Факултетско студентско собрание


Факултетското студентско собрание (ФСС) е студентска организација и е тело во рамките на Филозофскиот факултет во Скопје, во кое членуваат претставници на студентите и истите се бираат на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање. Право на глас, како и право да се кандидира, има секој студент кој е запишан на факултетот, на студии во учебната година во која се избира факултетското студентско собрание.

Мандатот, односно правото да се биде студентски претставник е ограничен на една година со можност за повторен реизбор. Изборите за преставници на факултетското студентско собрание ги распишува деканот на факултетот во рок од 30 дена пред нивното одржување, каде што се формира посебна изборна комисија чие мнозинство е составено од студентите.

Начинот на избор и бројот на членовите на факултетското студентско собрание како и неговите органи се уредуваат со статутот на факултетот.

Со факултеткото собрание претседава претседател кој се избира на непосредни и тајни избори.

Претседателот на факултетското студентско собрание ги извршува одлуките на факултетското собрание, ги извршува одлуките на факултетското студентско собрание, ги застапува студентите и факултетското студентско собрание.

Одлука за избор на членови на ФСС со мандат 2020-21

Секој студент запишан на Филозофски факултет има можност да учествува во работата на Факултетското студентското собрание независно од националната, верска и полова припадност. Основна цел на Факултетското студентско собрание е да ги застапува интересите на студентите пред Факултетот, Универзитетот и пред органите на државата.  Во рамки на ФСС постојат комисии составени од студенти за образование и наука, култура, екологија, спорт и др. преку кои се реализира предвидената програма. Студентското собрание во континуитет презема активности за покачување на студентскиот стандард, унапредување на правата на студентите, спроведување на квалитетна настава и стумулирање на студентскиот активизам.

Во рамки на Факултетското студентското собрание функционира заменик-студентскиот правобранител на Филозофки факултет кој ги застапува и брани правата на студентие.

Факултетското студентско собрание издава студентско списание наречено „Внатрешен патник“. Списанието започнало да се издава во далечната 1995 година во рамки на тогашниот Сојуз на студенти при Филозофскиот факултет во Скопје. Денес списанието „Внатрешен патник“ се издава според современи стандарди, секогаш со актуелни теми претставува глас на студентите. За прв пат во Македонија студентското списанието „Внатрешен патник“ започна да се издава со Брајово писмо (бр. XXI и XXII во 2019 година), како и во специјален фонт за лица со дислексија (DyslexcFZF).

Покрај основите дејности, Факултетското студентско собрание извршува многу други активности. Собранието соработува и организира студентски конферецнии, научни трибини, дебати и други настани во соработка со студентските организации на Филозофски факултет, а тоа се: Клуб на млади историчари на Македонија, Аксиос-студентско археолошко здружение, Спортско- студентско здружение на Филозофски факултет „НИКЕТЕС“-Скопје, ПСИХЕСКО- Здружение на студенти по психологија, АССР-Асоцијација на студенти по социјална работа и Здружение на студенти по специјална едукација и рехабилитација „Специјални студенти.“

Студентското собрание ги поттикнува, стимулира и ги поддржува студентите да се вклучат во меѓународни настани и активности со цел промоција и афирмација на Факултетот. Ние како организација се обидуваме да го потенцираме значењето на вон-факултетските активности и значењето на искуството и праксата во процесот на пронаоѓање работа. Нашите студенти учествуваат на голем број на домашни и меѓународни конференци, семинари, летни школо, кампови, симпозуми, квизови, спортски натпревари и др. Студентите на Филозофски факултет секогаш се закитувале со зналачни признанија од домашни и меѓународни организации.

Бидете во тек и следете не’ на:

  • Верица Шарац


  • В.Д. Претседател на ФСС


  • тел.: 3116 520 лок: 230


  • e-mail: verica@fzf.ukim.edu.mk
  • Стефан Николовски


  • Заменик-правобранител


  • тел.:


  • e-mail: zamenik-pravobranitel@fzf.ukim.edu.mк

Членови на Факултетското студентско собрание


Филозофија


Faculty member

Ангел Ангеловски

Faculty member

Гордан Гелевски

Историја


Faculty member

Верица Шарац

Faculty member

Дамјан Бужаровски

Faculty member

Димитар Здравески

Faculty member

Иво Најдески

Педагогија


Faculty member

Катерина Арсова

Faculty member

Симона Јанакиеска

Faculty member

Ана Марија Митреска

Faculty member

Викторија Попова

Класични студии


Faculty member

Филип Марковски

Историја на уметноста и археологија


Faculty member

Антонио Стојановски

Faculty member

Кирил Ангеловски

Faculty member

Блаже Ѓорев

Faculty member

Андреј Петровски

Социологија


Faculty member

Ана Марија Димитриевска

Faculty member

Симона Рикалоска

Faculty member

Сара Димоска

Психологија


Faculty member

Стефан Димитриовски

Faculty member

Ивана Цилевска

Faculty member

Христијан Павловски

Faculty member

Емилија Кацелиновска

Безбедност, одбрана и мир


Faculty member

Елеонора Новеска

Faculty member

Самир Каришиќ

Faculty member

Кристијан Џеповски

Faculty member

Николина Бабунска

Социјална работа и социјална политика


Faculty member

Славко Атанасовски

Faculty member

Наташа Иваноска

Faculty member

Антонио Најдоски

Faculty member

Магдалена Маркоска

Специјална едукација и рехабилитација


Faculty member

Михаела Ѓурчиноска

Faculty member

Александра Спирова

Faculty member

Маринела Србиноска

Faculty member

Изабела Даскалоска

Родови студии


Faculty member

Мартина Лозаноска

Faculty member

Теодора Атовска

Faculty member

Филип Анастасов

Faculty member

Симона Алексовска

Семејни студии


Faculty member

Игор Талевски

Faculty member

Нејла Муминовиќ

Faculty member

Ивана Вангеловска

Faculty member

Ангела Ќосева

Интердисциплинарни студии


Faculty member

Теодора Милеска

Faculty member

Ристо Савески

Faculty member

Деница Шошолчева

Faculty member

Ана Марија Даневска