д–р Александра Каровска Ристовска

Вонреден професор

Проф. д–р Александра Каровска Ристовска е родена 1984 година во Скопје. Дипломирала (2006) и магистрирала (2009) на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во септември 2006 година е ангажирана како демонстратор на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет. Во август 2011 е избрана за помлад асистент при истиот институт. Докторската дисертација на тема „Компаративна анализа на Американскиот знаковен јазик (АСЛ) и Македонскиот знаковен јазик (МЗЈ)“ ја одбранила во мај 2014 на Филозофскиот факултет – УКИМ, со што се стекнала со звањето доктор на дефектолошки науки. Во звањето доцент е избрана во јули 2014, а во звањето вонреден професор избрана е во март 2019. Во периодот од август 2018-јануари 2019 била Фулбрајт Визитинг професор на Џорџ Мејсон Универзитетот во Феирфакс, Вирџинија, САД.

Добитник е на наградата за студент на генерацијата 2002-2006 на Институтот за дефектологија (фондација Љупчо Ајдински). Посетувала семинари и курсеви и остварила студиски престои на универзитети во Холандија, Германија, Норвешка, САД. Во рамки на студиската посета на САД се стекнува со сертификат за работа со деца со дислексија со Ортон Гилингам методата. Има учествувано во голем број национални и меѓународни проекти. Раководител е на Еразмус+ КА203 ФАСТ проектот (Fostering Accessible Study Technologies: Accessible Learning Management System in Humanities and Social Sciences). Таа обавува низа активности како член на комисии на Филозофскиот факултет (комисија за информациски и комуникациски технологии, комисија за настава, комисија за евалуација, комисија за техничка обработка на податоците на пријавените кандидати на Конкурсот за запишување на студенти на прв циклус на Филозофски факултет, комисија за промотивни активности на УКиМ).

Го зборува англискиот јазик и е љубител на патувања.

Истражувачки интереси: рана интервенција на деца со развојни заостанувања; инклузивно образование; реедукација на психомоторика; специфични тешкотии во учењето (дислексија, дисграфија, дискалкулија, диспраксија); асистивни технологии.

Проф. д–р Александра Каровска Ристовска изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [ДП 1051/18] Специфични тешкотии во учењето (дислексија, дисграфија, диспраксија и дискалкулија)

 • 2

  [ДП 503И/18] Инклузивен курикулум со ученици со специфични тешкотии во учењето

 • 3

  [ДП 205И/18] Рана интервенција на деца со оштетен слух

 • 4

  [листа на УКИМ] Дислексија и дисграфија

 • 5

  [ИО201З/18] Проблеми во учењето

На третиот циклус студии:
 • 1

  S02P01 Современи аспекти во рехабилитацијата на лицата со попреченост

 • 2

  S02P08 Истражувања во инклузивното образование

 • 3

  S02P17 Колаборативни и консултативни пристапи во раната интервенција

 • 4

  S02P18 Мултисензорни пристапи за ученици со специфични тешкотии во читањето и пишувањето

  3

  S02P16 Сексуален развој и воспитание на лицата со попреченостБиблиографија

Книги:

Процена и стратегии за работа со ученици со специфични тешкотии во учењето. Филозофски факултет, 2018.

Специфични тешкотии во учењето (дислексија, дисграфија, дискалкулија и диспраксија). Филозофски факултет, 2016.

Разлики меѓу знаковните јазици – (АЗЈ, БЗЈ и МЗЈ). Студио Круг, 2011 година. (коавтор)

Дете со кохлеарен имплант во инклузивната училница – студија на случај, Студио Круг, 2009 година. (коавтор)

Монографии:

Анализа на состојбата на лицата со интелектуална попреченост и комбинирани пречки во Република Македонија. Скопје: Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, 2017.

Пристап до информации и услуги за сексуално и репродуктивно здравје за лицата со оштетен вид и слух. Скопје: Асоцијација за здравствена едукација и истражување ХЕРА, 2016.

“Methodology in the Study of a Child with a Cohlea Implant within the Inclusive Classroom”, Johnsen, B. (eds.) Theory and Methodology in International Comparative Classroom Studes Oslo: Cappelen Damm, No. 2, p.298-306, 2014. (дел од монографија)

Научно-истражувачки трудови:

Rashikj-Canevska, O., Karovska Ristovska, A., Bojadzi, M. (2019). Predictors for developmental delay in children with cerebral palsy and at-risk children. Acta Neuropsychologica vol 17, No.4; 441-453.

Chichevska-Jovanova N., Rashikj-Canevska O., Karovska-Ristovska А., Dimitrova-Radojichikj D., Cekovska V. (2018). Specific learning difficulties manifestation in children with average intelligence and children with intellectual disabilities. Journal of Special Education and Rehabilitation, 19(3–4): 7–24.

Karovska Ristovska, A., Filipovska, M. (2018). Fonts for improvement of the reading abilities in persons with dyslexia. Faculty of Philosophy Annual Proceedings, pp. 33-41.

Kardaleska, Lj., Karovska Ristovska, A. (2018). Revisiting the view of phonological and phonemic awareness as early predictors in reading difficulties. Vizione, issue 29, pp. 23-30.

Karovska Ristovska, A., Jakovchevska, A., Karovska Andonovska, B. (2018). Public awareness transformation for strengthening the crises management system for persons with disabilities. Fifth International Conference “Transformation towards a sustainable and resilient society for persons with disabilities, pp. 161-171.

Filipovska, M., Rashikj-Canevska, O., Karovska Ristovska, A., Stanojkovska-Trajkovska, N. (2018). The influence of the dominant maternal lateralization on the performance of everyday activities and the dominant lateralization of the upper limbs in their children. Fifth International Conference “Transformation towards a sustainable and resilient society for persons with disabilities, 301-313.

Karovska Ristovska, A., Karovska-Andonovska, B., Stanojkovska-Trajkovska, A., Georgievska, S. (2017). Educational policies and practical implications for children with intellectual disability in Republic of Macedonia. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education/IJCRSEE vol. 5, number 2, pp.27-40.

Karovska Ристовска, A., Filipovska, M. (2017). Recognition of body parts in persons with intellectual disability. Faculty of Philosophy Annual Proceedings, pp. 397-405.

Karovska-Andonovska, B., Karovska Ristovska, A., Stanojkovska-Trajkovska, A., Georgievska, S. (2017). Legal vs. factual social protection status of persons with intellectual disabilities in Republic od Macedonia. Balkan Social Science Review Vol. 10. December 2017, 41-61.

Kardaleska, Lj., Karovska Ristovska, A. (2017). Deciding to compensate or remediate with struggling readers. Vizione Magazine 28, pp. 93-100.

Каровска Ристовска, А., Рашиќ-Цаневска, О. (2016). Едукација и компетенции на дефектолозите во земјата и странство. Меѓународна научно-стручна конференција „Современи трендови во дефектолошката теорија и пракса“ – Охрид, p. 10-20.

Крчановска, М., Ајдински, Г., Каровска Ристовска, А. (2016). Инклузија на дете со аутизам-студија на случај. International Scientific and Vocational Conference “Contemporary theoretical and practical trends in Special Education and Rehabilitation”, Book of papers, Ohrid, 334-345.

Ramo-Akgjun, Petrov, R., Karovska Ristovska, A., Ajdinski, G. (2016). Historical review of the special education system in R. Macedonia and Turkey. International Journal for Education, Research and Training/IJERT Vol. 2, Number 2, pp. 117-126.

Karovska Ristovska, A., Rashikj-Canevska, O., Stanojkovska-Trajkovska, N., Jovanovska, I., Ajdinski, G. (2015). Quality of life of persons with intellectual disabilities in day-care centers, 6th International scientific conference “Enhancing the quality of life of youth and adolescents”, Faculty of Education and Rehabilitation, University in Tuzla, pp. 606-617.

Jachova, Z., Tripunovska, M., Karovska Ristovska, A., Filipovska, M., Creation of Inclusive Culture in “Dimo Hadzi Dimov”-Skopje, Proceedings of 6th International conference “Improving the quality of life of children and young people”, Ohrid, 2015, p. 681-692.

Јачова, З., Каровска Ристовска, А., Наумовска, К., Филиповска, М. (2015). Квалитет на живот на глуви адолесценти, 6th International scientific conference “Enhancing the quality of life of youth and adolescents”, Faculty of Education and Rehabilitation, Ohrid, 2015, p. 581-594.

Каровска Ристовска, А., Ајдински, Г., Рамо-Акќун, Н. (2014). Предучилишни инклузивни образовни системи во некои европски земји, Република Македонија и Турција, Yildiz International conference on Education Research and Social Sciences, Istanbul, Turkey, pp.91-103.

Каровска Ристовска, А., Киткањ, З., Андоновска, Б., (2014). Анализа на законските прописи и практики за инклузивно образование во Македонија и одделни европски земји, Четврта меѓународна конференција „Современи аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност“, Скопје, р. Македонија.

Јачова, З., Каровска Ристовска, А., Лексикостатистичка анализа на американскиот, македонскиот и српскиот знаковен јазик, Четврта меѓународна конференција „Современи аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност“, Скопје, р. Македонија

Велкоска, А., Ајдински, Г., Каровска, А., 2012. Подобрување на детекцијата на деца со посебни образовни потреби во училишната средина во редовните основни училишта, Меѓународен научно стручен собир „Инклузивно образование-состојба и предизвици―, Струмица, Р. Македонија, стр. 519-526

Jaчова, З., Каровска, А., Димовиќ, Ј., 2010. Дете со кохлеарен имплант во рамките на редовното образование, Конференција за специјална едукација и рехабилитација – Наука и/или Пракса, Сомбор, стр. 655-673

Јачова, З., Каровска, А., 2010. Стандардизација на Македонскиот Знаковен Јазик со цел подобрување на образованието на глувите лица, Конференција за попречености и растројства: Феноменологија, Превенција и Третман Дел 1. Факултет за Специјална Едукација и Рехабилитација, Белград, стр. 259-268

Јачова, З., Каровска, А., 2009. Специфичности во реченикот на учениците со слушно оштетување, Дефектологија, 15(2) Тузла: Факултет за Специјална Едукација и Рехабилитација, стр. 78-197

Јачова, З., Каровска, А., 2009. Интеракција на дете со кохлеарен имплант во инклузивната училница, 12-та Интернационална Конференција за Инклузивно Образование во Балканските Земји: Прописи и Практики, стр. 299 – 307

Јачова, З., Каровска, А., 2008. Дете со кохлеарен имплант во инклузивната училница, Конференција за Инклузија – Дилеми во теоријата и праксата, Факултет за Специјална Едукација и Рехабилитација, Белград, стр. 347-361

Јачова, З. Ковачева, О., Каровска, А., 2008. Разлики меѓу Американскиот (ASL) и Британскиот Знаковен Јазик (BSL), Дефектолошка теорија и практика, Скопје (1-2) стр. 41-54

Јачова, З., Каровска, А., 2008. Анализа на интеракцијата меѓу наставниците и учениците во инклузивната училница – студија на случај на дете со кохлеарен имплантант, Дефектолошка теорија и практика, Скопје (3-4), стр. 7-22

Јачова, З., Каровска, А., 2007. Раната дијагностика како предуслов за успешна кохлеарна имплантација, Дефектолошка теорија и практика, Скопје (3-4) стр. 41-48

Јачова, З., Грут, Л., Валсо Еиде, К., Тирми, Г., Каровска, А., 2006. „Општество за сите― – Пилот студија за вработувањето и работните услови за лицата со инвалидност во Македонија, Дефектолошка теорија и практика, Скопје (3-4) стр. 45-56

Каровска, А., Јачова, З., 2006. Транзиции на децата со попреченост од сервисите за рана интервенција во редовните инклузивни училишта, Дефектолошка теорија и практика, Скопје, (3-4), стр. 37-44