Жиро-сметки и уплатници


Жиро сметка на Филозофскиот факултет

1. Сите студенти ги вршат уплатите на налог за јавни приходи (образец ПП 50).

2. Во налогот за јавни приходи (образец ПП 50), во делот за налогодавач, се запишуваат личните податоци на уплатувачот;

3. Во налогот за јавни приходи (образец ПП 50) во делот за примач, се запишува:

– назив на примачот: БУЏЕТ НА РМ – ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ

– банка на примачот: НБ на РМ

– сметка: 100000000063095

– сметка на буџетски корисник: 1600104227 788 18

– приходна шифра: 723012 (за уплата на партиципација), 723013 (за сите други уплати), 723019 (за постдипломски студии)

–  програма: 41

4. При уплата за постдипломски студии во образецот ПП 50 задложително од страната на налогодавач во повикување на број да се внесе бројот на студиската група за:

Филозофија: 723019-01

Педагогија: 723019-02

Историја и историја со архивистика: 723019-03

Историја на уметност и археологија: 723019-04

Безбедност: 723019-05

Психологија: 723019-06

Социологија: 723019-07

Одбранбени студии: 723019-08

Социјална работа и социјална политика: 723019-09

Мир и развој: 723019-11

Класични студии: 723019-12

Дефектологија: 723019-13

Европски студии за интеграција и комуникација: 723019-14

Менаџмент во образование: 723019-912

Менаџмент на човечки ресурси: 723019-933

Меѓународни односи – разрешување на конфликти: 723019-938

5. При уплата за постдипломски студии, во цел на дознака задолжително се внесува името на студиската група и цел на уплата.

Примери за пополнети уплатници:

Уплатница – партиципација

Уплатница – испити

Уплатница – административна такса