Огласи


Конечна ранг листа на студенти чие родителско право го врши саом еден родител за учебната 2023/2024 година.

Одговор по приговори за интерен оглас на студенти чие родителско право го врши еден родител за учебната 2023/2024

Прелиминарна ранг листа за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2023/2024

ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2023/2024 година

ОГЛАС бр. 1/2023 за издавање под закуп на дел од недвижен имот во Филозофскиот факултет Скопје – студентско бифе

Конечна ранг листа по интерен оглас за еден родител и одговор по приговори

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА по О Г Л А С бр. 1/2022 за издавање на дел од недвижен имот под закуп

Оглас за демонстратор учебна 2021-2022 година

ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2022/2023 година