Распоред на часови втор циклус


Безбедност

зимски семестар 2021/2022


Корпоративна безбедност и безбедносен менаџмент

зимски семестар 2021/2022


Историја и архивистика

менторски часови летен семестар 2021/2022


Родови студии

Mенторски часови 2021/2022


Психологија

зимски семестар 2021/2022