Закони и подзаконски акти


– Закон за високо образование

– Закон за изменување и дополнување на законот за високото образование (Сл.весник на РСМ 178/2021)

– Статут на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

– Статут на Филозофскиот факултет во Скопје


– Правилник за внатрешна организација

– Правилник за систематизација на работни места на Универзитет „Св Кирил и Методиј“ во Скопје (прочистен текст Анекс бр 21)

Правилник за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филозофски факултет (пречистен текст)

– Согласност на Правилник за систематизација на работни места

– Деловник за начинот на работа (деловнички прашања) на Наставно-научниот совет, Деканатската управа, внатрешните организациони единици, комисиите и работните и стручните тела на Филозофскиот факултет во Скопје


– Упатство за доставување материјали во Ризницата на УКИМ

– Закон за заштита од вознемирување на работно место

– Закон за заштита на укажувачите


– Закон за заштита на личните податоци


– Одлука за плати, надоместоци и додатоци на плата и други надоместоци од дополнителните средства од сопствени приходи на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – Филозофски факултет – Скопје (пречистен текст)

– Правилник за условите, критериумите и постапката за доделување на награди и признанија

Упатство за начинот на водење и сметководствена контрола на меѓународни проекти (Пречистен текст)

– Упатство за водење записници

– Одлука за формирање Одбор за соработка и доверба со јавноста

– Процедура за работа на седници на Институтите, ННК на втор циклус и Советите на трет циклус – докторски студии

– Упатство за поднесување на извештај за извршени работни задачи при реализацијата на втор циклус студии

– Правилник за избор во звања

– Правилник за трет циклус


– Упатство за начинот и постапката за издавање на Билтенот и за усогласување на формата и содржината на материјалите што се објавуваат во Билтенот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје


Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

– Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

– Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

– Одлука за лектура на наслов на тема и изработен магистерски и докторски труд

Одлука за правила на студирање на прв и втор циклус студии