Meѓународни конференции


Во рамки на меѓународната дејност, Филозофскиот факултет континуирано е вклучен во организација и ко-организација на меѓународни настани, како меѓународни конференции, меѓународни летни школи, регионална недела и слично


Актуелни повици за учество на меѓународна конференција:

Меѓународна научна конференција – 75 години Институт за педагогија – Воспитно-обрзовни предизвици и перспективи – Филозофски факултет

pedagogy.fzf.ukim.edu.mk


„How to deal with uncertainties in increasingly complex environment?“, 29-30 Септември 2022 година во Цавтат, Хрватска https://conference2022.caruk.rs/


Second European Conference for Religious Dialogue and Cooperation: RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND GLOBALIZATION: RELIGIOUS PARTICULARISM VS. RELIGIOUS UNIVERSALISM

13 – 17 June 2022, Struga


INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE: RETHINKING MECHANISMS FOR SECURITY, PEACE AND DEVELOPMENT

4-7 September 2022, Dojran, Macedonia


Минати меѓународни конференции организирани од Филозофскиот факултет:

2-4 Септември 2021, Охрид: Меѓународна академска конференција „Светот после пандемијата на Ковид-19: стари и нови одговори на неизвесноста и предизвиците

International Balkans, Anatolia, Caucasia and Turkish Geography Art, Culture, History and Folklore Congress / Art activities

СИМПОЗИУМ: Промислување на пандемиите

ТРИБИНА: „Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век“

“Науката и општеството: Придонесот на хуманистичките и општествените науки”, 2-5 Септември 2020, Струга