Одделение за правни и општи работи


Во Одделението за правни и општи работи се врши следење и примена на законите, подзаконските акти и другите прописи, изготвување на акти за работа на факултетот, подготвување на материјали за седниците на органите на факултетот и нивните помошни тела,  управување со ресурсите на серверските системи, подготвување акти поврзани со издавачката дејност на факултетот, архивирање на документите кои произлегуваат од делокругот на работата на факултетот и други работи согласно општите акти на факултетот.

 • Ана Јовчевска Иванова


 • Раководител на Одделението за правни и општи работи


 • тел.: 3116 520


 • e-mail: ana.ivanova@fzf.ukim.edu.mk
 • Елена Чекова


 • Помлад соработник за издавачка дејност,култура и спорт


 • 3116 520 локал: 156


 • e-mail: elena.chekova@fzf.ukim.edu.mk

 • Весна Младеновска


 • Советник за деловно работење


 • тел.: 3116 520


 • e-mail: vesnam@fzf.ukim.edu.mk

 • Антонио Стојановски


 • соработник за информатички и компјутерски технологии


 • тел.: 3116 520


 • e-mail:admin@fzf.ukim.edu.mk

 • Зоран Мирчевски


 • референт за технички прашања


 • тел.: 3116 520 локал:


 • e-mail: @fzf.ukim.edu.mk

 • Зоран Смоковски


 • портир


 • тел.: 3116 520 локал:


 • e-mail: zokismok@fzf.ukim.edu.mk