Истражувања и истражувачки центри


Филозофскиот факултет има континуирана научно-истражувачка активност, како од национален, така и од меѓународен карактер. Истражувањата кои се спроведуваат од страна на кадарот на Филозофскиот факултет се во домен на хуманистичките и општествените науки, со посебен фокус на специфичните дисциплини кои се изучуваат при институтите на Филозофскиот факултет. Во рамки на Филозофскиот факултет, активни се повеќе центри, во чии рамки се спроведуваат научни истражувања, како и апликативни проекти.


Образец за проект во реализација на Филозофски факултет

Конкурс за НИП на УКИМ (2020-21)

Образец за пријавување проект по Конкурсот за НИП (2020-21)

Образец Согласност

Образец за Наративен извештај

Образец за Финансиски извештај

Одлука за финасирање НИП преку Филозофскиот факултет


ТЕКОВНИ НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА ОД НАЦИОНАЛЕН КАРАКТЕР


2024: „Креирање на индикатори за мерење на безбедноста во Република Северна Македонија и регионот“ Финансиер: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Износ: 150.000 денари
Координатор: проф. д-р Марјан Ѓуровски


2024: „Користење на вештачка интелигенција за унапредување на родовата еднаквост во академските истражувања“
Финансиер: Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Износ: 150.000 денари
Координатор: проф. д-р Боби Бадаревски Веб страница на проектот: https://aigender.net/


ЗАВРШЕНИ НАУЧНИ ИСТРАЖУВАЊА ОД НАЦИОНАЛЕН КАРАКТЕР


2023: Списание Жива Антика, бр. 72 (1-2)
Носител: Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Финансиер: Министерство за култура (Годишен конкурс за финансирање
проекти од национален интерес во културата од областа на литературата и
издавачката дејност за 2023 година)
Износ: 50.000 денари
Координатор: проф. д-р Ратко Дуев


2023: „Безбедноста во училиштата – градење механизми на превенција од
ризици и рано предупредување“
Финансиер: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Износ: 150.000 денари
Координатор: проф. д-р Татјана Стојаноска Иванова, проф. д-р Софија
Георгиевска, проф. д-р Марјан Ѓуровски


2023: „Компетенции и вештини во социјалната работа во услови на коваријатни
и идиосинкратски шокови и кризи“
Финансиер: Филозофски факултер
Износ: 150.000 денари
Координатор: проф. д-р Владимир Илиевски


15. 02.2022: „Туторството со студентите од ранливите категории во високото образование” преку Конкурс за научно-истражувачки проекти на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, Институт за педагогија (главен истражувач проф. д-р Елизабета Томевска – Илиевска). 


17.02.2022: „Археолошки лексикон“, одобрен проект на Годишниот Конкурс за проекти од национален интерес на Министерството за култура (главен истражувач: проф. д-р Антонио Јакимовски).


17.02.2022: „Археолошки истражувања на локалитетот Старо Бонче – Прилеп“, одобрен проект на Годишниот Конкурс за проекти од национален интерес на Министерството за култура (главен истражувач: проф. д-р Антонио Јакимовски).


„Подобри наставнички компетенции за  поквалитетно универзитетско образование“

Носител: Филозофски факултет

Главен истражувач: проф. д-р Елена Ризова

Финансиер: Универзитет „Св. Кирил и Методиј во Скопје“

Период на реализација: Јуни 2021 – Декември 2021


„Археолошки истражувања на локалитетот Старо Бонче – Прилеп 2020“

Носител: Филозофски факултет – Скопје

Главен истражувач: проф. д-р Антонио Јакимовски

Финансиер: Министерство за култура, Р. Македонија Период на реализација: 22.05.2020-20.11.2020


„Доближување на културното наследство на учениците со посебни потреби“

Носител: Филозофски факултет – Скопје

Главен истражувач: проф. д-р Наташа Станојковска Трајковска

Финансиер: Министерство за култура, Р. Македонија

Период на реализација: 22.05.2020-20.11.2020


„Иновациите во хуманистичките и општествените науки“

Носител: Филозофски факултет – Скопје

Главен истражувач: проф. д-р Антоанела Петковска

Финансиер: Универзитет Св. Кирил и Методиј Скопје

Период на реализација: 05.2020 – 01.2021


„Археолошки ископувања на археолошки локалитет „Косовец“, село Дреново 2020“

Носител: Филозофски факултет – Скопје

Главен истражувач: проф. д-р Виктор Лилчиќ

Финансиер: Локален музеј – Галерија Кавадарци

Период на реализација: 2020 година


„Културолошко прилагодување на тест за ризично однесување кај адолесценти за примена во Република Македонија“

Носител: Филозофски факултет (Институт за психологија)

Главен истражувач: проф. д-р Билјана Блажевска-Стоилковска

Финансиер: Филозофски факултет

Период на реализација: 01.02.2019-01.02.2021


Истражувања од меѓународен карактер


Истражувачки центри при филозофскиот факултет

Global Changes Center

– Балкански центар за проучување на мирот

– Центар за образование и истражување

– Анкетен истражувачки центар

– Национален центар за континуирано образование за социјален развој

– Центар за изработка и примена на тестови – Психометрика

– Национален информатички центар за дефектолошки истражувања

– Центар за едукациска поддршка на Ромите (ЦЕПОР)

– Центар за учебници по историја (ЦУИ)

– Центар за менаџмент на човекови ресурси

– Центар за интеркултурни студии и истражувања

– Центар за интегративна биоетика

– Центар за доживотно учење