Втор циклус студиски програми


 • 1

  ФИЛОЗОФИЈА

 • 2

  ИСТОРИЈА / АРХИВИСТИКА

 • 3

  КЛАСИЧНА ФИЛОЛОГИЈА

 • 4

  ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ / АРХЕОЛОГИЈА

 • 5

  СОЦИОЛОГИЈА

 • 6

  ПЕДАГОШКИ НАУКИ

 • 8

  ПСИХОЛОГИЈА

 • 9

  СОЦИЈАЛНА РАБОТА / СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

 • 10

  СПЕЦИЈАЛНА ЕДУКАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

 • 11

  БЕЗБЕДНОСТ / ОДБРАНА / МИР

 • 12

  РОДОВИ СТУДИИ

 • 13

  ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ:


Решенија за почеток со работа на втор циклус студии

Решенија за акредитација на студиските програми на втор циклус студии