Распоред на испити/колоквиуми прв циклус


Историја и историја со архивистика

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесија 2022/2023

Колоквиуми


Класични студии

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесија 2022/2023

Колоквиуми


Безбедност, одбрана и мир

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесија 2022/2023

Колоквиуми 2022/2023


Приватна и корпоративна безбедност

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесија 2022/2023

Колоквиуми 2022/2023


Родови студии

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесија 2022/2023

Колоквиуми


Филозофија

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесија 2022/2023

Колоквиуми


Психологија

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесија 2022/2023

Колоквиуми 2022/2023


Педагогија

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесија 2022/2023

Колоквиуми


Андрагогија

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесија 2022/2023

Колоквиуми


Социологија

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесија 2022/2023

Колоквиуми


Историја на уметноста и археологија

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесија 2022/2023

Колоквиуми


Социјална работа и социјална политика

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Колоквиуми летен семестар 2022/2023

Зимска испитна сесија 2022/2023


Специјална едукација рехабилитација

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесија 2022/2023

Колоквиуми


Семејни студии

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесија 2022/2023

Колоквиуми


Меѓународни и интеркултурни студии

Есенска испитна сесија 2022/2023

Летна испитна сесија 2022/2023

Зимска испитна сесија 2022/2023

Колоквиуми