Распоред на испити втор циклус


Историја и архивистика

Летна испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022

Зимска испитна сесија 2022/2023


Безбедност

зимска испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022

Зимска испитна сесија 2022/2023


Социологија

зимска испитна сесија 2021/2022


Родови студии

зимска испитна сесија 2021/2022


Aрхеологија и Историја на уметноста

зимска испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022


Психологија

Летна испитна сесија 2021/2022

Зимска испитна сесија 2022/2023

Есенска испитна сесија 2021/2022


Корпоративна безбедност и безбедносен менаџмент

Есенска испитна сесија 2021/2022

зимска испитна сесија 2021/2022

Зимска испитна сесијса 2022/2023


Мир

есенска испитна сесија 2020/2021

есенска испитна сесија 2021/2022

Зимска испитна сесијса 2022/2023


Стратегиски и одбранбени студии

есенска испитна сесија 2020/2021

есенска испитна сесија 2021/2022


Менаџмент во образованието

Летна испитна сесија 2021/2022

Зимска испитна сесија 2022/2023

Есенска испитна сесија 2021/2022


Педагошки науки

летна испитна сесија 2021/2022

Зимска испитна сесија 2022/2023

Есенска испитна сесија 2021/2022


Менаџмент на човечки ресурси

Зимска ипситна сесија 2022/2023

летна испитна сесија 2021/2022

Есенска испитна сесија 2021/2022


Филозофија

зимска испитна сесија 2020/2021


Специјална едукација и рехабилитација и Инклузивно образование

Летна испитна сесија 2021/2022

Зимска испитна сесија 2022/2023

Есенска испитна сесија 2021/2022


Меѓународни односи: разрешување конфликти, дипломатија и глобално управување

зимска испитна сесија 2021/2022


Социјална работа и социјална политика

летна испитна сесија 2021/2022

Зимска испитна сесија 2022/2023

есенска испитна сесија 2021/2022