Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење


Во Одделението за финансиско, сметководствено и материјално работење се вршат работи поврзани со подготвување и реализација на буџетот на факултетот, управување, следење и контрола на приходите и расходите, подготвување на завршна сметка на факултетот и други извештаи од областа на финансиското работење, благајничко, сметководствено и материјалното работење, јавни набавки, пресметка на плати, финансиското управување и реализирање на меѓународните научно – истражувачки проекти    и други финансиски и сметководствени работи. Вработените во Одделението се грижат за обезбедување на  усогласеност на документацијата со законските и подзаконските прописи и сметководствените стандарди и политики и спроведување на одлуките на органите на факултетот кои се однесуваат на делокругот на работата на Одделението. Исто така, во делокругот на работа на Одделението е изготвување на разни упатства, предлози и акти од областа  на финансиите, како и давање на мислења по предлог акти кои може да имаат финансиски импликации на буџетот на факултетот.

 • д-р Маја Бакрески


 • раководител на Одделението за финансиско, сметководствено и материјално работење • тел: 3116 520 локал: 106


 • e-mail: e-mail: maja@fzf.ukim.edu.mk • Светлана Милевска • Виш соработник за финансиско, сметководствено и материјално работење • тел: 3116 520 локал: 102


 • e-mail: svetlana.milevska@fzf.ukim.edu.mk

 • Билјана Петровска


 • соработник за јавни набавки


 • тел: 3116 520 локал: 263


 • e-mail: biljanap@fzf.ukim.edu.mk
 • Ивана Петковска


 • Благајник


 • тел: 3116 520 локал: 263


 • e-mail: ivanapetkovska@fzf.ukim.edu.mk

 • Боге Смилески


 • референт за магацинско работење


 • тел: 3116 520 локал: 127


 • e-mail: boges@fzf.ukim.edu.mk