Меѓународен билтен на Филозофски факултет


Со цел да се промовираат меѓународните активности и соработки, Филозофскиот факултет објавува меѓународен билтен во електронска форма. Во 2019/20 објавени се осум броја, кои покрај достапноста на факултетската веб страница и факултетските социјални медиуми, се доставуваат до сите Еразмус и ЦЕЕПУС партнери и студенти, како и други партнери на факултетот од странство. Билтенот дава кус пресек на планираните и спроведените активности на факултетот од меѓународен карактер, кои се реализираат во текот на двата наставни семестри.

2019

2020

2021