Распоред на часови втор циклус


Безбедност

летен семестар 2022/2023

летен семестар 2022/2023 – 60 ЕКТС


Безбедносен Менаџмент

летен семестар 2022/2023


Корпоративна безбедност

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023


Историја и архивистика

менторски часови летен семестар 2021/2022


Родови студии

Mенторски часови 2021/2022


Психологија

зимски семестар 2021/2022

зимски семестар 2022/2023


Социјална работа и социјална политика

летен семестар 2022/2023

зимски семестар 2022/2023