Meѓународни конференции


Во рамки на меѓународната дејност, Филозофскиот факултет континуирано е вклучен во организација и ко-организација на меѓународни настани, како меѓународни конференции, меѓународни летни школи, регионална недела и слично


Актуелни повици за учество на меѓународна конференција:

MEET – Научна студентска конференција на Факултетските студентски собранија на Филозофски факултет и Педагошки факултет, 14-16.10.2020, Скопје

Повик на апстракти

СИМПОЗИУМ: Промислување на пандемиите


Минати меѓународни конференции организирани од Филозофскиот факултет:

“Науката и општеството: Придонесот на хуманистичките и општествените науки”, 2-5 Септември 2020, Струга

ТРИБИНА: „Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век“