д–р Наташа Станојковска Трајковска

Вонреден професор

Проф. д-р Наташа Станојковска-Трајковска е роденa на 31. VIII 1979 година, во Куманово. Средно образование завршила во Куманово, а со високо образование се стекнала на Институт за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје. Во учебната 2003/2004 година се запишала на постдипомски студии на насоката Интелктуална попреченост и аутизам. Во 2010 година ја одбранила магистерската теза на тема „Деца со посебни образовни потреби сместени во згрижувачки семејства во Република Македонија“, работена под менторство на проф. д-р Ристо Петров. Докторска дисертација пријавила во декември 2013 година, а ја одбранила на 13. III 2015 година. Со одбраната на тезата на тема „Ефекти на вониституционалната заштита за децата со умерена и тешка интелектиална попреченост“се стекнала со научен степен – доктор на дефектолошки науки. Од јануари 2004 година до декември 2005 година е ангажирана како демонстратор на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје со ангажман за изведување на вежбите по предметите Домска воспитно-образовна работа, Професионална ориентација и работно оспособување и Методика на работа со лица со тешка и комбинирана попреченост. На 28. XII 2005 година е избрана за помлад асистент и својот професионален и научен развој го продолжила како помлад асистент и асистент на истиот институт. Во јуни 2015 година, Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј “ во Скопје ја избира во наставно-научното звање доцент на научните области (дисциплини): методика, заштита и помош на хендикепирани, дефектологија и професионална ориентација и оспособување.

Координатор е на проектите:

„Доближување на културното наследство на учениците со посебни потреби“ (Филозофски факултет-Скопје и Министерство за култура, 2020)

„Од попреченост до производство на храна“ (Филозофски факултет-Скопје, Национална федерација на фармери и We effect, Sweden, 2019-2021)

„Поддршка на цивилното општество кон политиките за социјална кохезија и различностите“ (Хелсиншки комитет за човекови права финансирано од Британската амбасада во Македонија, 2016-2017)

„Инклузивното образование во редовните средни училишта во Република Македонија“. – Институт за дефектологија, Филозофски факултет, 2018 (УКиМ)

Истражувачки интереси: заштита и рехабилитација на лица со попреченост, професионална ориентација, работно оспособување и вработување на лица со попреченост, едукација и рехабилитација на деца со аутизам, воспитно-образовна работа со лица со тешки и комбинирани пречки во развојот, воспитно-образовна работа во ученички домови.

Проф. д–р Наташа Станојковска Трајковска изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [ИО116И/19] Инклузивно образование на ученици со аутистичен спектар на нарушување

 • 2

  [СЕР312И] Интелектуална попреченост и други нарушувања

 • 3

  [ДП1014/19] Комбинирани пречки во развојот

 • 4

  [ДП1012/19] Процена на психомоторниот развој на лицата со интелектуална попреченост и аутизам

 • 5

  [ФД232И/19]Вонинституционална заштита и рехабилитација на лица со инвалидност

На третиот циклус студии:
 • 1

  [ДЕФ17] Полов развој и сексуално воспитание на лицата со инвалидностБиблиографија

– Correlation between work engagement and quality of life of users living with support in residential units, (Natasha Stanojkovska-Trajkovska, Sofija Georgievska, Maja Arnaudovska), Journal of Social Policy 15 (2019)

– Social Skills for Students in Helping Profession Working with Groups Under Risk, (Sofija Georgievska, Svetlana Trbojevic, Natasha Stanojkovska-Trajkovska), Proceeding Book ICSRS 2019 International Conference on Recent Social Studies and Research, 2019

– Influence of the dominant lateralization of mothers in the performance of everyday activities and the dominant lateralization of the upper limbs in their children, (Maja Filipovska, Olivera Rashikj-Canevska, Aleksandra Karovska Ristovska, Natasha Stanojkovska-Trajkovska), Transformation towards sustainable and resilient society for persons with disabilities, 2018.

– Personal characteristics of employees in non-institutional and institutional protection of children with intellectual disability, (Natasha Stanojkovska-Trajkovska, Nergis Ramo Akgűn, Risto Petrov) Transformation towards sustainable and resilient society for persons with disabilities, 2018.

– Importance of social packages in intensive treatment of children with autistic spectrum of disorder,(Simona Gjorgjevska, Gabriela Najdova, Natasha Stanojkovska-Trajkovska) Transformation towards sustainable and resilient society for persons with disabilities, 2018.

– Educational policies and practical implications for children with intellectual disability in Republic of Macedonia, (Aleksandra Karovska Ristovska, Biljana Karovska Andonovska, Natasha Stanojkovska-Trajkovska, Sofija Georgieva), International Journal of cognitive research in science, engineering and education (IJCRSEE), 2017.

– Legal vs. faction social protection status of persons with intettectual disabilities in Republic of Macedonia, (Biljana Karovska Andonovska, Aleksandra Karovska Ristovska, Natasha Stanojkovska-Trajkovska, Sofija Georgieva), Balkan Social Science Rewiev, 2017

– Requirement for beneficial pension for employees in non-institutional and institutional protection of children with moderate and severe intellectual disability, (Natasa Stanojkovska-Trajkovska), Annual abstracts 68, Faculty of Philosophy, 2015.

– Quality of life of persons with intellectual disability in day care centers, (Irena Jovanovska, Goran Ajdinski, Aleksandra Karovska-Ristovska, Olivera Rasic-Canevska, Natasa Stanojkovska-Trajkovska), Association for support and creative development of children and yout, Ohrid, 2015.

– Effects of treatment of children with moderate and severe intellectual disability in day care centers (Natasa Stanojkovska-Trajkovska), Annual abstracts 67, Faculty of Philosophy, 2014.

– Parent’s content of children under treatment in day care centers across Republic of Macedonia (Natasa Stanojkovska-Trajkovska, Risto Petrov), “Modern aspects in special education and rehabilitation of persons with disabilities” 2014, Ohrid.

– Quality of life and social services for children under risk (Sofija Georgievska, Natasa Stanojkovska-Trajkovska) “Promoting the quality of children and youth”, 2014, Igalo.

– Quality of life of beneficieries in Special Institution Demir Kapija after the process on non-institutionalisation (Risto Petrov, Antonija Deleva-Ramova, Petre Nikolov, Natasa Stanojkovska-Trajkovska), “Promoting the quality of children and youth”, 2014, Igalo.

– Employment of persons with disabilities” (Natasha Stanojkovska-Trajkovska, Risto Petrov), Abstract of essey book 65, Faculty of Philosophy-Skopje, 2012.

– Involvement of persons with disabilities in high education in Republic of Macedonia” (Natasha Stanojkovska-Trajkovska, Daniela Stojanovska-Dzingovska, Biljana Markovska, Risto Petrov), Promoting the quality of children and youth”, 2012, Tuzla.

– „Interaction between students from inclusive grade from the regular elementary schools” (Biljana Markovska, Sara Miftari, Natasha Stanojkovska-Trajkovska) „Promoting the quality of children and youth”, 2012, Tuzla.

– „Students awareness and their stance from the Faculty for physical culture regarding work with children with special educational needs” (Natasha Mladenovska, Natasha Stanojkovska-Trajkovska, Risto Petrov), Inclusive education-situtation and challenges”, 2012, Strumica.

– „Children with special educational needs placed in fosters families in Republic of Macedonia” (Natasha Stanojkovska-Trajkovska, Risto Petrov) published in Annual Abstract of Faculty of philosophy, Skopje,book 64.

– „Diagnostic and rehabilitational treatment of children with severe mental dissabilities in the context of process in non-insitutional care” (Risto Petrov, Natasha Stanojkovska-Trajkovska, Biljana Markovska). International conference „Models for working with children with special educational needs” in Mostar, Bosnia and Herzegovina in organisation of Rehabilitation-educational center of persons with special needs „Sveta obitelj” in Mostar.

– „Availability of high education for students with special educational needs” (Natasha Stanojkovska-Trajkovska, Biljana Markovska, Sofija Arnaudova, Daniela Stojanovska-Chingoska, Risto Petrov). Symposium in cause of 60 years Institute of pedagogy in Ohrid, „Simpozium po povod 60 godini Institut za pedagogija vo Ohrid. „Teaching and education between modern and tradiotional”, Faculty of philosophy, Skopje.

– „Evaluation of emotional-expressive communication with children with intelectual dissabilities thru principles of ICDP programme” (Nergis Ramo-Akgun, Risto Petrov, Natasha Stanojkovska-Trajkovska, Biljana Markovska) and „use of computer technology in education and rehabilitation of children with special educational needs” (Biljana Markovska, Natasha Stanojkovska-Trajkovska)” published in Abstract of essey on 6th Balcans congress for education and science”, Ohrid in organisation of Faculty of pedagogy „St. Climent Ohridski”, Skopje.

– “Possibilities and difficulties of students with special educational needs in higher education” (Natasha Stanojkovska-Trajkovska, Biljana Markovska, Sofija Sofija Arnaudova, Daniela Chingovska-Stojanovska, Risto Petrov) and “Process of non-institutional caring and inclusion of persons with disabilities in Republic of Macedonia” (Biljana Markovska, Natasha Stanojkovska-Trajkovska, Risto Petrov), published in Abstract of essey on International conference on subject “Promoting the quality of children and youth” in organisation of Coalition for support and creative development of children and youth and Faculty of education and rehabilitation in Tuzla.

– “The family-the most important key ring in the process of un- institutional caring”(Natasha Stanojkovska-Trajkovska, Risto Petrov, Biljana Markovska), published in Abstract of essey on Symposium with intrantional participation on subject “Early intervention and developmental disturbances” in organization of Alliance of special educators of Macedonia and Alliance of pediatricians of Macedonia.

– “Educational work in student dormitory with children with special educational needs in Republic of Macedonia” (Risto Petrov, Laura Petrova- Gjurcivovska, Natasha Stanojkovska-Trajkovska, Nergis Ramo-Akgun), published in Abstract of essey in First International conference with subject ““Promoting the quality of children and youth” in organisation of Coalition for support and creative development of children and youth and Faculty for education and rehabilitation in Tuzla

– “Foster families as form of non-insitutional care of children with special educational needs in Republic of Macedonia” (Natasha Stanojkovska-Trajkovska, Risto Petrov, Milena Milicevic) published in Abstract of essay in First international conference “Special education and rehabilitation and/or practice” in in organization of Alliance of special educators of Vojvodina, Serbia, Department od somatopedy of Faculty for special education and rehabilitation Belgrade, Resource center for special education Belgrade, and Alliance of special educators from Sombor, Serbia