ѓуровски, одлука за избор

– проф. д-р Марјан Ѓуровски, реферат

Институт за Социјална работа и социјална политика:

– проф. д-р Сунчица Димитријоска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Маја Геровска Митев, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Сузана Борнарова, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Иван Трајков, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Наташа Богоевска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Светлана Трбојевиќ, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Софија Георгиевска, реферат избор

– проф. д-р Софија Георгиевска, одлука за избор

– проф. д-р Владимир Илиевски, реферат и одлука за избор

Институт за Специјална едукација и рехабилитација:

– проф. д-р Горан Ајдински, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Зора Јачова, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Владимир Трајковски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Даниела Димитрова Радојичиќ, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Наташа Чичевска Јованова, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Зоран Киткањ, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Наташа Станојковска Трајковска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Оливера Рашиќ Цаневска, реферат

– проф. д-р Оливера Рашиќ Цаневска, одлука за избор

– проф. д-р Александра Каровска Ристовска одлука за избор

– проф. д-р Александра Каровска Ристовска реферат

– м-р Маја Филиповска одлука за избор

Институт за Родови студии:

– проф. д-р Денко Скаловски, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Сузана Симоновска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Боби Бадаревски, реферат и одлука за избор

– м-р Стефан Васев , реферат

– м-р Стефан Васев , одлука за избор

Институт за Семејни студии:

– проф. д-р Македонка Радуловиќ, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Ирена Авировиќ Бундалевска, реферат и одлука за избор

– проф. д-р Ангелка Кескинова, реферат

– проф. д-р Ангелка Кескинова, одлука за избор