д–р Антоанела Петковска

Редовен професор

Проф. д–р Антоанела Петковска е родена 1958 година во Скопје. Дипломирала (1980) на Филозофскиот факултет – Скопје. Магистрирала (1985) на ИССПИ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во септември 1981 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Институтот за марксизам а подоцна како асистент на Институтот за социологија. Докторската дисертација на тема „Односот помеѓу развојот на ликовната уметност во СР Македонија по ослободувањето и промените во општествената структура во периодот 1945-1980“, на Филозофскиот факултет, Универзитет во Белград ја одбранила во септември 1993 година со што се стекнала со звањето доктор на социолошки науки. Во звање доцент е избрана во 1994 фодина, а во звање вонреден професор избрана е во 1999 година. Од 2004 година е редовен професор при Инститот за социологија на Филозофскиот факултет во Скопје.

Членство во професионални здруженија:

– Здружение на социолозите на Република Македонија (претседател, 2008-2011)

– Италијански културен центар во Македонија

– Македонски центар за култура и уметност (претседател)

– Jeunesse Musicale Internationale (претседател на огранокот во Македонија)

Студиски престои

– 1998 California, USA (civic education)

– 1999 Paris, France (brain drain)

Странски јазици: англиски, француски, италијански и српски.

Истражувачки интереси: социологија на културата, социологија на уметноста, социологија на младината, социо-културна антропологија, европска цивилизација, родови студии, интеркултурна комуникација, социологија на визуелната култура и уметности, социологија на архитектурата.

Проф. д–р Антоанела Петковска изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [СО103З/18] Културата во современото општество

 • 2

  [СО203И/18] Уметноста во современото општество

 • 3

  [СО204И/18] Интеркултурна комуникација и современи општествени процеси

 • 4

  [ФСО222И/18] Европските култури и европската интеграција

 • 5

  [МЧРО204И/18] Менаџмент на човечките ресурси во културата

 • 6

  [ИС222/18] Интеркултурна комуникација

 • 7

  [ЕИ102З/18] Културите и религиите на современите европски општества

 • 8

  [ЕИ116И/18] Интеркултурна комуникација во ЕУ

 • 9

  [ЕИ216И/18] Уметноста како фактор за европска интеграција

 • 10

  [ФЕИ222И/18] Европските култури и европската интеграција

 • 11

  [МР232И/18] Културата и глобализацијата

 • 12

  [ИС211/18] Теорија на културата

На третиот циклус студии:
 • 1

  [СОЦ 2] Современи процеси во културата

 • 2

  [МОМК108] Интеркултурната комуникација и мирот

 • 3

  [СОЦ14] Интеркултурализмот и интеркултурната комуникација во Европа

 • 4

  [СОЦ156 30] Социологија на современите процеси во уметностаБиблиографија

Избор од објавени книги и делови од книги:

Петковска, А. (2009). Есеи од социологијата на културата. Скопје: АЗ-БУКИ.

Петковска, А. и други. (2009) Мапирање на креативни индустрии во Република Македонија. Скопје:Британски совет и Министерство за култура на РМ.

Иновативна социология (група автори). (2007), София: Универзитетско издателство „Св. Климент Охридски“, София.

Основна студија за младински трендови (група автори). (2004). Скопје:Агенција за млади и спорт на РМ.

Теории за ненасилството. (група автори). (уредник Ило Трајковски). (1999). Скопје: Балкански центар за мир, Филозофски факултет-Скопје.

Етничките групи во Македонија: современи состојби. (група автори). (уредник: Марија Ташева). (1998). Скопје: Филозофски факултет-Скопје.

Социологија (група автори). (уредник: Блага Петроска). (1998). Скопје: Студентски збор.

Петковска, А. Социологија на македонската ликовна уметност (1945-1980). (1997). Скопје: Македонска цивилизација.

Петковска, А. Социјални аспекти на монументалната уметност во Р. Македонија по ослободувањето. (1986). Скопје: Македонска книга.

Избор од објавени трудови во списанија и зборници:

Петковска, А. (2020). КОВИД-19 – Цивилизациски континуитет на недоследности. ПРЕДИЗВИЦИ БР.6 (О6.2020)(141-154).

Петковска, А. (2019). Консумеризмот во уметноста во услови на културна траума. Зборник на трудови на Институт за македонска литература:Културата на распродажба – Консумеризмот и комерцијализацијата на културните вредности. (61-71).

Petkovska, A., Dimitrovska, M. (2018). The Cold War Seen Through the Prism of Yugoslavian Cinema: a ‘Non-Aligned’ View on the Conflict. International year book Faculty of Security (2018/2) (7-21).

Petkovska, A. (2018). Cultural Exclusion in the Republic of Macedonia and its Impact on Societal Security. Contemporary Macedonian defense. No.34/vol XVIII (June 2018)(83-91).

Петковска, А. (2018). Социолошки аспекти на теоријата на рецепцијата. Зборник на трудови МАНУ: Критички методи и толкувања, том 1. (приредила Катица Ќулавкова). (345 – 362)

Petkovska, A. Popovski,M., Minoski, K., Dimitrovska, M. (2017), Value Orientation and Attitudes of the Students in the Republic of Macedonia. Security Dialogues, No. 1, Vol. VIII.. (14-27).

Petkovska, A. (2017). Contemporary Sociology of Art – Sociological Imagination And / Or Distinction”, in The Sociological Review, vol. XVIII No.2/2017. (83-93).

Petkovska, A., Valentina, Poceska. (2016) Cultural Heritage and the Identity Leap Backward. Cultur..No.13.(82-189).

Petkovska, A. (2016 ). Mankind: Facing the Reality. The Sociological Review, vol. XVII, No.1/2016. (29-35)

Petkovska, A.. Minoski, K., Dimitrovska, M., Jovanovski, A. (2016). The Challenges for Young Women in Transitional Societies: The Case of the Republic of Macedonia”. Security Dialogues, No., Vol. VII. (25 – 44).

Петковска, А., Миноски, К. (2014). Ставовите на граѓаните кон системот на владеење во балканските држави. Политичка мисла, бр.45. (43-64).

Petkovska, А., Popovski, М.,Minoski, К. (2014 ). Social Distance of The Citizens of the Republic of Macedonia Toward Jews. Security Dialogues, No. 2, Vol. V.

Petkovska, А., Dimitrovska, М. (2013). Some tendencies of contemporary cultural politics in the Republic of Macedonia. International Journal of Science. (72-81).

Petkovska, А. (2013). The Social Function of Art in the Contemporary Age. Proceedings from the international sc ientific conference: Sociology and the Challenges of the Global Age. (40 – 45).

Minoski, K., Jovanoski, A., Popovski, M., Petkovska, A. (2013). The Attitudes of Macedonian Citizens towards Certain Aspects of Democracy and the Process of European Integration”.International Scientific Conference: The Balkans Between Past and Future: Security, Conflict resolution and Euro-Atlantic Integration. Volume II. (412 -424).

Petkovska, A, (2013). The Social Function of Art in the Macedonian Contemporary Society. Journal of Literature and Art Studies, ISSN 2159-5836. Vol. No. 2. (118-124).

Petkovska, A.,Minoski, K., Popovski, M., Jovanoski, A. (2012). Some Aspects of the Trust among Macedonian Citizens Related to Security and Safety Issues. International Scientific Conference: Security and Euroatlantic Perspectives of the Balkans – Police Science and Police profession (States and Perspectives).Volume I.(460 – 468).

Popovski, M., Petkovska, A.,Minoski, K., Jovanoski, A. (2012). Certain characteristics of religious beliefs and practices of the citizens of the Republic of Macedonia. The Sociological Review No. 2/2012.(7-26).

Петковска, А. (2011). Општествените аспекти на ликовната уметност на тлото на Македонија во XIX век. На траговима Војислава Ђуриħа (уредници: Дејан Медаковиħ, Цветан Грозданов). САНУ, книга 33. МАНУ. (441 -448).

Petkovska, А. (2011).Re-thinking the identities – the Mediterranean. VIII Skopje-Cracow Sociology Seminar: Identity in the Era of Globalization and Europeization. (463-469).

Петковска, А. (2011). Политиката во уметноста. Социологијата и општествените промени – 30 години студии по социологија. УКИМ, Филозофски факултет-Скопје, Институт за социологија. (175-183).

Петковска, А., Поповски, М., Јованоски, А. (2010). Сондирање европски вредности во Република Македонија. Социолошка ревија. бр,IX – X. (225 – 259).

Петковска, A. (2010). Тези за уметноста и општествената транзиција. На крилјата на танцот, Интерарт.

Petkovska, A. (2009). A Postmodern Concept of Macedonian Culture. Culture in Transition, Transition in Culture. Jagellonian University. (12 – 26).

Petkovska, A. (2008). The case of the Republic of Macedonia. Institutional Inefficiency, Anti-Corruption & Involvement of Citizens.Sofia University “St. Kliment Ohridski”. (70-76).

Petkovska, A. (2004). Macedonian Cultural Identity as a part of European Cultural Identity.European Integration: Polish and Macedonian Experience”, VIII Skopje – Krakow Seminar, Faculty of Philosophy – Skopje.(199 – 204).

Petkovska, A. (2003). The Revitalization of « Small Cultures » as a Precondition for Peace Building. The Challenges of Post-Conflict Reconciliation and Peace Building in Republic of Macedonia”. Faculty of Philosophy, Skopje, and DCAF, Geneva,.(161 – 165).

Petkovska, A. (2001). Culture et transition. La transition et reconstruction de societe, LCI – IRESCO, Paris.

Учество во истражувачки проекти (избор):

„Монументалната уметност во Македонија во ХХ век”. Филозофскиот факултет – Скопје и Институтот за заштита на културното наследство во Р. Македонија.(1986).

„Социолошки терминолошки речник“, Институт за социологија на Филозофскиот факултет – Скопје.МАНУ.

„Социолошките аспекти на етничката коегзистенција во Македонија“,Институт за социологија на Филозофскиот факултет – Скопје.(1996).

„Граѓанско образование“,Институт за социологија на Филозофскиот факултет – Скопје;

„Македонската литература и уметност во XX век“. МАНУ.

„Развој на деца и млади во Р. Македонија“, Агенција за млади и спорт на РМ и Светска банка. (2000).

„Вредносни ситеми и животни ориентации на средношколците во Р. Македонија“, ФИОМ. МКЦУ. (2002)

„Иновативна социология“, Филозофски факултет – София и Филозофски факултет – Скопје;

„Креативни индустрии“, Минситерство за култура на РМ и Британски совет во Република Македонија (2008).

„Европско истражување на вредности“ (EVS – European Values Study). University of Tilburg, Филозофски факултет – Скопје (2008 и 2018/9).

„Критички методи и толкувања на литературата“. МАНУ (2016/17).