д–р Светлана Трбојевиќ

Редовен професор

Проф. Д-р Светлана Трбојевиќ е родена 1971 година во Скопје. Дипломирала (1996) и магистрирала (2008) на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во октомври 1996 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како библиотекар сектерар, а во декември 2005 е избрана како помлад асистент при Институтот за социјална работа и социјална политика. Магистрира на темата „Влијанието на мултикултуризмот врз социјалната работа и социјалната политика“. Докторската дисертација на тема „Христијанската духовна перспектива како детерминанта за развој на социјалната политика и социјалната работа во западните демократии” ја одбрани во октомври 2010 година на Филозофскиот Факултет во Скопје, со што се стекна со звањето доктор на науки по социјална политика и социјална работа. Во звање доцент е избрана во април 2011 година, а во звање вонреден професор избрана е во октомври 2015 година.

Раководител на Институтот за социјална работа и социјална политика од септември 2017 година. Визитинг професор на Универзитетот во Ниш од октомври 2016 година од сега, каде ги предава предметите Теории на социјалната работа и групна социјална работа. Во летниот семестар во 2019 година таа е визитинг професор на Источно-Баварискиот Универзитет за применети науки во Регензбург, Германија каде го предава предметот Социјална работа во интеркултурно опкружување.

Национален експерт во работната група за социјална политика и вработување при Националната конвенција за ЕУ во РМ од април, 2018 – септември, 2019 година. Консултант за Проценка на документи за доделување на проекти во рамки на Проектот на Светската Банка за подобрување на општинските услуги. Јануари 2019-Јануари 2021 година. Координатор на „Екс-анте и екс-пост истражувањето за проценка на придобивките и влијанието на рехабилитација на патиштата врз корисниците (квалитативна анализа) во рамките на Проектот за надградба и развој на патишта (ПНРП) (квалитативна проценка на корисниците) на Светската банка и Јавното претпријатие за државни патишта. (Јануари 2017-Јануари 2021 година).

Член е на Советот на невладината рганизација „Предизвик за млади“ од 1999 година – до сега.

Член е на Комисијата за лиценцирање при ЈУ Завод за социјални дејности од 2019-2024.

Активно говори англиски и српски јазик.

Истражувачки интереси: проценки на социјално влијание на инфраструктурни инвестиции врз заедниците, развој на заедницата, мултикултурализам, сиромаштија и социјална исклученост, и младински активизам.

Проф. д–р Светлана Трбојевиќ изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [СРЗ101З] Теоретски основи на социјална работа во здравство

 • 2

  [СРСП122И] Духовна социјална работа

 • 3

  [СМ213И] Менаџирање со граѓански здруженија

 • 4

  [ИС215И] Интеркултурализам и социјална политикаБиблиографија

Trbojevik S., The Need of Professional Social Work in Overcoming Social Problems and Social Exclusion of Children in the Process of Education, European Journal Of Social Sciences January – April 2019 Volume 2, Issue 1 European Social Sciences January – April 2019 Volume 2, Issue 1

Bogoevska, N., Trbojevik, S., Georgievska S. (2018). Financing of Social Services for Children in Macedonia, European Journal of Marketing and Economics

Bogoevska, N., Dimitrijoska S., Trbojevik, S., (2017). Additional support to children with obstacles in development, 2017, In: Review of Social Policy, Year 10, Vol. 13. Skopje: Faculty of Philosophy

Bornarova, S., Bogoevska, N., & Trbojevik, S. (2017). Changes in European Welfare State Regimes as a Response to Fertility Trends: Family Policy Perspective. European Journal of Social Sciences Education and Research September December 2017 No. 1 2017, Volume 11

Dimitrievska S., Trbojevik S., Bogoevska N., Ilievski V., (2016). “Provision of Health and Social Services for Drug Addicts in the Republic of Macedonia”, European Journal of Multidisciplinary Studies. Volume 1, No. 1, 2016

Dimitrievska, S., Trbojevik S., Ilievski V., (2015). Demographic Aging of the Population of the social Protection System in the Republic of Macedonia, 2015, in European Journal of Social Sciences, Education and Research, Volume 5, No. 1, 2015, European Center for Science, Education and Research.

Trbojevik S., (2015). Multikulizmot vo socijalnata rabota i socijalnata politika, Skopje, Filozofski Fakultet

Bogoevska N., Trbojevik S., Donevska M., (2015). Poverty and Social Exclusion in the Republic of Macedonia: Policy Responses, Obstacles and Challenges. (Eds.)  Rita Cavallotti and Consuelo León editors of Book of proceedings from Family II International Conference on Family and Society, Barcelona 24-25 September 2014

Bogoevska N., Trbojevik S., (2014). Multi-sectorial Collaboration in the Delivery of Social Services in the FYRoM, in Social Economics and Entrepreneurship, (ed) Patricia-Luciana, Runcan and Georgeta Raţă, Cambridge Scholars Publishing;

Trbojevik S., at al., (2013). GOOD PRACTICE GUIDE: Examples in social inclusion and labour market integration of vulnerable groups, Skopje: Fostering social inclusion and inclusive labour market;

Trbojevik S., at al., (2013). LOCAL GOVERNMENT AND SOCIAL ECONOMY: Multi-sector collaboration of local stakeholders for integration of disadvantaged people in labour market, Skopje: Fostering Social Inclusion and Inclusive Labour Market European Union

Trbojevik S., (2013). Research on the knowledge, practices and attitudes related to tuberculosis among family’s beneficiaries of social assistance in the Republic of Macedonia, Skopje, Hera;

Bogoevska N., Bornarova S., Trbojevik S., (2013). Pension System Reforms in the Republic of Macedonia: Expected Benefits and Challenges, in Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Special Issue, Vol. 2, No. 9, October 2013, (ed.) Paul Newman. Rome:  MCSER Publishing Rome-Italy

Bornarova S., Bogoevska N., Trbojevik S., (2013). Social Protection System in Macedonia: Centralized Governance versus Decentralization, in Mediterranean Journal of Social Sciences, Special Issue, Vol. 4, No. 11, October 2013, (ed.) Bidzina Savaneli. Rome:  MCSER Publishing Rome-Italy

Bogoevska N., Trbojevik S., (2013). Foster Care protection of Children in the Republic of Macedonia: from policy to practice, 2013, Proceedings from the International Scientific-Research Conference “Improving the quality of life of children and young people”, Faculty for education and rehabilitation, University in Tuzla and Organization for support and creative development of children and youth

Trbojevik S., (2012). Decentralization of Social Protection in Macedonia, Skopje: Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights 

Trbojevik S., Bogoevska N. (2011): Migration, Social Exclusion and Identity Issues of Macedonian Roma, in Two Homelands, Slovenian Migration Institute at the ZRC SAZU, Ljubljana, 2011 pp. 137-146

Bornarova S., Trbojevik S., Donevska M., Bogoevska N. (2011): Baseline study on poverty and social exclusion in Macedonia: Local social problems and needs, Skopje: Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights 

Donevska M., Trbojevik S. (2010) Program for implementation of the new form of social work: Street social worker, Ministry of Labor and Social Policy in cooperation with OSCE

Donevska M., Bogoevska N., Trbojevik S., 2010. Research for establishing the reasons for Roma children’s irregular attendance of elementary education”. Skopje: FOSI Macedonia.

Trbojevik S. (2009). The Role of the NGO Sector in Empowering Roma Community in the Republic of Macedonia. In: Dada Maglajlic ed. Proceedings of the 20th Anniversary Conference, School of Social Work Theory and Practice, Inter University Center, Dubrovnik. 

Donevska M. & Trbojevik S. (2009) Influence of the global financial institution (IMF, WB) on the development of welfare in Southern Europe and impact on social work, in: Vesna Leskošek, Theories and methods, Ljubljana, Fakultet za Socijalno Delo. 

Trbojevik S. (2009), The impact of informal education within the NGO sector on social inclusion of Roma community in the Republic of Macedonia (The case of Shuto Orizari), MAKEDONYA VE DİĞER BALKAN ÜLKELERİ BİLDİRİLERİ

Trbojevik S. (2009). The Impact of Multiculturalism on Social Work Practice and the Welfare State Reforms, Inter-University Center for Postgraduate Studies, The IUC Dubrovnik, Croatia School of SW Theory and Practice Content The IUC Journal issue no. 18.

trbojevik S. (2007), Macedonian Civil Society as an Active Promoter of Interethnic Relations, in Ethnicity in Eastern Europe: A Challenge for Social Work Education, Daria Zavirsek [et. al], Ljubljana, Fakultet za Socijalno Delo.

Trajkovska V., Bogoevska N., Trbojevik S., [at al.], (2006) Report: Institutional Assessment of the Responsiveness of Service Providers to violence against Children in Macedonia, UNICEF, Skopje

Trbojevik S. (2005), Concept of undeveloped regions (In:) “Social inclusion of children and youth”, Editors (Donevska M,. Kiranxiska S., Lazarevska S., eds.) – Skopje: Foundation for educational and cultural initiatives “Step by Step”.

Belevska D., Trajkov I., Trbojevik S. (2005), Study of the research results about the health insurance of Roma population in the Republic of Macedonia, Association for protection and support of children and families in risk “For happy childhood”-Skopje, Skopje

Trbojevik S. (1999), New horizons in interethnic cooperation and tolerance through organized leisure activities of children, “Collection of Papers of the World Children’s Summit”- Skopje

Trbojevik S., Ph.D. Donevska M. (1997), Homelessness: basic terms and characteristics, “Social Review”, Journal of the Association of Sociologist in Republic of Macedonia, No. 4, 1997