Одделение за студентски прашања


Во Одделението за студентски прашања се извршуваат работи поврзани со  спроведување на постапката за запишување студенти и за формирање, водење и чување на досиејата на студентите на прв, втор и трет циклус студии, водење матични книга на запишани и главни книги на дипломирани, магистрирани и докторирани сту­денти, спроведување на правилата за студирање, спроведување на постапките за мобилност на студентите, координирање на активностите поврзани со постапката за еквиваленција на предметите на студенти од други факултети и други работи поврзани со делокругот на работа на Одделението. Главна цел при извршување на работите на вработените во Одделението е стручна и административна подршка на студентите во остварувањето на нивните права и обврски.

Работното време на одделението за студентски прашања е секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот. Работното време со странки (студенти) е од 11:00 до 14:00 часот.

 • Виолета Попстефанова


 • раководител на Одделението за студентски прашања


 • тел: 3116 520 локал: 262


 • e-mail: popstefanova@fzf.ukim.edu.mk

 • Славица Црничиќ


 • советник за студентски прашања


 • тел: 3116 520 локал: 261


 • e-mail: slavica@fzf.ukim.edu.mk

 • Благородна Салковска


 • Виш соработник за студентски прашања


 • тел: 3116 520 локал: 159


 • e-mail: rodne@fzf.ukim.edu.mk

 • д-р Соња Тевдовска


 • Виш соработник за студентски прашања


 • тел: 3116 520 локал: 260


 • e-mail: sonjat@fzf.ukim.edu.mk

 • Светлана Стојановска


 • Администратор I/ Самостоен референт администратор


 • тел: 3116 520 локал: 259


 • e-mail: svetlanas@fzf.ukim.edu.mk