Meѓународни конференции


Во рамки на меѓународната дејност, Филозофскиот факултет континуирано е вклучен во организација и ко-организација на меѓународни настани, како меѓународни конференции, меѓународни летни школи, регионална недела и слично


Актуелни повици за учество на меѓународна конференција:

2-4 Септември 2021, Охрид: Меѓународна академска конференција „Светот после пандемијата на Ковид-19: стари и нови одговори на неизвесноста и предизвиците

Повик за учество и повеќе информации за конференцијата (македонски јазик)   

2-4 September 2021, Ohrid: International Academic Conference “The Post-Covid-19 World: Old and New Responses To Uncertainties and Challenges

Call for papers and  more info about this conference (eng)

Call for Paper Submissions

International Balkans, Anatolia, Caucasia and Turkish Geography Art, Culture, History and Folklore Congress / Art activities

07- 08 September 2021, Aydın, Turkey
organized by the Aydın Adnan Menderes University co-organiser: Center for Intercultural Research at the Faculty of Philosophy, Skopje
Application Deadline: 20 May 2021
Board Evaluation: 30 May 2021
Symposium calendar: 06-07-08 September 2021
Application Form
Email: bactachf@gmail.com
More info on: https://akademik.adu.edu.tr/aum/tsk/


Минати меѓународни конференции организирани од Филозофскиот факултет:

СИМПОЗИУМ: Промислување на пандемиите

ТРИБИНА: „Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век“

“Науката и општеството: Придонесот на хуманистичките и општествените науки”, 2-5 Септември 2020, Струга