Распоред на испити/колоквиуми прв циклус


Историја и историја со архивистика

Зимска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Класични студии

Зимска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Безбедност, одбрана и мир

Зимска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Приватна и корпоративна безбедност

Зимска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Родови студии

Зимска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Филозофија

Зимска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Психологија

Зимска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Педагогија

Зимска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Андрагогија

Испити

Колоквиуми


Социологија

Зимска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Историја на уметноста и археологија

Зимска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Социјална работа и социјална политика

Зимска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Специјална едукација рехабилитација

Зимска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Семејни студии

Зимска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Меѓународни и интеркултурни студии

Зимска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми