Распоред на испити/колоквиуми прв циклус


Историја и историја со архивистика

Летна испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Класични студии

Летна испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Безбедност, одбрана и мир

Летна испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми 2022/2023


Приватна и корпоративна безбедност

Летна испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми 2022/2023


Родови студии

Летна испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Филозофија

Летна испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Психологија

Летна испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Педагогија

Летна испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Андрагогија

Летна испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Социологија

Летна испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Историја на уметноста и археологија

Летна испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Социјална работа и социјална политика

Летна испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Специјална едукација рехабилитација

Летна испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Семејни студии

Летна испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми


Меѓународни и интеркултурни студии

Летна испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022

Колоквиуми