Meѓународни конференции


Во рамки на меѓународната дејност, Филозофскиот факултет континуирано е вклучен во организација и ко-организација на меѓународни настани, како меѓународни конференции, меѓународни летни школи, регионална недела и слично


Меѓународни конференции организирани од Филозофскиот факултет во 2023 година:

„Времени безбедносни бранувања или нова светска архитектура на безбедноста,  4-7 септември 2023, Дојран (Институт за безбедност, одбрана и мир)

6. Меѓународна научна конференција „30 години студии по специјaлна едукација и рехабилитација“, 14 до 16 септември 2023, Охрид (Институт за специјална едукација и рехабилитација)

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „СОЦИЈАЛНАТА РАБОТА И СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА ВО ВРЕМЕ НА ГЛОБАЛНИ КРИЗИ“
19 – 22 септември 2023 година, Охрид (Институт за социјална работа и социјална политика)

Меѓународни конференции организирани од Филозофскиот факултет – 2022 година:

13-15.10.2022: МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 75 години Институт за историја на уметноста и археологија (13-15 Октомври 2022, Дојран)/ INTERNATIONAL CONFERENCE – 75 YEAR JUBILEE OF THE INSTITUTE OF ART HISTORY AND ARCHAEOLOGY (13-15 October 2022, Dojran)

29-30.09.2022: Меѓународна конференција „Справување со неисвесности во сложена средина“ 29-30 Септември 2022 година, Цавтат, Хрватска; International Conference „How to deal with uncertainties in increasingly complex environment?“, https://conference2022.caruk.rs/

04-07.09.2022: Меѓународна академска конференција “Промислување на механизмите за безбедност, мир и развој“, 4-7 Септември 2022, Дојран/ INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE: RETHINKING MECHANISMS FOR SECURITY, PEACE AND DEVELOPMENT, 4-7 September 2022, Dojran, Macedonia

13-17.06.2022: Втора Европска конференција за религиозен дијалог и соработка: Односот меѓу религијата и глобализацијата. Религиозната посебност наспроти религиозниот универзализам, 13-17 Јуни 2022, Струга/ Second European Conference for Religious Dialogue and Cooperation: RELATIONSHIP BETWEEN RELIGION AND GLOBALIZATION: RELIGIOUS PARTICULARISM VS. RELIGIOUS UNIVERSALISM, 3 – 17 June 2022, Struga

16-18.05.2022: Меѓународна научна конференција – 75 години Институт за педагогија – Воспитно-обрзовни предизвици и перспективи – Филозофски факултет, 16-18 Мај 2022, Охрид/ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 75th Anniversary of the Institute of Pedagogy – Educational Challenges and Future Prospects, 16-18 May 2022, Ohrid

30.03.2022, Скопје: Научен собир на тема: „Res classicae hodie et in futuro – предизвици во изучувањето на класиката“, по повод 75 години од постоењето на  Институтот за класични студии, Филозофски факултет, Институт за класични студии. 

23.02.2022, Скопје: Научен собир „Историјата и предизвиците на промените“, по повод 75 години од Институтот за историја,  Филозофски факултет, Институт за историја. 

Меѓународни конференции организирани од Филозофскиот факултет (2020-2021)

2-4 Септември 2021, Охрид: Меѓународна академска конференција „Светот после пандемијата на Ковид-19: стари и нови одговори на неизвесноста и предизвиците

International Balkans, Anatolia, Caucasia and Turkish Geography Art, Culture, History and Folklore Congress / Art activities

СИМПОЗИУМ: Промислување на пандемиите

ТРИБИНА: „Општествено-хуманистичките и биомедицинските списанија со отворен пристап ‒ искуства, дилеми, предизвици во 21-от век“

“Науката и општеството: Придонесот на хуманистичките и општествените науки”, 2-5 Септември 2020, Струга