Истражувачки е-ресурси


Научната инфраструктура при Филозофскиот факултет ја сочинуваат и електронски бази на академски ресурси, кои за потребите на учење од далечина претставуваат неодмeнлива поддршка. Електронската база за академски трудови JSTOR,  вклучува пристап до сите збирки на JSTOR списанија (околу 3000 научни списанија), како и пристап до е-книги (околу 35.000 книги). Дополнително, обезбеден е пристап и до базата ARTSTOR, која нуди 3 милиони слики од водечките музеи, архиви на фотографии, вклучувајќи ретки и важни колекции кои не се достапни на друго место и кои опфаќаат широк спектар на дисциплини, претставени заедно со збир на специјализирани алатки за предавање и учење. Филозофскиот факултет континуирано работи на подобрување на научно-истражувачката инфраструкура и зголемување на пристапот до што поголем број на е-бази на академски ресурси.

Пристап до е-ресурси:


1.   ProQuest Dissertation and Theses е база на податоци со околу 5 милиони дисертации и  трудови,  како и официјално складиште на Конгресната библиотека на САД,

2. ProQuest Global Newsstream обезбедува пристап до највлијателните современи извори на вести    од целиот свет – од денешните вести до заднинските датотеки кои датираат од 1980-тите. Оваа збирка вести вклучувa весници, вести, телевизиски и радио транскрипти, блогови, видео, подкасти и веб-страници од САД, Канада, Европа, Африка, Азија, Латинска Америка и Австралија.

3. TDM Studio служи за истражувања со помош на алатки за анализа на текст и визуелизација. По пат на “податочно рударење“ може да се анализираат текстови и податоци од базите на Платформата преку Workbench нуди програмски пристап до милиони содржини на ProQuest користејќи R или Python, како и визуелизација на содржините на ProQuest.

ProQuest на кампус

ProQuest надвор од кампус

TDM Studio


Проектот MUSE на Johns Hopkins University е водечки снабдувач на дигитални содржини за хуманистичките и општествените науки. MUSE нуди пристап до целосни верзии на научни списанија од над 120 водечки светски универзитетски издавачи и научни здруженија. Пристапот на Филозофскиот факултет е одобрен за збирката на хуманистички и општествени науки, која вклучува 715 списанија. Дополнително, базата содржи и голем број на книги со отворен пристап.

MUSE (на кампус)

MUSE (инструкции за пристап надвор од кампус)


Базата на списанија Sage journals и збирката Premier 2022 содржи над 1000 референтни списанија од областа на хуманистичките и општествените науки и над 1 милион статии.

SAGE (на кампус)

SAGE (надвор од кампус)


Софтвер за проверка на автентичност на трудови

Лиценцата за Турнитин на Филозофскиот факултет е наменета за проверка на автентичноста на студентски задолженија и трудови изработени од студентите на магистерски и докторски студии при Филозофскиот факултет. Проверката на трудовите (магистерски, докторски, како и други писмени задолженија во текот на вториот и третиот циклус на студии) може да ја вршат наставниците, додека студентите имаат на располагање ресурси за правилно референцирање и цитирање.

Пристап: ЛИНК

Корисничко упатство


Издавачката куќа на Универзитетот Кембриџ објавува голем број реномирани научнисписанија од областа на хуманистичките и општествените науки достапни електронскипреку Cambridge Core.

Cambridge Core (на кампус)

Cambridge Core (надвор од кампус)АРТСТОР (на кампус)

АРТСТОР (надвор од кампус)

АРСТОР (надвор од кампус за студенти: за пристап надвор од кампусот, студентите треба да испратат емаил адреса на artstor@fzf.ukim.edu.mk во чиј наслов ќе стои бројот на индекс)


Елгар онлајн (на кампус)

Елгар онлајн (надвор од кампус – испратете e-mail за детали)


ЕБСКО (на кампус)

ЕБСКО (надвор од кампус- испратете e-mail за детали)


ERIC (Информативен центар за образовни ресурси) е  најшироко користен индекс во светот за литература поврзана со образованието.

Пристап преку кампус (преку ЕБСКОхост)

Пристап надвор од кампус (испратете e-mail за детали)


Academic Search Complete е највредната и најсеопфатна научна, мултидисциплинарна база на податоци со целосен текст, со повеќе од 8.500 периодични списанија со целосен текст, вклучително и повеќе од 7.300 рецензирани списанија. Покрај целосниот текст, оваа база на податоци нуди индексирање и апстракти за повеќе од 12.500 списанија и вкупно повеќе од 13.200 публикации, вклучително и монографии, извештаи, конференции, итн. Базата на податоци содржи PDF содржина од далечната 1887 година, со мнозинство на наслови со целосен текст во PDF формат (што може да се бара).

Пристап преку кампус (преку ЕБСКОхост)

Пристап надвор од кампус (испратете e-mail за детали)


Psychology and Behavioral Sciences Collection опфаќа теми како што се емоционални карактеристики и однесување, психијатрија и психологија, ментални процеси, антропологија, набљудувачки и експериментални методи. Оваа база на податоци обезбедува 575 публикации со целосен текст, вклучително и 550 наслови рецензирани од рецензии. Се ажурира секој ден преку EBSCOhost.

Пристап преку кампус (преку ЕБСКОхост)

Пристап надвор од кампус (испратете e-mail за детали)

Бесплатни содржини со отворен пристап


Најголема колекција во светот на истражувачки трудови со отворен пристап
CORE


OpenDOAR е глобален директориум на ризници со отворен пристап. Може да пребарувате и да прелистувате илјадници регистрирани ризници (репорзиториуми)засновани на низа карактеристики, како што се локација, софтвер или вид на материјалот што се чува.

OPENDOAR


Издавачи кои објавуваат академски, рецензирани книги со отворен пристап.
DOAB


Директориум на списанија со отворен пристап за сите
DOAJ