Распоред на испити/колоквиуми прв циклус


Историја и историја со архивистика

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2023/2024

Зимска испитна сесија 2023/2024

Колоквиуми


Класични студии

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2023/2024

Зимска испитна сесија 2023/2024

Колоквиуми


Безбедност, одбрана и мир

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2023/2024

Зимска испитна сесија 2023/2024

Прва колоквиумска недела зимски 2023/2024


Приватна и корпоративна безбедност

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2023/2024

Зимска испитна сесија 2023/2024

Прва колоквиумска недела (Безбедност, одбрана и мир 2018) 2023/2024


Родови студии

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2023/2024

Зимска испитна сесија 2023/2024

Колоквиуми


Филозофија

Летна испитна сесија 2023/2024

Колоквиуми


Психологија

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2023/2024

Зимска испитна сесија 2023/2024

Колоквиуми 2023/2024


Педагогија

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2023/2024

Зимска испитна сесија 2023/2024

Колоквиуми


Андрагогија

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2023/2024

Зимска испитна сесија 2023/2024

Колоквиуми


Социологија

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2023/2024

Зимска испитна сесија 2023/2024

Колоквиуми


Историја на уметноста и археологија

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2024

Зимска испитна сесија 2023/2024

Колоквиуми


Социјална работа и социјална политика

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2023/2024

Колоквиуми летен семестар 2022/2023

Зимска испитна сесија 2023/2024


Специјална едукација рехабилитација

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2023/2024

Зимска испитна сесија 2023/2024

Колоквиуми


Семејни студии

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2023/2024

Зимска испитна сесија 2023/2024

Колоквиуми


Меѓународни и интеркултурни студии

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2023/2024

Зимска испитна сесија 2023/2024

Колоквиуми