Образец за доставување барање за пријавување меѓународен проект преку Филозофскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (во фаза пред поднесување/аплицирање, се доставува како барање до ННС)

Обрасци за доставување барања по основ на одобрени/ добиени меѓународни проекти

Меѓународни проекти


Научно-истражувачките проекти се клучен дел од активностите на Филозофскиот факултет, кои во голема мера имаат меѓународен карактер. Факултетот е вклучен како реализатор на проекти во рамки на програмите Хоризонти, Еразмус плус, како и голем број на проекти од билатерален карактер, во партнерство со меѓународните организации, како: Обединетите Нации, Програмата за развој на Обединтетите Нации (УНДП), УНИЦЕФ, и сл.

ТЕКОВНИ МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ (2020/21):


“Развој на нов софтвер за психомоторна ре-едеукација на деца со аутизам” (2020-1-TR01-KA205-081611)  

Финансиер: Европска Комисија

Координатор: Чанаккале Универзитет, Турција

Партнер: Филозофски факултет, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје

Главен истражувач од Филозофскиот факултет: проф. д-р Оливера Рашиќ Цаневска

Период на реализација: 2020-2022


„Пристапно и дигитализирано културно наследство“ (2019-1-MK01-KA203-060269)

Финансиер: Европска Комисија, Национална Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност

Координатор: Филозофски факултет, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје

Главен истражувач: проф. д-р Виктор Лилчиќ Адамс

Период на реализација: 01.11.2019-31.08.2022


„Поттикнување на пристапни технологии за студирање (FAST): пристапен систем за управување со учењето во хуманистичките и општествени науки“ (2018-1-МК01-КА203-047104)

Финансиер: Европска Комисија, Национална Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност

Координатор: Филозофски факултет, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје

Главен истражувач: проф. д-р Александра Каровска Ристовска

Период на реализација: 01.12.2018 –28.12.2021


„Религиска толеранција и мир“, H2020-EU.3.6.3.2. Grant agreement ID: 770309

Финансиер: Европска Комисија, Програма Хоризонт

Координатор: Универзитет од Лувен, Белгија

Партнер: Филозофски факултет, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје

Главен истражувач: проф. д-р Лидија Георгиева

Период на реализација: 01.05.2018 –01.05.2022


„Од попреченост до производство на храна”

Финансиер: We Effect, Шведска

Координатор: Национална федерација на фармери

Партнер: Филозофски факултет, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје

Главен истражувач: проф. д-р Наташа Станојковска Трајковска

Период на реализација: 09.2019-06.2021


„Студија за поддршка на планирањето на комуникациите и вклученоста на заедниците поврзани со Агендата за одржлив развој во Република Македонија”

Носител: Програма за развој на Обединетите Нации (УНДП)

Партнер: Филозофски факултет, Скопје

Главен истражувач: проф. д-р Светлана Трбојевиќ

Период на реализација: 06.2020-10.2020


Вишеrрадски универзитетски студентски грант бр. 61300005. Теорија на меѓународни односи и разрешување на конфликти

Финансиер: Вишеградски фонд

Носител: Филозофски факултет, Скопје

Главен истражувач: проф. д-р Лидија Георгиева

Период на реализација: 2014-2020