Распоред на часови прв циклус


Историја

летен семестар 2021/2022


Историја со архивистика

летен семестар 2021/2022


Класични студии

летен семестар 2021/2022


Приватна и корпоративна безбедност

летен семестар 2021/2022


Безбедност, одбрана и мир

летен семестар 2021/2022


Родови студии

летен семестар 2021/2022


Филозофија

летен семестар 2021/2022


Психологија

летен семестар 2021/2022


Педагогија

летен семестар 2021/2022


Андрагогија

летен семестар 2021/2022


Социологија

летен семестар 2021/2022


Археологија

летен семестар 2021/2022


Историја на уметноста

летен семестар 2021/2022


Социјална работа и социјална политика

летен семестар 2021/2022


Специјална едукација рехабилитација

летен семестар 2021/2022


Семејни студии

летен семестар 2021/2022


Меѓународни и интеркултурни студии

летен семестар 2021/2022