Празни обрасци


Празни обрасци за дипломски испит/труд

Пријава за изработка на дипломски труд

Барање за формирање на Комисија за оцена и одбрана на дипломски труд

Барање за проверка на студентското досие

Празни обрасци за доквалификација

Барање за издавање на уверение – педагошко-психолошка методска доквалификација

Барање за издавање на уверение – дефектолошка доквалификација

Празни обрасци за прв циклус

Потврда за практична настава

Потврда за слободен автобуски билет

Потврда за редовен/вонреден студент (прв циклус)

Барање за мирување на студии

Барање за задоцнет упис

Молба за испишување од студии

Молба за плаќање на рати

Уверение за положени испити (прв циклус)

Барање за преполагање на положен испит

Барање за полагање дополнителни предмети

Барање за запишување дополнителни предмети и ЕКТС

Барање за еквиваленција/признавање на предмети

Потврда од Библиотека

Барање за издавање на уверение и диплома

Барање за префрлање од стара на нова студиска програма (продолжување на прекинати студии)

Барање за повторно запишување на испишан студент

Барање за издавање на документ за странство

Барање за издавање на наставен план и предметни програми

Барање за издавање на уверение на англиски јазик

Барање за продолжување на студирање

Молба за премин од една на друга студиска програма на Факултетот

Барање за промена на статус (редовен/вонреден)

Барање за промена на презиме и/или име

Барање за издавање дупликат индекс

Барање за издавање на уверение за дипломирање пред воведување на ЕКТС

Барање за издавање на диплома по итна постапка

Барање за издавање на дупликат диплома

Барање за комисиско полагање

Приговор за оценка

Барање за издавање на уверение и диплома

Празни обрасци за втор циклус

Потврда дека студентот е запишан на втор циклус студии

Уверение за положени испити од втор циклус студии

Потврда за редовен/вонреден студент (втор циклус)

Барање за мирување на студии

Барање за испишување од студии

Барање за плаќање на рати

Уверение за положени испити (втор циклус)

Барање за преполагање на положен испит

Барање за еквиваленција/признавање на предмети

Молба за префрлање од стара на нова студиска програма (продолжување на прекинати студии)

Молба за премин од друг Факултет

Барање за повторно запишување на испишан студент

Барање за продолжување на магистерски труд

Барање за формирање комисија за оцена на магистерски труд

Пријава за изработка на магистерски труд (елаборат)

Барање за продолжување рок за поднесување пријава за изработка на магистерски труд (елаборат)

Барање за продолжување на рок за изработка на магистерски труд

Барање за издавање на документ за странство

Барање за издавање на наставен план и предметни програми

Барање за издавање на уверение на англиски јазик

Барање за продолжување на студирање

Барање за промена на презиме и/или име

Барање за издавање дупликат индекс

Барање за издавање на диплома по итна постапка

Барање за издавање на дупликат диплома

Барање за комисиско полагање

Празни обрасци за трет циклус

Потврда дека студентот е запишан на трет циклус студии

Уверение за положени испити од трет циклус студии

Потврда за редовен/вонреден студент (трет циклус)

Барање за мирување на студии

Барање за испишување од студии

Барање за плаќање на рати

Уверение за положени испити и реализирани активности (трет циклус)

Барање за еквиваленција/признавање на предмети

Барање за префрлање од стара на нова студиска програма (продолжување на прекинати студии)

Барање за повторно запишување на испишан студент

Изјава на студент дека трудот не е плагијат

Барање за формирање комисија за оценка и одбрана на докторски труд

Пријава за изработка на докторски труд

Барање за издавање на документ за странство

Барање за издавање на наставен план и предметни програми

Барање за издавање на уверение на англиски јазик

Барање за продолжување на студирање

Барање за промена на презиме и/или име

Барање за издавање дупликат индекс