Институт за психологија

д–р Огнен Спасовски

Редовен професор

Проф. д–р Огнен Спасовски е роден на 14.10.1970 година во Скопје. Дипломирал на Институтот за психологија на Филозофскиот факултет во Скопје во 1996 година, каде и се вработил во 1999 година како помлад асистент. Магистрирал на истиот факултет во 2004 година, а во 2009 година и докторирал на темата „Субјективна добросостојба, базични психолошки потреби и животни цели“. Како добитник на Фулбрајт грант, во 2011/2012 година има едногодишен пост-докторски истражувачки престој на Универзитетот на Пенсилванија во Филаделфија, САД под менторство на д-р Мартин Селигман. Во звањето доцент е избран во 2009 година, во вонреден професор во 2014, а од јануари 2019 година е редовен професор на Инститот за психологија на Филозофскиот факултет во Скопје.

Проф. д–р Огнен Спасовски имал кратки студиски престои во Ирска, Унгарија, Словенија и Шкотска. За време на пост-докторскиот истражувачки престој во САД, раководел со меѓународен научен проект: Evaluation of the past and subjective well-being (Евалуација на минатото и субјективната добросостојба), реализиран на Универзитетот на Пенсилванија. Во тој период бил поканет и одржал предавања и на Универзитетот на Чикаго (University of Chicago), како и на Универзитетот Ана Мендез во Сан Хуан, Порторико (Ana Mendez University System).

Во 2014 година бил поканет предавач на студенти на втор циклус студии на Универзитетот во Оломоуц, Република Чешка, а во 2019 на студенти од прв и втор циклус на Унивезрзитетот Св. Кирил и Методиј во Трнава, Словачка. Во септември 2015 година, бил поканет предавач на конференција на Советот на Европа во Стразбург, Република Франција: Conference on Human Rights and Democracy in Action, во Palais de l’Europe.

Бил активно вклучен во струковото организирање на психолозите во Македонија и еден е од основачите на Комората на психолози на Македонија. Активно учествувал и во изготвувањето и донесувањето на Законот за психолошка дејност во РМ.

Како истражувач, раководител на проектни програми, експерт, консултант, предавач или обучувач, проф. Спасовски имал ангажмани и соработка со институции и меѓународни организации на програми фокусирани на психологијата на образованието и унапредување на инклузивното образование, меѓу кои: Директоратот за образование и култура на ЕУ (Directorate general – Education), Советот на Европа, Британски Совет, Европската фондација за обуки (ETF), УНИЦЕФ, УНДП, УСАИД, Регионалниот совет за соработка (Regional Cooperation Council) и др. Во периодот 2016-18 година, член е на Панел на рецензенти на Европската агенција за Соработка во науката и технологијата (EU Agency for Cooperation in Science and Technology – COST), со седиште во Брисел, Белгија.

Потесен научен и стручен интерес на проф. д–р Огнен Спасовски се проучувањето на факторите кои придонесуваат на субјективната добросостојба на луѓето, еволуциските механизми кои влијаат на однесувањето на луѓето, интеракцијата на емоционалните и когнитивите процеси, како и унапредување на инклузивното квалитетно образование.

Проф. д–р Огнен Спасовски изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  Еволуциски основи на однесувањето

 • 2

  Општа психологија

 • 3

  Психологија на лица со посебни образовни потреби

 • 4

  Позитивна психологија

На третиот циклус студии:
 • 1

  Општа психологија

 • 2

  Еволуциска психологијаБиблиографија

Spasovski, O., Pecakovska, S. (2020). The academic profession in North Macedonia: A never ending transition, European Journal of Education 55(4), pp. 501-513. https://doi.org/10.1111/ejed.12419

Spasovski, O., Kenig, N. (2020). Psychological Well-Being in Students during Self-Isolation Due to the Covid-19 Pandemic, Primenjena Psihologija 13(4), pp. 427-447. https://doi.org/10.19090/pp.20.4.427-447

Kenig, N., Spasovski, O. (2020). The effects of Covid-19 pandemic on psychological health and wellbeing: predctions, states and perspectives, In: M. Mitevski (Ed.), Challenges: Journal on social issues. Friedrich Ebert Stiftung, p.114-127

Spasovski, O. (2019). European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018 update: North Macedonia. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_North_Macedonia.pdf

Sulejmanov, F., Spasovski, O., Platt, T. (2018). The development of the Humour Structure Appreciation Scale and its relation to Sensation Seeking Inventory and Need for Closure Scale, European Journal of Humour Research 6 (1) 124–140;

Cowan, P., Dede, G., Kenig, N., Spasovski, O., Balsevičienė, B., Zuzevičiūtė, V., … Verkest, H. (2018). Guidelines for Citizenship Education in School: The Inclusion of Minority Groups. (Children’s Identity and Citizenship in Europe). European Union.

Kenig, N., Spasovski, O. (2017). The voices of youth on European identity, membership and values from an aspiring country, Civitas et Lex: Psychology, 2(14), pp. 15-24;

Sulejmanov, F., Spasovski, O. (2017). Psychometric properties of the Macedonian version of the Implicit Positive and Negative Affect Test (IPANAT–M). Review of Psychology, 2017, Vol. 24, No. 1-2, 39-44, Naklada Slap

Spasovski, O., (Co-author) (2017). Preparing Teachers for Diversity: the Role of Initial Teacher Education, European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture and Public Policy and Management Institute

ETF, Handley, D., Spasovski, O., (2017) “Guidance Note for VNFIL Processes in the fYRo Macedonia”, ETF

Спасовски, О. (2016). Вредности, базични психолошки потреби и субјективна добросостојба, Во: (Арнаудова, В., и Сарџоска, Е., уредници), 40 години Институт за психологија: Зборик на трудови од меѓународна конференција за теорија и практика во психологијата, 365-384, Скопје: Филозофски факултет

[Spasovski, Oh. (2016). Values, Basic Psychological Needs, and Subjective Well-being, In: (Arnaudova, V., & Sardjoska, E., editors), 40 Years Institute of Psychology: Proceedings of the International Conference on Theory and Practice in Psychology, 365-384, Skopje: Faculty of Philosophy];

Сулејманов, Ф., Спасовски, О. (2015). Проверка на психометриските карактеристики на Скалата на потреба за затворање, Психологија: Наука и практика, 43-55, Скопје: Филозофски факултет

[Sulejmanov, F., Spasovski, O. (2015). Checking the Psychometric Characteristics of the Closing Need Scale, Psychology: Science and Practice, 43-55, Skopje: Faculty of Philosophy]

Спасовски, О. (2015). Концепција за основно образование на возрасните во Република Македонија, Скопје: Центар за образование на возрасни

[Spasovski, O. (2015). Adult Primary Education Concept in the Republic of Macedonia, Skopje: Adult Education Center.]

Спасовски, О. (2015). Сегрегација на Ромите во образованието во Република Македонија, Скопје: Фондација Отворено општество Македонија.

[Spasovski, O. (2015). Roma Segregation in Education in the Republic of Macedonia, Skopje: Foundation Open Society Macedonia.]

Спасовски, О. (2014). Засетилното задоволство и чувството на задоволство од перспектива на еволуциската психологија, во: Аспакти на сексуалност и сексуално образование: Збир на текстови. 28-35, Скопје: ХЕРА. ISBN 978-608-238-044-5

[Spasovski, Oh. (2014). On sensory pleasure and sense of satisfaction from the perspective of evolutionary psychology, In: Aspects of sexuality and sexuality education: a set of texts. 28-35, Skopje: HERA. ISBN 978-608-238-044-5]

Spasovski, O., Kenig, N. & Kim, Y-H. (2014). Do illusionary positive memories cast a shadow on current happiness? Evaluations of the present and the past in relation to Subjective well-being, Studia Psychologica, vol. 7, 69-81; University of Cracow.

Kenig, N., Spasovski, O. (2014). Far away but close enough: Possibilities for developing European identity in youth before becoming a member of the European Union, In P. Cunningham (ed.) Identities and Citizenship Education. Controversy, crisis and challenges, pp. 453 – 465.

Romanyuk, L., Dimitrova, R., Spasovski O. (2014). Interplay between Subjective Wellbeing and Personality Values’ Becoming, Caucasus Journal of Social Sciences, 169 – 188, The University of Georgia Press, Tbilisi.

Spasovski, O (во коавторство со: Macura M. S., Batarelo K. I., Kristiansen, D. S., Gera, I., Ikonomi, E., Kafedžić, L., Milić, T., Rexhaj, X. & Closs, А.) (2013). Dearth of early education experience: a significant barrier to subsequent educational and social inclusion in the Western Balkans, International Journal of Inclusive Education, pp.36-54, Taylor and Francis

Spasovski, O. (2013). The Relation of Basic Psychological Needs, Intrinsic and Extrinsic Life Goals and Collectivism with Subjective Well-Being: A Case in Macedonia. In: Knoop, H-H., Delle Fave, A. (eds). Well-Being and Cultures: A Positive Psychology Perspective. Springer, pp. 71-81

Спасовски, О., Крек, Ј., Вогринц, Ј., Метљак, М., (2013). Образованието на учениците со ниски постигања во учењето, Скопје: Фондација Отворено општество Македонија,

[Spasovski, O., Krek, J., Vogrinc, J., Metljak, M.,. (2013). “Education of underachieving students in primary education” Skopje: Foundation Open Society Institute Macedonia];

Спасовски, О. (2012). Позитивна психологија. Скопје: Филозофски факултет.

[Spasovski, O. (2012). Positive psychology. Skopje: Faculty of Philosophy.]

Спасовски, О., Еминовска, Е., ) (2012). Ромски образовен фонд – Национална проценка Македонија. Budapest: Roma Education Fund.

[Spasovski, O., Eminovska E. (2012). Country Assessment for Republic of Macedonia Budapest: Roma Education Fund]

Спасовски, О., (2011). Анализа на образованието на Ромите во Република Македонија. Скопје: Фондација Институт отворено општество и Детска фондација Песталоци – Швајцарија;

[Spasovski, O. (2011). Analysis of the education of Roma in the Republic of Macedonia. Skopje: Foundation Open Society Institute Macedonia]

Кениг, Н., Спасовски, О. (2011). Проверка на внатрешната структура на инструментот Индекс на аспирации со користење на експлораторна факторска анализа. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, 107-122

[Kenig, N., Spasovski, O. (2011). Checking the internal structure of the Aspiration Index instrument using exploratory factor analysis. Yearbook of the Faculty of Philosophy, Skopje, pp. 107-122.]

Spasovski, O. (2010). Principles of Inclusive Education and the Role of Teachers and In-School Professional Staff. Journal of Special Education and Rehabilitation. Skopje: Faculty of Philosophy, pp.81-100

Spasovski, O., Balazhy, S., Friedman, E., (2010). Mapping Policies and Practices for the Preparation of Teachers for Inclusive Education in Contexts of Social and Cultural Diversity. Turin: European Training Foundation.

Spasovski, O. (2010). Teacher Competition as a Basis for Teacher Education: Tuning Teacher Education Curricula in Five Western Balkan Countries. In: Hudson, B., Zgaga, P., and Åstrand, B. Advancing Quality Cultures for Teacher Education in Europe: Tensions and Opportunities. Umea: Umea University, Sweden;

Спасовски, О. (2010). Позитивна психологија: зошто ни е потребно ново движење во психологијата? Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје

Спасовски, О. (2010). Зa демократијата, слободите и среќата. Социолошка ревија. Скопје: АСРМ

Спасовски, О., (2009). Базични психолошки потреби: Важноста на балансот во нивната задоволеност за субјективната добросостојба. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје.

Spasovski, O. (2009). Basic Psychological Needs: The Importance of Balance in Their Satisfaction and Subjective Well-being, Yearbook of the Faculty of Philosophy, Skopje: Faculty of Philosophy

Spasovski, O. (2008) Reconstructing children’s reality towards their well-being. In Sipitanou, A., and Galevska Angelovska, N., (eds): 12th International Conference on Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice”- Book of Proceedings. Athens: Balkan Society for Pedagogy and Education.

Spasovski, O. (2008). Competencies related to commitment to values ​​and child rearing in education. In: Pantic, N., (ed) Tuning Teacher Education Curricula In The Western Balkans. Belgrade: Center for Education Policy

Спасовски, О. (2008). Односот на субјективната добросостојба со интринзичните и екстринзичните животни цели. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, стр. 177-187

[Spasovski, O. (2008). Life goals and subjective well-being. Yearbook of the Faculty of Philosophy, Skopje: Faculty of Philosophy, pp. 177-187]

Спасовски, О., (2007). Помагателите помеѓу стресот и субјективната добросостојба. Зборник од Конференција: Современите предизвици во теоријата и праксата на социјалната работа и социјалната политика. Филозофски факултет, Скопје.

[Spasovski, O. (2007). Helpers between the stress and their subjective well-being. Current Challenges in Theory and Practice of Social Work and Social Policy Conference – Book of Proceedings. Skopje: Faculty of Philosophy]

Спасовски, О., (2007) Субјективна добросостојба: динамичка рамнотежа на интеракцијата меѓу личноста, емоциите и интринзичната мотивација, Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, 203-213

[Spasovski, O., (2007). Subjective Well-Being: Dynamic Equilibrium of Interaction between Personality, Emotions and Intrinsic Motivation. Annual Bulletin of the Faculty of Philosophy. Skopje: Faculty of Philosophy, pp.203-213]

Арнаудова, В., Ачковска Лешковска, Е., Спасовски, О., (2005). Верификација на научната методологија за идентификација на надарените ученици, Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, стр. 67-84.

[Arnaudova, V., Ačkovska-Leškovska, E., Spasovski, O. (2005). Verification of scientific methodology for identification of gifted students, Yearbook of the Faculty of Philosophy, Skopje: Faculty of Philosophy, pp.67-84]

Спасовски, О., (2004). Афективни состојби и личносни диспозиции, Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, стр. 193-207

[Spasovski, O. (2004). Affective states and personal dispositions, Yearbook of the Faculty of Philosophy, Skopje: Faculty of Philosophy, pp.193-207]

Спасовски, О., (2004). Работна меморија и емоционална меморија: Интеракција на меморичките процеси и афективните состојби, Во: 30 години Институт за психологија, Зборник на трудови, Филозофски факултет, Скопје, стр. 279-292.

[Spasovski, O. (2004). Working memory and emotional memory: Interaction of memory processes and affective states, In: 30 years Institute of psychology, Collection of papers, Skopje: Faculty of Philosophy, pp.279-292]

Спасовски, О., (2003). Интегрален пристап во проучувањето на емоциите и когницијата. Позитивна и негативна афективност и когниција, Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, стр. 233-244.

[Spasovski, O. (2003). Integral approach to research of emotions and cognition: positive and negative affectivity and cognition, Yearbook of the Faculty of Philosophy, Skopje: Faculty of Philosophy, pp. 233-244]

Кениг, Н, Спасовски, О. (2001). Премислување на старите дилеми на истражувањата во психологијата: осврт кон тестирањата на групните разлики, Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, стр. 197-205.

[Kenig, N., Spasovski, O. (2001). Rethinking of the old dilemmas in psychological research: Review of testing group differences, Yearbook of the Faculty of Philosophy, Skopje: Faculty of Philosophy, pp.197-205]

Спасовски, О., (2000) Навраќање на крстопатите, Во: Јанаков, Б. (Уред.), 100 години психоанализа, Зборник, Филозофски факултет, Скопје, стр. 39-52.

[Spasovski, O. (2000). Retrospection of the crossroads, In: Jankov, B. (Ed.), 100 years psychoanalysisCollection of papers, Faculty of Philosophy, Skopje: Faculty of Philosophy, pp.39-52]