Распоред на часови прв циклус


Историја

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023


Историја со архивистика

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023


Класични студии

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023


Приватна и корпоративна безбедност

Прва колоквиумска недела летен 2022/2023

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023


Безбедност, одбрана и мир

Прва колоквиумска недела летен 2022/2023

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023


Родови студии

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023


Филозофија

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023


Психологија

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023


Педагогија

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023


Андрагогија

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023


Социологија

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023


Археологија

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023


Историја на уметноста

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023


Социјална работа и социјална политика

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023


Специјална едукација рехабилитација

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023


Семејни студии

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023


Меѓународни и интеркултурни студии

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023