Распоред на испити/колоквиуми прв циклус


Историја и историја со архивистика

Есенска испитна сесија 2020/2021

Испити

Колоквиуми


Класични студии

Есенска испитна сесија 2020/2021

Испити

Колоквиуми


Безбедност, одбрана и мир

Есенска испитна сесија 2020/2021

Испити

Колоквиуми


Приватна и корпоративна безбедност

Есенска испитна сесија 2020/2021

Испити

Колоквиуми


Родови студии

Есенска испитна сесија 2020/2021

Испити

Колоквиуми


Филозофија

Есенска испитна сесија 2020/2021

Испити

Колоквиуми


Психологија

Есенска испитна сесија 2020/2021

Испити

Колоквиуми


Педагогија

Есенска испитна сесија 2020/2021

Испити

Колоквиуми


Андрагогија

Испити

Колоквиуми


Социологија

Есенска испитна сесија 2020/2021

Испити

Колоквиуми


Историја на уметноста и археологија

Есенска испитна сесија 2020/2021

Испити

Колоквиуми


Социјална работа и социјална политика

Есенска испитна сесија 2020/2021

Испити

Колоквиуми


Специјална едукација рехабилитација

Есенска испитна сесија 2020/2021

Испити

Колоквиуми


Семејни студии

Испити

Есенска испитна сесија 2020/2021

Колоквиуми


Меѓународни и интеркултурни студии

Испити

Есенска испитна сесија 2020/2021

Колоквиуми