Распоред на часови прв циклус


Историја

летен семестар 2023/2024

зимски семестар 2023/2024


Историја со архивистика

летен семестар 2023/2024

зимски семестар 2022/2023


Класични студии

летен семестар 2023/2024

зимски семестар 2023/2024


Приватна и корпоративна безбедност

Прва колоквиумска недела летен 2022/2023

летен семестар 2023/2024

зимски семестар 2022/2023


Безбедност, одбрана и мир

Прва колоквиумска недела зимски 2023/2024 (Приватна и корпоративна безбедност )

летен семестар 2023/2024

зимски семестар 2023/2024

зимски семестар (Безбедност, одбрана и мир 2018) 2023/2024


Родови студии

летен семестар 2023/2024

зимски семестар 2023/2024


Филозофија

летен семестар 2023/2024

зимски семестар 2023/2024


Психологија

летен семестар 2023/2024

зимски семестар 2023/2024


Педагогија

летен семестар 2023/2024

зимски семестар 2023/2024


Андрагогија

летен семестар 2023/2024

зимски семестар 2023/2024


Социологија

летен семестар 2023/2024

зимски семестар 2023/2024


Археологија

летен семестар 2023/2024

зимски семестар 2023/2024


Историја на уметноста

летен семестар 2023/2024

зимски семестар 2023/2024


Социјална работа и социјална политика

летен семестар 2023/2024

зимски семестар 2023/2024


Специјална едукација рехабилитација

летен семестар 2023/2024

зимски семестар 2023/2024


Семејни студии

летен семестар 2023/2024

зимски семестар 2023/2024


Меѓународни и интеркултурни студии

летен семестар 2023/2024

зимски семестар 2023/2024