Распоред на часови прв циклус


Историја

зимски семестар 2020/2021


Историја со архивистика

зимски семестар 2020/2021


Класични студии

зимски семестар 2020/2021


Приватна и корпоративна безбедност

зимски семестар 2020/2021


Безбедност, одбрана и мир

зимски семестар 2020/2021


Родови студии

зимски семестар 2020/2021


Филозофија

зимски семестар 2020/2021


Психологија

зимски семестар 2020/2021


Педагогија

зимски семестар 2020/2021


Андрагогија

зимски семестар 2020/2021


Социологија

зимски семестар 2020/2021


Археологија

зимски семестар 2020/2021


Историја на уметноста

зимски семестар 2020/2021


Социјална работа и социјална политика

зимски семестар 2020/2021


Специјална едукација рехабилитација

зимски семестар 2020/2021


Семејни студии

зимски семестар 2020/2021