Закони и подзаконски акти


– Закон за високо образование

– Закон за изменување и дополнување на законот за високото образование (Сл.весник на РСМ 178/2021)

– Статут на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

– Статут на Филозофскиот факултет во Скопје

– Правилник за внатрешна организација на Филозофскиот факултет во Скопје

– Правилник за систематизација на работни места на Универзитет „Св Кирил и Методиј“ во Скопје (прочистен текст Анекс бр 21)

– Согласност на Правилник за систематизација на работни места

– Деловник за начинот на работа (деловнички прашања) на Наставно-научниот совет, Деканатската управа, внатрешните организациони единици, комисиите и работните и стручните тела на Филозофскиот факултет во Скопје

– Деловник за измена и дополнување на деловникот на ФЗФ

– Упатство за доставување материјали во Ризницата на УКИМ

– Закон за заштита од вознемирување на работно место

– Одлука за плати и надоместоци на плати на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ‒ Филозофски факултет во Скопје; Правилник за условите, критериумите и постапката за доделување на награди и признанија

– Упатство за начинот на водење и сметководствена контрола на меѓународни проекти

– Упатство за водење записници

– Одлука за формирање Одбор за соработка и доверба со јавноста

– Процедура за работа на седници на Институтите, ННК на втор циклус и Советите на трет циклус – докторски студии

– Упатство за поднесување на извештај за извршени работни задачи при реализацијата на втор циклус студии

– Правилник за избор во звања


– Упатство за начинот и постапката за издавање на Билтенот и за усогласување на формата и содржината на материјалите што се објавуваат во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје


– Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

– Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

– Правилник за трет циклус