Распоред на часови прв циклус


Историја

летен семестар 2020/2021


Историја со архивистика

летен семестар 2020/2021


Класични студии

летен семестар 2020/2021


Приватна и корпоративна безбедност

летен семестар 2020/2021


Безбедност, одбрана и мир

летен семестар 2020/2021


Родови студии

летен семестар 2020/2021


Филозофија

летен семестар 2020/2021


Психологија

летен семестар 2020/2021


Педагогија

летен семестар 2020/2021


Андрагогија

летен семестар 2020/2021


Социологија

летен семестар 2020/2021


Археологија

летен семестар 2020/2021


Историја на уметноста

летен семестар 2020/2021


Социјална работа и социјална политика

летен семестар 2020/2021


Специјална едукација рехабилитација

летен семестар 2020/2021


Семејни студии

летен семестар 2020/2021


Меѓународни и интеркултурни студии

летен семестар 2020/2021