Образец за доставување барање за пријавување меѓународен проект преку Филозофскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (во фаза пред поднесување/аплицирање, се доставува како барање до ННС)

Обрасци за доставување барања по основ на одобрени/ добиени меѓународни проекти

Меѓународни проекти


Научно-истражувачките проекти се клучен дел од активностите на Филозофскиот факултет, кои во голема мера имаат меѓународен карактер. Факултетот е вклучен како реализатор на проекти во рамки на програмите Хоризонти, Еразмус плус, како и голем број на проекти од билатерален карактер, во партнерство со меѓународните организации, како: Обединетите Нации, Програмата за развој на Обединтетите Нации (УНДП), УНИЦЕФ, и сл.

ТЕКОВНИ МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ (2022/23):


01.12.2022-01.12.2024: Филозофија со деца за поширока социјална инклузија (Philosophy with Children for Wider Social Inclusion – SOPHIE),  Еразмус програма KA220-SCH Партнерство за соработка во училишно образование. Носител: Филозофско друштво на Македонија. Партнери: Филозофски факултет, УКИМ, Словенско филозофско друштво, Национален унивезитет Каподистриан, Атина, Грција (главен истражувач од Филозофскиот факултет проф. д-р Јасмина Поповска).


01.11.2022-31.12.2022: Билатерален проект со НВО Kina-KKE Intezet Nonprofit Kft од Будимпешта, Унгарија. Истражување на тема:“The relationship between China, North Macedonia and Serbia in the changing geopolitical context”. (главен истражувач од Филозофскиот факултет проф. д-р Тони Милески).


01.11.2021-31.08.2024: Откривање на оддржливи размислувања – Нова димензија во образованието за оддржлив развој фокусиран на интеркултурни вредности и етика – SYSMIND, 2021-1-АТ01-КА2202-VET-000028126, Партнерства за соработка во стручното образование и обука, носител Универзитетски Колеџ за аграрна и еколошка педагогија, Австрија (главен истражувач проф. д-р Елена Ризова).


01.02.2022-01.10.2023: „Обединети во инклузијата за вработување – УНИТИ“, 2021-1-МК01-КА220-ADU-000035192, Еразмус КА220, Партнерства за соработка во образованието за возрасни , носител: Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (главен истражувач проф. д-р Елена Ризова). Веб страница на проектот.


14.02.2022-14.04.2024: “Осовременување на универзитетските наставни програми за рана интервенција – АПДЕЈТ“, 2021-1-МК01-КА220-HED-000022981, Еразмус КА220, Партнерства за соработка во високото образование, носител: Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  (главен истражувач проф. д-р Александра Каровска-Ристовска). Веб страница на проектот.


07.06.2022-31.01.2025: „Игра и животни вештини“, проект финансиран согласно Меморандум за соработка со  Циришкиот Универзитет за образование на наставници (ПХ Цирих) и Интернационални проекти во Образование (ИПЕ) (главен истражувач: проф. д-р Алма Тасевска). 


„Пристапно и дигитализирано културно наследство“ (2019-1-MK01-KA203-060269)

Финансиер: Европска Комисија, Национална Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност

Координатор: Филозофски факултет, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје

Главен истражувач: проф. д-р Виктор Лилчиќ Адамс

Период на реализација: 01.11.2019-31.08.2022


„Религиска толеранција и мир“, H2020-EU.3.6.3.2. Grant agreement ID: 770309

Финансиер: Европска Комисија, Програма Хоризонт

Координатор: Универзитет од Лувен, Белгија

Партнер: Филозофски факултет, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје

Главен истражувач: проф. д-р Лидија Георгиева

Период на реализација: 01.05.2018 –01.05.2022

ЗАВРШЕНИ МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ


„Поттикнување на пристапни технологии за студирање (FAST): пристапен систем за управување со учењето во хуманистичките и општествени науки“ (2018-1-МК01-КА203-047104)

Финансиер: Европска Комисија, Национална Агенција за Европски Образовни Програми и Мобилност

Координатор: Филозофски факултет, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје

Главен истражувач: проф. д-р Александра Каровска Ристовска

Период на реализација: 01.12.2018 –28.12.2021


“Развој на нов софтвер за психомоторна ре-едеукација на деца со аутизам” (2020-1-TR01-KA205-081611)  

Финансиер: Европска Комисија

Координатор: Чанаккале Универзитет, Турција

Партнер: Филозофски факултет, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје

Главен истражувач од Филозофскиот факултет: проф. д-р Оливера Рашиќ Цаневска

Период на реализација: 2020-2022


Вишеrрадски универзитетски студентски грант бр. 61300005. Теорија на меѓународни односи и разрешување на конфликти

Финансиер: Вишеградски фонд

Носител: Филозофски факултет, Скопје

Главен истражувач: проф. д-р Лидија Георгиева

Период на реализација: 2014-2020


„Студија за поддршка на планирањето на комуникациите и вклученоста на заедниците поврзани со Агендата за одржлив развој во Република Македонија”

Носител: Програма за развој на Обединетите Нации (УНДП)

Партнер: Филозофски факултет, Скопје

Главен истражувач: проф. д-р Светлана Трбојевиќ

Период на реализација: 06.2020-10.2020


„Од попреченост до производство на храна”

Финансиер: We Effect, Шведска

Координатор: Национална федерација на фармери

Партнер: Филозофски факултет, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје

Главен истражувач: проф. д-р Наташа Станојковска Трајковска

Период на реализација: 09.2019-06.2021