Одделение за човечки ресурси и настава


Одделението за човечки ресурси и настава ги врши работите и задачите поврзани со управување со човечките ресурси и персонални работи, вработување, унапредување и  стручно усовршување на вработените и други работи и задачи поврзани со вработувањето и работните односи. Ова одделение учествува во изготвувањето на студиските програми на сите три циклуси студии, врши следење на законската процедура за нивна акредитација, се грижи за имплементацијата на ЕКТС и дава административна подршка во остварувањето на меѓународната соработка на факултетот.

  • м-р Игор Панев


  • советник за настава и наука


  • тел: 3116 520 локал: 107


  • e-mail: igor.panev@fzf.ukim.edu.mk

  • Василка Наумоска


  • Советник за човечки ресурси


  • тел: 3116 520 локал: 256


  • e-mail: vasilka@fzf.ukim.edu.mk