Завршни сметки


Завршна сметка 2023

– Завршна сметка (финансиски годишен извештај) за сметка 603 на Филозофски факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, 2023 година.

– Завршна сметка (финансиски годишен извештај) за сметката 631 на Филозофскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 2023 година.

– Завршна сметка (финансиски годишен извештај) за сметката 788 на Филозофскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 2023 година.

Завршна сметка 2022

Завршна сметка (финансиски годишен извештај) за сметка 603 на Филозофски факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, 2022 година.

– Завршна сметка (финансиски годишен извештај) за сметката 631 на Филозофскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 2022 година.

– Завршна сметка (финансиски годишен извештај) за сметката 788 на Филозофскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 2022 година.

Завршна сметки 2021

– Завршна сметка (финансиски годишен извештај) за сметката 603 на Филозофскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 2021 година.

– Завршна сметка (финансиски годишен извештај) за сметката 631 на Филозофскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 2021 година.

– Завршна сметка (финансиски годишен извештај) за сметката 788 на Филозофскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 2021 година.

Завршна сметки 2020

– Завршна сметка (финансиски годишен извештај) за сметката 603 на Филозофскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 2020 година.

– Завршна сметка (финансиски годишен извештај) за сметката 631 на Филозофскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 2020 година.

– Завршна сметка (финансиски годишен извештај) за сметката 788 на Филозофскиот факултет во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, за 2020 година.