Распоред на работни задачи на втор циклус


Институт за филозофија

Распоред на работни задачи за летен семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи за зимски семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи учебна 2021/2022

Распоред на работни задачи учебна 2020/2021


Институт за историја

Распоред на работни задачи за летен семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи за зимски семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи учебна 2021/2022

Распоред на работни задачи учебна 2020/2021


Институт за педагогија

Распроед на работни задачи за летен семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи за зимски семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи учебна 2021/2022

Распоред на работни задачи учебна 2020/2021


Институт за историја на уметноста и археологија

Распроед на работни задачи за летен семестарт 2022/2023

Распоред на работни задачи за зимски семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи учебна 2021/2022

Распоред на работни задачи учебна 2020/2021


Институт за социологија

Распоред на работни задачи за летен семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи учебна 2021/2022

Распоред на работни задачи учебна 2020/2021


Институт за психологија

Распоред на работни задачи за летен семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи за зимски семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи учебна 2021/2022

Распоред на работни задачи учебна 2020/2021


Институт за безбедност, одбрана и мир

Распоред на работни задачи за летен семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи за зимски семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи учебна 2021/2022

Распоред на работни задачи учебна 2020/2021


Институт за социјална работа и социјална политика

Распоред на работни задачи за летен семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи за зимски семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи учебна 2021/2022

Распоред на работни задачи учебна 2020/2021


Институт за специјална едукација и рехабилитација

Распоред на работни задачи за летен семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи за зимски семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи учебна 2021/2022

Распоред на работни задачи учебна 2020/2021


Институт за родови студии

Распоред на работни задачи за летен семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи за зимски семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи учебна 2021/2022

Распоред на работни задачи учебна 2020/2021


Институт за класични студии

Распроед на работни задачи за летен семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи за зимски семестар 2022/2023

Распоред на работни задачи учебна 2020/2021