Завршни сметки


– Завршна сметка (финансиски годишен извештај) за сметката 603 на Филозофскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 2019 година.

– Завршна сметка (финансиски годишен извештај) за сметката 631 на Филозофскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 2019 година.

– Завршна сметка (финансиски годишен извештај) за сметката 788 на Филозофскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 2019 година.