Распоред на часови прв циклус


Историја

зимски семестар 2021/2022


Историја со архивистика

зимски семестар 2021/2022


Класични студии

зимски семестар 2021/2022


Приватна и корпоративна безбедност

зимски семестар 2021/2022


Безбедност, одбрана и мир

зимски семестар 2021/2022


Родови студии

зимски семестар 2021/2022


Филозофија

зимски семестар 2021/2022


Психологија

зимски семестар 2021/2022


Педагогија

зимски семестар 2021/2022


Андрагогија

зимски семестар 2021/2022


Социологија

зимски семестар 2021/2022


Археологија

зимски семестар 2021/2022


Историја на уметноста

зимски семестар 2021/2022


Социјална работа и социјална политика

зимски семестар 2021/2022


Специјална едукација рехабилитација

зимски семестар 2021/2022


Семејни студии

зимски семестар 2021/2022


Меѓународни и интеркултурни студии

летен семестар 2020/2021