Распоред на часови втор циклус


Безбедност

зимски семестар 2021/2022

зимски семестар 2022/2023


Корпоративна безбедност и безбедносен менаџмент

зимски семестар 2021/2022

зимски семестар 2022/2023


Историја и архивистика

менторски часови летен семестар 2021/2022


Родови студии

Mенторски часови 2021/2022


Психологија

зимски семестар 2021/2022

зимски семестар 2022/2023


Социјална работа и социјална политика

зимски семестар 2022/2023