Доквалификација


ЕДНОГОДИШНИ ДЕФЕКТОЛОШКИ СТУДИИ

(ДЕФЕКТОЛОШКА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Фотокопија од уверението за дипломирање со оценки заверена на нотар или оригинал
 2. Договор за работа или фотокопија од образецот М1/М2 заверена на нотар
 3. Извод од матична книга на родените (оригинал)
 4. Индекс
 5. Две исти фотографии
 6. Образец за запишување семестар
 7. Уплатница за платена административна такса од 50,00 денари
 8. Уплатница за уплатени 15.000,00 денари на образец ПП 50
  Назив на примач: Буџет на Р.С. Македонија- Филозофски факултет
  Банка на примачот: Народна банка на РСМ
  Сметка на примачот: 100000000063095
  Смeтка на буџетски корисник: 1600104227 788 18
  Приходна шифра: 723013
  Програма: 41

Едногодишните дефектолошки студии се наменети за лица кои имаат завршерно наставнички факултети, или завршена Педагошко-психолошка и методска доквалификација, а се вработени во посебни основни и средни училишта или установи.

Се полагаат следните испити:

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

 1. Општа дефектологија – проф. д-р Зоран Киткањ
 2. Професионална ориентација и оспособување на лица со пречки во развојот – комисија: проф. д-р Зора Јачова, проф. д-р Даниела Димитрова-Радојичиќ и проф. д-р Наташа Чичевска-Јованова
 3. Психологија на лица со пречки во равојот – проф. д-р Огнен Спасовски
 4. Дидактика со специјална дидактика – проф. д-р Вера Стојановска

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 1. Олигофренологија со методика на одделенска настава со лесно ментално ретардирани ученици – проф. д-р Горан Ајдински
 2. Тифлологија со методика на одделенска настава со слепи и слабовидни ученици – проф. д-р Даниела Димитрова-Радојичиќ
 3. Сурдологија со методика на одделенска настава со глуви и наглуви ученици – проф. д-р Зора Јачова
 4. Соматопедија со методика за работа со телесно инвалидни ученици – проф. д-р Наташа Чичевска- Јованова и проф. д-р Оливера Рашиќ-Цаневска

Се избира и полага само еден од понудените изборни предмети.


ПЕДАГОШКА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

Студиска програма и предметна програма