д–р Даниела Димитрова-Радојичиќ

Редовен професор

Проф. д–р Даниела Димитрова-Радојичиќ е родена 1971 година во Велес. Дипломирала (1994) и магистрирала (2001) на Дефектолошки факултет при Универзитетот во Белград, Србија. Во април 1996 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Институтот за специјана едукација и рехабилитација. Докторската дисертација на тема “Проценка и рехабилитација на функционалниот вид кај слабовидните деца” ја одбранила во јануари 2007 година на Филозофскиот факултет во Скопје, со што се стекнала со звањето доктор по дефектолошки науки. Во звање доцент е избрана во јуни 2007 година, а во звање вонреден професор избрана е во декември 2011 година. Од ноември 2016 година е редовен професор при Инститот за специјална едукација и рехабилитација на Филозофскиот факултет во Скопје.

Посетувала курсеви и семинари и остварила студиски престои на универзитети во Бугарија, Холандија, Италија и Германија.

Раководител на Комисијата за образование, спорт и рекреација на лицата со инвалидност при Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност. Член на ICEVI (International Council for Education of People with Visual Impairment). Член на редакциски одбор на списанието „Дефектолошка теорија и практика“.

Го зборува англискиот јазик.

Истражувачки интереси: Рана интервенција и едукација на деца со оштетен вид; едукација на ученици со оштетен вид; инклузивно образование.

Проф. д–р Даниела Димитрова-Радојичиќ изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [ДП1031/18] Едукација и рехабилитација на лицата со оштетен вид

 • 2

  [ДП1032/18] Посебни програми за работа со лицата со оштетен вид

 • 3

  [ДП1024/18] Глувослепи лица

 • 4

  [ДП204И/18] Асистивни технологии

 • 5

  [ИО112И] Инклузивно образование на ученици со оштетен вид

 • 6

  [ИО1023] Рана интервенција и инклузија

На третиот циклус студии:
 • 1

  [ДЕФ2] Современи аспекти во едукацијата на лицата со инвалидност

 • 2

  [ДЕФ12] Истражувања во рехабилитацијата и едукацијата на лицата со оштетен вид

 • 3

  [ДЕФ13] Семејство на деца со пречки во развојот

 • 4

  [ДЕФ14] Рана инклузија на децата со пречки во развојотБиблиографија

Книги:

Димитрова-Радојичиќ, Д. (2014). Брајово писмо. Скопје: Бомат.

Димитрова-Радојичиќ, Д. (2013). Методика на работа на лица со оштетен вид. Скопје: Бомат.

Димитрова-Радојичиќ, Д. (2011). Визуелната ефикасност кај лицата со оштетен вид. Скопје: Академски печат.

Трудови:

Dimitrova-Radojičić D. (2020). Blindness and autism spectrum disorders. Annual of the Faculty of Philosophy, 73:369-383 (ISSN 0350-1892)

Dimitrova-Radojičić D, Petrovska Zimeski I. (2020). Inclusive education of children with visual impairments in Europe. Journal of Special Education and Rehabilitation, 20(1-2):33-45 (1409-6099)

Dimitrova-Radojičić D, Simonovska S, Kitkanj Z. (2020). Concerns of regular teachers about inclusive education of students with disabilities. Proceedings of the XI International scientific conference „Improving the quality of life of children and youth”, Bulgaria, (pp. 371-376) (ISSN 1986-9886)

Dimitrova-Radojičić D, Tasevska D. (2020). Causes of visual impairment: a retrospective study in Macedonian children. Journal of Ophthalmology (Ukraine), 3(494):29-30 (ISSN 0030-0675)

Dimitrova-Radojičić D, (2019). Attitudes and knowledge about inclusive education of students with visual impairment: Elementary and high school teachers, 7th ICEVI Balkan conference “Free access, real educational inclusion and unlimited technology”, Sofia, Bulgaria

Димитрова-Радојичиќ Д (2019). Читачки вештини кај лица со макуларна дегенерација. Годишен зборник на Филозофски факултет, 72:455-472 (ISSN 0350-1892)

Chichevska-Jovanova N, Rashikj-Canevska O, Karovska-Ristovska A, Dimitrova-Radojichikj D, Cekovska V (2018). Specific learning difficulties manifestation in children with average inteligence and children with intellectual disabilities. Journal of Special Education and Rehabilitation, 19(3-4):7-24 (ISSN: 1857-663X)

Димитрова-Радојичиќ Д, Чичевска-Јованова Н (2018). Високото образование за студентите со инвалидност: Преглед на литература. Годишен зборник на Филозофски факултет, 71:417-436. (ISSN 0350-1892)

Dimitrova-Radojičić D (2018). Social inclusion of students with visual impairment: A review of literature, Сборник с материали от Юбилейна научна конференция с международно участие „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“, Sofia, Bulgaria (ISBN 978-954-07-4541-1)

Dimitrova-Radojichikj D, Chichevska-Jovanova N (2018). Inclusive education or Inclusive special education (pp.175-183), V International conference “Transformation towards sustainable and resilient society for persons with disabilities”, Ohrid, Macedonia (ISBN 978-608-238-145-9)

Dimitrova-Radojichikj D, Chichevska-Jovanova N (2018). Preschool children: attitudes toward children with disabilities (Vol. I, pp.135-143), IX International scientific conference “Improving the quality of life of children and youth”, Harkany, Hungary (ISBN 1986-9886)

Chichevska-Jovanova N, Dimitrova-Radojichikj D, Mladenovska N (2018). The quality of inclusive education for students with disabilities in the primary school and the secondary school. (Vol. II, pp.225-235), IX International scientific conference “Improving the quality of life of children and youth”, Harkany, Hungary (ISBN 1986-9886)

Димитрова-Радојичиќ Д (2018). Конвергентна инсуфицијенција кај децата со АДХД. Македонско списание за офталмологија, 1(5):35-38.(ISSN 1857-9523)

Чичевска-Јованова Н, Димитрова-Радојичиќ Д (2017). Пишување мерливи цели во индивидуален образовен план. Годишен зборник на Филозофски факултет, 70:377-386. (ISSN 0350-1892)

Dimitrova-Radojichikj D, Chichevska-Jovanova N (2017). Early intervention: needs and satisfaction of parents, Eurlyaid Conference 2017, Book of abstracts&proceedings (pp.361-367), Beograd, Serbia (ISBN 978-86-6203-101-3)

Dimitrova-Radojichikj D (2017). Prevalence and causes of blindness among Macedonian population. Journal of Special Education and Rehabilitation, 18(1-2):17-25. (DOI: 10.19057/jser.2017.16)

Dimitrova-Radojičić D (2017). Museums: Accessibility to visitors with visual impairment, Национална научна конференция с международно участие по проект BaGMIVI на програма Erasmus+ „Достъп до изкуството на лица с нарушено зрение“, Sofia, Bulgaria (ISBN 978-954-923683-5)

Dimitrova-Radojichikj D, Chichevska-Jovanova N (2016). Inclusive education: Pre-service teachers’ and preservice educators’ attitudes. International journal for education, research and training, 2 (1): 144-54. (ISSN 1867-9841)

Chichevska-Jovanova N, Dimitrova-Radojichikj D. (2016). Parental involvement in educational process for students with disabilities. International journal for education, research and training, 2 (2): 62-76. (ISSN 1867-9841)

Димитрова-Радојичиќ Д, Чичевска-Јованова Н (2016). Квалитет на живот: лица со инвалидност и лица без инвалидност. Годишен зборник на Филозофски факултет, 69:163-174. (ISSN 0350-1892)

Dimitrova-Radojichikj D, Chichevska-Jovanova N, Rashikj-Canevska O (2016). Attitudes of Macedonian Preschool Teachers toward Students with Disabilites,  Alberta Journal of Educational Research, 62(2):184-198 (ISSN:1923-1857)

Dimitrova-Radojichikj D, Sterjadoska-Stojchevska B (2016). The impact of training of typical students: knowledge and attitude towards students with blindness and visual impairments, Journal Plus Education, 14(1):244-252 (ISSN: 1842-077X)

Dimitrova-Radojichikj D, Chichevska-Jovanova N (2016). Inclusive education: a question of attitudes of people with disabilities, International Journal of Knowledge without borders, 12.1:35-39 (ISSN 1857-92)

Chichevska-Jovanova N, Dimitrova-Radojichikj D (2016). Attitudes of students with typical development towards students with disabilities, International Journal of Knowledge without borders, 12.1:215-220 (ISSN 1857-92)

Димитрова-Радојичиќ Д (2015). Церебрално визуелно оштетување: карактеристики и стратегии. Годишен зборник на Филозофски факултет, 68:163-174. (ISSN 0350-1892)

Dimitrova-Radojichikj D (2015). Students with visual impairments: Braille reading rate. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 3(1):1-5. (UDK 159.946.4.072-057.875)

Dimitrova-Radojichikj D (2015). Concepts of colours in children with congenital blindness. Journal of Special Education and Rehabilitation, 15(1-2):7-16. (DOI: 10.1515/jser-2015-0001)

Dimitrova-Radojichikj D, Chichevska-Jovanova N (2015). Teacher’s acceptance of students with disability. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education (Education: Theory & Practice), 24(5):647-656. (ISSN 1313-8235)

Dimitrova-Radojichikj D, Chichevska-Jovanova N (2014). Parents attidues: Inclusive education of children with disability. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, (1):13-17. (UDK 316.644-055.52:376.1-056.26/.36(497.7)

Smilkovska D, Dimitrova-Radojichikj D (2014). Using of the Braille alphabet in the Republic of Macedonia. Conference proceedings of IV International conference: Modern aspects of special education and rehabilitation of persons with disabilities, Ohrid, Macedonia, pp. 587-595. (ISBN 978-608-238-050-6)

Chekanovska-Dimitrievska A, Dimitrova-Radojichikj D (2014). Visual perception of students with special needs. Conference proceedings of IV International Conference: Modern aspects of special education and rehabilitation of persons with disabilities, Ohrid, Macedonia, pp. 299-310 (ISBN 978-608-238-050-6)

Bogatinova T, Chichevska-Jovanova N, Dimitrova-Radojichikj D (2014). A child with special educational needs: familial and social challenge. Conference proceedings of IV International conference: Modern aspects of special education and rehabilitation of persons with disabilities, Ohrid, Macedonia, pp. 481-493. (ISBN 978-608-238-050-6)

Чичевска-Јованова Н, Димитрова-Радојичиќ Д (2014). Бариери во инклузивното образование во Република Македонија. Зборник на трудови од Меѓународен научен симпозиум Современото воспитание и образование: состојби, предизвици и перспективи, Штип, стр.119-125. (ISBN 978-608-242-001-1)

Chichevska-Jovanova N, Dimitrova-Radojichikj D, Petrovikj Todorova S (2014). Child with a pervasive developmental disorders: Incentive or Stigma. Прв симпозиум за первазивни развојни нарушувања: Научните достигнувања во функција на практиката, 15-17 мај Струга, 2014 (ISBN 978-608-65438-3-9)

Dimitrova-Radojičić D, Čičevska-Jovanova N, Rašić-Canevska O (2014). Predškolska inkluzija: stavovi i znanja o inkluziji. Tematski zbornik V međunarodna naučno-strucna konferencija: Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Igalo, Crna Gora, str. 69-75

Rašić-Canevska O, Čičevska-Jovanova N, Dimitrova-Radojichikj D (2014). Comparison of the life quality of persons with acquired and inborn disability. Tematski zbornik V međunarodna naučno-strucna konferencija: Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Igalo, Crna Gora, str.110-118

Dimitrova-Radojichikj D, Chichevska-Jovanova  N (2013). The attitudes of primary school teachers on inclusive education in the Republic of Macedonia. Croatian review of rehabilitation research, Vol. 49 (Supplement):137-145. (UDK 376.1)

Chichevska-Jovanova N, Dimitrova-Radojichikj D (2013). Parents of children with developmental disabilities: stress and support. Journal of Special Education and Rehabilitation, 14 (1-2):7-19. (DOI: 10.2478/v10215-011-0029-z)

Чичевска-Јованова Н, Димитрова-Радојичиќ Д (2013). Индивидуален образовен план за ученици со посебни образовни потреби. Меѓународен научен симпозиум: Воспитанието и образованието маѓу традиционалното и современото, Охрид, Македонија, Vol.2: 330-337. (ISBN 978-608-238-012-4)

Pandurevikj R, Dimitrova-Radojichikj D (2012). Continuous evaluation of the literacy and learning media of students with visual impairment, Journal of Special Education and Rehabilitation, 13(3-4):20-38. (DOI: 10.2478/v10215-011-0023-5)

Novachevska I, Dimchevska I, Pavlovska S, Chichevska-Jovanova N, Dimitrova-Radojichikj D (2011). Inclusive culture in pre-school institutions, Journal of Special Education and Rehabilitation, 12(1-2):7-15. (DOI: 10.2478/v10215-011-0001-y)

Chichevska-Jovanova N, Dimitrova-Radojichikj D (2009). Self-evaluation of competences of the special educators and rehabilitators in the special institution. Journal of Special Education and Rehabilitation, 10(1-2):25-32. (UDK: 371.125.044.4)

Димитрова-Радојичиќ Д, Чичевска-Јованова Н (2009). Инклузивната култура во редовните училишта. Годишен зборник на Филозофски факултет, 62:571-581. (ISSN 0350-1892)

Димитрова-Радојичиќ Д (2008). Развој на визуелната ефикасност кај децата со визуелно оштетеување. Годишен зборник на Филозофски факултет, 61:569-581. (ISSN 0350-1892)

Chichevska-Jovanova N, Dimitrova-Radojichikj D (2007). Assessment of visual perception in students with special educational needs. Journal of Special Education and Rehabilitation, 8(3-4):59-66. (ISSN 1857-663X)

Dimitrova-Radojichikj D, Chichevska-Jovanova N (2007). Implementation of the Bologna Process at the Institute of special education and rehabilitation. Journal of Special Education and Rehabilitation, 8(3-4):5-14. (ISSN 1857-663X)

Јачова З, Димитрова-Радојичиќ Д, Чичевска-Јованова Н (2006). Ставовите на студентите кон примената на видеоинтеракцијата во наставата како нов методски пристап. Образовни рефлексии, 1.

Jachova Z, Dimitrova-Radojichikj D, Chichevska-Jovanova N (2004). Early intervention of children with disabilities. Journal of Special Education and Rehabilitation, 5(1-2):47-59 (ISSN 1857-663X)

Dimitrova-Radojichikj D (2000). Еffects of orthoptic treatment on the cure of intermittent divergent strabismus. Journal of Special Education and Rehabilitation, 4(3-4):90-95. (ISSN 1857-663X)

Ајдински Љ, Јачова З, Димитрова-Радојичиќ Д, Чичевска Н (1998). Општествено-економските аспекти на образованието и воспитанието на децата и младината со пречки во развојот. Зборник на трудови од Меѓународна конференција: Општествената транзиција и образованието, Скопје, стр. 344-352

Kopacev D, Nastov P, Naumovska Lj, Mirakovska V, Sulejman O, Dimitrova-Radojichikj D (1997). Early treatment as fundament for successful integration of children with developmental difficulties in the environment with children at the same pre-school age. Journal of Special Education and Rehabilitation, 1(3):9-26. (ISSN 1857-663X)

Апстракти:

Dimitrova-Radojichikj D. Blindness and autism spectrum disorders: А literature review, II Scientific ReAttach Conference, Skopje, 29-31.05.2020

Dimitrova-Radojichikj D. Dali su redovne skole spremne za totalnu inkluziju ucenika sa smetnjama u razvoju, XV medjunarodna naucna konferencija “Metode u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i terapiji dece sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom”, Novi Sad, Srbija, 12-14.09.2019

Chichevska-Jovanova N., Dimitrova Radojichicj D., Inkluzivno obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju u Republici Makedoniji, Knjiga sažetaka 8. međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, Hrvatska 27.-29. rujan 2012.

Чичевска-Јованова Н, Димитрова – Радојичиќ Д, Индивидуален образовен план за ученици со посебни образовни потреби, Меѓународен научен симпозиум „Воспитанието и образованието меѓу традиционалното и современото” Охрид, 22-24 септември 2011.

Димитрова-Радојичиќ Д, Чичевска-Јованова Д, Проблеми на семејството: фокус на потребите на родителите на децата со пречки во развојот, Симпозиум со меѓународно учество: Рана интервенција и развојни нарушувања, Охрид, 19-21 мај 2011.

Димитрова-Радојичиќ Д, Чичевска-Јованова Н, Индивидуален образовен план, Зборник на резимеа, Меѓународна конференција: 60 години воспитание, образование, рехабилитација и вработување на лицата со инвалидност во Р. Македонија, Битола, 27-29 мај 2010.

Петровска И, Димитрова-Радојичиќ Д, Социјални и семејни односи на децата со оштетен вид, Зборник на резимеа, Меѓународна конференција: 60 години воспитание, образование, рехабилитација и вработување на лицата со инвалидност во Р. Македонија, Битола, 27-29 мај 2010.

Димитрова-Радојичиќ Д, Чичевска-Јованова Н, Инклузијата во Република Македонија, Меѓународна конференција, 4-5.12.2009,Скопје.

Chichevska Jovanova N, Dimitrova D, Langher V, Ricci ME, Studio degli atteggiamenti verso l’inclusion in Macedonia IV congres international, Marseille, 23-25 avril 2009.

Chichevska Jovanova N, Dimitrova Radojichic D., Inclusive cultures, policies and practices, 12thinternational conference, Inclusive education in the Balkan countries policy and practice, Book of abstracts, Ohrid, 2009.

Димитрова-Радојичиќ Д, Чичевска-Јованова Н, Киткањ З, Ајдински Љ, Компентенциите на дефектолозите во предучилишните установи, посебните училишта, редовните училишта и рехабилитационите установи, Меѓународна конференција: Улогата на дефектологот во институционалниот и вонинституционалниот третман на децата со посебни образовни потреби, Зборник на резимеа, 15 години Институт за дефектологија, Скопје, 2008.

Димитрова-Радојичиќ Д, Прoцена визуелне перцепције код слабовидих ученика, Књига резимеа, III Балканске конференције, Транзиција едукације и рехабилитације, 1-2, Белград, 2006.

Димитрова-Радојичиќ Д. (коавторски), Ставовите на воспитно-образовниот кадар и родетилите кон инклузијата на децата со пречки во развојот во редовниот систем на образование, Зборник на резимеа од Меѓународната конференција: 10-години Студии по дефектологија, Скопје 2003.

Димитрова-Радојичиќ Д. (коавторски), Видеоинтеракција, Зборник на резимеа од Меѓународната конференција: 10-години Студии по дефектологија, Скопје 2003.

Ајдински Г, Чичевска-Јованова Н, Димитрова-Радојичиќ Д, Високото образование на дефектолошкиот кадар во Република Македонија, Меѓународна конференција за едукација на дефектолошкиот кадар, Китен, 2002.

Димитрова-Радојичиќ Д, Професионално образование на лицата со оштетен вид во Република Македонија, I Балканска конференција: Професионална рехабилитација на лицата со оштетен вид, Атина, Грција, 2002.

Солтирова Е, Димитрова-Радојичиќ Д, Образование на слепите и слабовидните лица во Република Македонија, Зборник на резимеа од I Балканска конференција, 2001, Пловдив, Бугарија