Meѓународни конференции


Во рамки на меѓународната дејност, Филозофскиот факултет континуирано е вклучен во организација и ко-организација на меѓународни настани, како меѓународни конференции, меѓународни летни школи, регионална недела и слично


Актуелни повици за учество на меѓународна конференција:

2-4 Септември 2021, Охрид: Меѓународна академска конференција „Светот после пандемијата на Ковид-19: стари и нови одговори на неизвесноста и предизвиците

Повик за учество и повеќе информации за конференцијата (македонски јазик)   

2-4 September 2021, Ohrid: International Academic Conference “The Post-Covid-19 World: Old and New Responses To Uncertainties and Challenges

Call for papers and  more info about this conference (eng)


Минати меѓународни конференции организирани од Филозофскиот факултет:

СИМПОЗИУМ: Промислување на пандемиите

ТРИБИНА: „Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век“

“Науката и општеството: Придонесот на хуманистичките и општествените науки”, 2-5 Септември 2020, Струга