Распоред на испити/колоквиуми прв циклус


Историја и историја со архивистика

Испити

Колоквиуми


Класични студии

Испити

Колоквиуми


Безбедност, одбрана и мир

Испити

Колоквиуми


Приватна и корпоративна безбедност

Испити

Колоквиуми


Родови студии

Испити

Колоквиуми


Филозофија

Испити

Колоквиуми


Психологија

Испити

Колоквиуми


Педагогија

Испити

Колоквиуми


Андрагогија

Испити

Колоквиуми


Социологија

Испити

Колоквиуми


Историја на уметноста и археологија

Испити

Колоквиуми


Социјална работа и социјална политика

Испити

Колоквиуми


Специјална едукација рехабилитација

Испити

Колоквиуми


Семејни студии

Испити

Колоквиуми


Меѓународни и интеркултурни студии

Испити

Колоквиуми