д–р Оливера Рашиќ Цаневска

Редовен професор

Проф. д–р Оливера Рашиќ-Цаневска е родена 1984 година во Скопје. Дипломирала (2006) и магистрирала (2009) на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Од февруари 2007 година работи хонорарно како демонстратор на Институтот за специјална едукација и рехабилитација при Филозофскиот факултет, а во мај 2012 година се вработува како помлад асистент. Докторската дисертација на тема „Проценка на самостојноста во изведувањето на секојдневните активности и потребата од окупациона терапија кај лицата со мултиплекс склероза“ ја одбранила во март 2013 година на Филозофскиот Факултет во Скопје, Институт за специјална едукација и рехабилитација, со што се стекнала со звањето доктор на науки по дефектологија (специјална едукација и рехабилитација). Во звање доцент е избрана во јуни 2013 година. Од август 2018 година е вонреден професор при Инститот за специјална едукација и рехабилитација на Филозофскиот факултет во Скопје.

Во периодот од декември 2010 до декември 2011 работи како специјален едукатор и рехабилитатор (олигофренолог) во посебното основно училиште „Др. Златан Сремец“ од Скопје. Во јуни 2008 година е назначена за технички секретар на меѓународното научно списание во издаваштво на Филозофскиот факултет и Институтот за специјална едукација „Дефектолошка теорија и практика“, а во ноември 2017 година е избрана за главен и одговорен уредник на списанието. Од 2007 до сега има учествувано во поголем број меѓународни и национални проекти за лицата со различен тип на попреченост. Во академските 2014/2015 и 2015/2016 работи како професор – надворешен соработник при Државниот универзитет во Тетово.

Посетувала курсеви и семинари и остварила студиски престои на универзитети во Германија, Холандија, Хрватска, Србија, Словенија, Данска.

Го зборува англискиот и албанскиот јазик.

Истражувачки интереси: превенција, детекција, рана дијагностика и третман на моторни нарушувања, методика на работа со ученици со моторни нарушувања, окупациона терапија, креативни терапии со лица со попреченост.

Проф. д–р Оливера Рашиќ-Цаневска изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [ДП1043/19] Современи трендови во окупационата терапија

 • 2

  [ФДП237И] Современи трендови во креативната терапија

 • 3

  [ДП105И/19] Рана интервенција и едукација на деца со пречки во развојот

 • 4

  [ДП1041/19] Едукација и рехабилитација на лица со моторни нарушувања

 • 5

  [И01013/19] Инклузивна култура, политика и практика

 • 6

  [ФД233И/19] Инклузивно образование на ученици со моторни нарушувања

На третиот циклус студии:
 • 1

  [КОД] Полов развој и сексуално воспитание на лицата со инвалидност

 • 2

  [КОД] Церебрална парализа

 • 3

  [КОД] Креативна терапија

 • 4

  [КОД] Современи аспекти во рехабилитацијат на лицата со инвалидност

 • 5

  [КОД] Рана инклузија на децата со пречки во развојотБиблиографија

Rashikj-Canevska O., Karovska-Ristovska A., Bojadzhi M. (2019) Predictors for developmental delay in children with cerebral palsy and at-risk children. In Acta Neuropsychologica. Warsaw: Polish Neuropsychological Society; Vol. 17(4)441-453.

Рашиќ-Цаневска О., Михајловска М. (2019) Перзистенција на примитивни рефлекси и асоцирани проблеми кај децата. Годишен зборник на трудови на Филозофски факултет во Скопје. Скопје: Филозофски факултет; 79(22)503-522.

Chichevska-Jovanova N., Rashikj-Canevska O., Karovska-Ristovska A., Dimitrova-Radojichikj D., Cekovska V. (2018) Specific learning difficulties manifestation in children with average inteligence and children with intellectual disabilities. In Journal of special education and rehabilitation. Skopje: Faculty of Philosophy; 19(3-4)7-24.

Filipovska M., Rashikj-Canevska O., Karovska-Ristovska A., Stanojkovska-Trajkovska N. (2018) Influence of the dominant lateralization of mothers in the performance of everyday activities and dominant lateralization of the upper limbs in their children. Book of papers: “Transformation towards sustaina-ble and resilient society for persons with disabilities” 13-15.09.2018; Ohrid. (ISBN 978-608-238-145-9)

Bojadji M., Rashikj-Canevska O. (2018) Psychomotor developmental characteristics in children with cere-bral palsy, children with cerebral palsy and comorbidity convulsions and children at neuro-risk from 0 to 3 years of age. Book of papers: “Transformation towards sustainable and resilient society for persons with disabilities” 13-15.09.2018; Ohrid. (ISBN 978-608-238-145-9)

Rashikj-Canevska O., Ajdinski G. (2018) Status and challenges of inclusive education in Republic of Macedonia. Book of papers: “Transfor-mation towards sustainable and resilient society for persons with disabilities” 13-15.09.2018; Ohrid (ISBN 978-608-238-145-9).

Rashikj-Canevska O. (2018) The impact of hospitalization on psychophysical development and everyday activities in children. Book of papers of the Faculty of philosophy; Skopje: Faculty of Philosophy.

Dimitrova-Radojichikj D., Chichevska-Jovanova N., Rashikj-Canevska O. (2016) Attitudes of the Macedonian Preschool Teachers toward Students with Disabilities, Alberta Journal of Educational Research, Vol. 62.2: 184-198. (ISSN: 1923-1857)

Ramo-Akgjun N., Petrov R., Rashikj-Canevska O., Stanojkovska-Trajkovska N. (2016) Education plans and programs for pupils with special education needs in the Republic of Macedonia and the Republic of Turkey Vol.2 (ISSN 1857-9841) p.127-145

Karovska Ristovska, A.., Rashikj-Canevska, O. (2016) Education and competencies of the special educators and rehabilitators in the country and abroad, International Scientific and Vocational Con-ference “Contemporary theoretical and practical trends in Special Education and Rehabilitation”, Book of papers, 16th-18th of June, Ohrid,10-20

Todorovska D., Zdjelar I., Rashikj-Canevska O. (2016) Assessment and treatment of the cognitive abilities of persons with mental disorders – the role of the special educator and rehabilitator. Book of papers: “Modern trends in special education theory and practice” 16-18.06.2016; Ohrid.

Rashikj-Canevska O. (2016) Play as activity and play as therapy in children with disabilities. Book of papers of the Faculty of philosophy; Skopje: Faculty of Philosophy.

Chichevska-Jovanova N., Rashikj-Canevdka O. (2015) Social inclusion of children with intellectual disability and children with cerebral palsy. Social policy review – Faculty of philosophy; Skopje: Faculty of Philosophy; November 2015 (11/2).

Rashikj-Canevska O., Chichevska-Jovanova N. (2015) Some determinants of quality if life in patients suffering from multiple sclerosis. Journal of special education and rehabilitation. Skopje: Faculty of philosophy; 2015 (1-2); (16):p. 17-35.

Karovska-Ristovska A., Rashikj-Canevska O., Stanojkovska-Trajkovska N., Jovanovska I. (2015) Quality of life of persons with intellectual disabilities in day-care centers. 6th International scientific conference “Enhancing the quality of life of youth and adolescents”, Faculty of education and rehabilitation, University in Tuzla, 2015.

Чичевска-Јованова Н., Рашиќ-Цаневска О. (2015) Први реакции на родителите на деца со пречки во развојот. Зборник на труови на Филозофски факултет. Скопје: Филозофски факултет.

Dimitrova-Radojichikj D., Chichevska-Jovanova N., Rashikj-Canevska O. (2014) Preschool inclusion: attitudes and knowledge about the inclusion. Book of papers V international scientific-professional conference „Improving the quality of the life in children and youth“, 21-22.06.2014.

Rashikj-Canevska O., Chichevska-Jovanova N. (2014) Comparison of the life quality of persons with acquired and inborn disability. Book of papers, V international scientific-professional conference „Improving the quality of the life in children and youth“, 21-22.06.2014.

Rashikj-Canevska O., Lukanovska J. (2012) Promoting the inclusive process through the art therapy techniques. Book of papers “Inclusive education – situation and challenges”. Strumica: Association of special educators and rehabilitators of Macedonia;17-19.05.2012; p.620-626.

Rashikj-Canevska O., Lukanovska J. (2011) Presentation of the relationship between the ecological workshops “Recycling” and the way of thinking in pupils from the special primary school “Dr. Zlatan Sremec” Skopje. Book of papers “Special education and rehabilitation-today” Fifth international scientific conference in Zlatibor, Serbia; (24-27 September 2011)

Rashikj-Canevska O., Lukanovska J. (2011) Violent behavior and aggression in pupils in special primary schools. Book of papers “Improving the quality of life of children and youth”, Conference in Tuzla, Bosnia and Herzegovina (11-12.06.2011); p.471-480

Chichevska-Jovanova N., Rashikj-Canevska O. (2010) Improving the life quality through the MOVE program. Book of papers “Special education and rehabilitation science and/or practice”. Sombor: First international conference (22.10.2010-24.10.2010); p.373-395.

Rashikj-Canevska O., Trajkovski V. (2010) Sexual development, abnormal sexual behaviour and sexual education of persons with disabilities. Book of papers “60 years education, rehabilitation and employing of persons with disabilities in the Republic of Macedonia”. Bitola: Association of special educators and rehabilitators of Macedonia (27.05.2010-29.05.2010). Conference in Bitola;p.66.

RashikjCanevska O., Chichevska-Jovanova N. (2010) Case review according the MOVE program. Book of papers “60 years education, rehabilitation and employing of persons with disabilities in the Republic of Macedonia”. Bitola: Association of special educators and rehabilitators of Macedonia (27.05.2010-29.05.2010). Conference in Bitola; p.184.

Rashikj-Canevska O., Trajkovski V. (2009) Sex education of persons with disabilities. Journal of Special education and rehabilitation; Skopje: Faculty of Philosophy; 2009 (1-2);(10):p.7-24.

Rashikj-Canevska O., Trajkovski V. (2006) Sexual abuse of persons with intellectual disability. Journal of Special education and rehabilitation; Skopje: Faculty of Philosophy 2006 (3-4);(7):p.57-67. 

Книги:

Чичевска-Јованова Н., Рашиќ-Цаневска О. (2013) Рана интервенција на деца родени со фактор на ризик. Скопје: Филозофски факултет.

Рашиќ-Цаневска О. (2016) Окупациона терапија. Скопје: Филозофски факултет.