Одделение за библиотечно работење


Одделението за библиотечно работење на Факултетот, учествува и дава свој придонес во креирањето на политиката на библиотечното работење во рамките на интегрираниот библиотечен систем на Универзитет. Во Одделението покрај стручната обработка на библиотечниот материјал, вработените се грижат и помагат во остварувањето на правата и обврските на студентите, имплементација на ЕКТС, административни  работи поврзани со изготвување на студиските програми, еквиваленција и признавање на предмети, изготвување на информативните пакети за студентите и други стручни работи кои произлегуваат во работењето. Вработените во Одделението имаат значајна улога во системот на поврзаност и координирање на студентите и  вработените на секоја студиска програма.

 • м-р Весна Карапеева


 • раководител на Одделението за библиотечно работење


 • тел: 3116 520 локал: 228


 • e-mail: vesnak@fzf.ukim.edu.mk
 • д-р Дафина Герасимовска


 • советник за библиотечно работење


 • тел: 3116 520 локал: 222


 • e-mail: dafina@fzf.ukim.edu.mk
 • Наташа Таневска


 • Помлад соработник за библиотечно работење


 • тел: 3116 520 локал: 164


 • e-mail: natasha.tanevska@fzf.ukim.edu.mk
 • Татјана Дичоска


 • виш соработник за библиотечно работење


 • тел: 3116 520 локал: 215


 • e-mail: tatjanad@fzf.ukim.edu.mk
 • Фросина Новак


 • виш соработник за библиотечно работење


 • тел: 3116 520 локал: 212


 • e-mail: frosinanovak@fzf.ukim.edu.mk
 • Илина Смоковска


 • виш соработник за библиотечно работење


 • тел: 3116 520 локал: 223


 • e-mail: ilina@fzf.ukim.edu.mk
 • м-р Марјан Калевски


 • соработник за библиотечно работење


 • тел: 3116 520 локал: 208


 • e-mail: marjank@fzf.ukim.edu.mk
 • м-р Даниела Неделкова


 • Виш соработник за библиотечно работење


 • тел: 3116 520 локал: 104


 • e-mail: daniela.nedelkova@fzf.ukim.edu.mk
 • м-р Маја Филиповска


 • соработник за библиотечно работење


 • тел: 3116 520 локал: 248


 • e-mail: majaf@fzf.ukim.edu.mk
 • д-р Александар Павлески


 • соработник за библиотечно работење


 • тел: 3116 520 локал: 167


 • e-mail: pavleski@fzf.ukim.edu.mk
 • м-р Ивана Драговиќ


 • помлад соработник за библиотечно работење


 • тел: 3116 520 локал: 156


 • e-mail: ivana@fzf.ukim.edu.mk
 • Викторија Петровска


 • помлад соработник за библиотечно работење


 • тел: 3116 520 локал: 125


 • e-mail: petrovska@fzf.ukim.edu.mk