Распоред на испити втор циклус


Историја и архивистика

зимска испитна сесија 2020/2021


Безбедност

зимска испитна сесија 2020/2021


Социологија

зимска испитна сесија 2020/2021


Родови студии

зимска испитна сесија 2020/2021


Aрхеологија и Историја на уметноста

зимска испитна сесија 2020/2021


Психологија

зимска испитна сесија 2020/2021


Корпоративна безбедност и безбедносен менаџмент

зимска испитна сесија 2020/2021


Мир

зимска испитна сесија 2020/2021


Стратегиски и одбранбени студии

зимска испитна сесија 2020/2021


Менаџмент во образованието

зимска испитна сесија 2020/2021


Распоред за испити по педагошки науки

зимска испитна сесија 2020/2021


Менаџмент на човечки ресурси

зимска испитна сесија 2020/2021


Филозофија

зимска испитна сесија 2020/2021


Специјална едукација и рехабилитација и Инклузивно образование

зимска испитна сесија 2020/2021


Меѓународни односи: разрешување конфликти, дипломатија и глобално управување

зимска испитна сесија 2020/2021