д–р Вера Стојановска

Редовен професор

Проф. д–р Вера Стојановска е родена 1965 година во Куманово. Основно и средно образование завршила во Скопје. Дипломирала (1989) и магистрирала (1996) на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во мај 1988/89 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент на Институтот за педагогија. Докторската дисертација на тема „Кооперативна активност на училишниот педагог и наставниците во основното училиште” ја одбранила во јули 2002 година на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултетот во Скопје, со што се стекнала со звањето доктор по педагошки науки. Во академското звање доцент е избрана во 2003 година, а во звањето вонреден професор избрана е во 2007 година. Од 2012 година е редовен професор на Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет – Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Изминатиот период, покрај реализацијата на наставата на матичниот факултет, била ангажирана и за реализација на наставата по педагогија (општ курс) на првиот циклус студии на Природно – математичкиот факултет и на Филолошкиот факултет, како и за наставата по промоција на здравјето и здравственото воспитание (за делот: педагогија и дидактика) на Медицинскиот факултет на тригодишните стручни студии за медицински сестри/техничари, логопеди, радиолошки технолози и физиотерапевти во Скопје.

Со свои прилози има учествувано на домашни и меѓународни научно – стручни собири, семинари и конференции од национален и меѓународен карактер. Има објавено респектибилен број на статии и прилози во домашни и странски списанија и зборници на трудови од меѓународни научни конференции, како и три книги од областа на дидактиката и методиката на работа на педагогот и еден универзитетски учебник. Во рамките на дејностите од поширок интерес, била член на неколку организациони и програмски одбори на научно – стручни собири дома и во странство. Остварила студиски престои во Австрија и во Холандија.

Била рецензент и стручен консултант за научни, стручни и универзитетски учебни публикации. Со своја експертиза, учествала во работата на повеќе стручни комисии формирани при Филозофскиот факултет, како и во комисии за избор на наставници во сите наставно-научни звања.

Како професионалец од областа на дидактиката и примената на педагошките модели на современите образовни технологии во процесите на поучувањето и учењето била член на експертски тимови за изготвување на стратешки документи за развој на образованието во Македонија. Учествувала во неколку проектни тимови за подготовка и реализација на програми за обука на воспитувачи, наставници, стручни соработници и директори од основните и средните училишта и обавувала и други експертски активности од поширок општествен интерес. Член е на уредувачкиот и рецензентски одбор на меѓународните списанија: International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE), International Journal for Education, Research and Training (IJERT) и International Journal of Scientific Research in Information Systems and Engineering (IJSRISE). Била раководител на постдипломските студии по педагогија во периодот од 2009-2013 година. Го зборува англискиот, српскиот и хрватскиот јазик.

Љубител е на театарска, филмска, ликовна и музичка уметност.

Истражувачки интереси: дидактика, образовна технологија, училишна педагогија, училишна докимологија, методика на работа на педагогот, управување на квалитетот во образованието, евалуација на воспитно-образовниот процес, педагошка комуникација, образовна технологија, развој на курикулум.

Проф. д–р Вера Стојановска изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [ПЕ1023/18] Настава и учење

 • 2

  [ФПЕ108И/18] Комуникации во образовните институции

 • 3

  [ПЕ205И/18; ФМО106И/18] Современи образовни технологии

 • 4

  [ПЕ207И/18] Евалуација на воспитно-образовниот процес

 • 5

  [МО102З/18] Управување на квалитетот на образованието

 • 6

  [МО204И/18] Комуникации во образовните организации

 • 7

  [МЧР2012И/18] Деловна комуникација

 • 8

  [ФМЧР227И/18] Управување на квалитетот на образованието

На третиот циклус студии:
 • 1

  [ПЕД11] Курикулум на современото училиште

 • 2

  [ПЕД14] Моделирање на наставниот процес

 • 3

  [ПЕД15] Мултимедијална дидактика

 • 4

  [ПЕД31] Управување и стручно – педагошко водење на училиштетоСелектирана библиографија

Barakoska, A., Stojanovska, V., Kostov., B., Modern Dimensions of The Leadership and Management with The Educational Institutions, Improving the quality of life of children and youth, X International scientific conference “Improving the quality of life of children and youth”, 21st – 23rd June (2019), Istanbul, Turkey.;

Stojanovska, Z. V., Barakoska, T. A., Kostov, K. B. (2018). The profesional needs of the school pedagogues for improving the quality of work with the students in the primary education. Zbornik radova: IX Međunarodna naučno-stručna konferencija: Unapređenje kvalitete života dјece i mladih. Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Tuzla (Bosna i Hercegovina).

Kostov, B., Barakoska, A., Stojanovska, V. (2018). Activities and Forms of Cooperation between the teachers and the parents of the children with special needs from the special schools. 5th International conference. Skopje: Faculty of philosophy, Institut for special education and rehabilitation, pp. 249-257

Стојановска, В. (2017). Соработката меѓу педагогот и наставниците во основното училиште. Скопје: КА ЕЛ ЕС – Принт

Vasileva, M., Stojanovska, V.,Trajkovik, V. (2016). Ability the Students of Pedagogy to use ICT in teaching. International Journal for Education, Reserarch and Training (IJERT).

Stojanovska, V. (2016). Teachers from Primary Education about the Implementation of ICT in the Teaching Process. International Journal for Education, Reserarch and Training (IJERT).

Stojanovska, V., Barakoska, A. (2016). Training of the Teachers for the Application of ICT in the Teaching Process. Some Issues in Pedagogy and Methodology, International Research Institute sro, Komárno, Slovakia, pp. 34-43

Barakoska, T. A., Stojanovska, Z. V. (2016). Leasure time activities seen through the prism of the primary schools. VII Međunarodna naučno – stručna konferencija ”Unapredzenje kvaliteta zivota gjece i mladih”, Tematski zbornik I deo, 24.-26.06.2016. godine, Tuzla: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih i Edukacisko-rehabilitaciski fakultet Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina)

Nikodinovska-Bancotovska, S., Stojanovska, V. (2015). The ındıvıdualızed approach to descrıptıve gradıng. 10th International Balkan Education and Science Congress on the topic of “Educatıon and globalızatıon” September 17-19, 2015. INTERNATIONAL Balkan congress on education and science (10 ; 2015) Education and globalization [Електронски извор] / 10th International Balkan congress on education and science, September 17-19, 2015 ; [editor Vlado Timovski]. – Skopje : Faculty of pedagogy St. “Kliment Ohridski”, 2016.

Barakoska, A., Stojanovska, V., Stošić, L. (2015). Impact of the school climate on the effectiveness of the school from the teaching staff perspective, The III International forum on cognitive modeling (IFCM-2015), September 14-21, Varna Bulgaria, Pages 314-320

Stošić L., Stojanovska V. (2014). Parents’ attitudes about using computers in preschool children. THE II-nd INTERNATIONAL FORUM ON COGNITIVE MODELLING (IFCM-2014, September 6-13, 2014, Isola, Slovenia). Part 2 – Cognitive Modelling in Science, Culture, Education.

Stošić, L., Stojanovska, V., Stošić, I. (2014). PERCEPTION OF TEACHERS REGARDING THE IMPLEMENTATION OF INNOVATION IN EDUCATION. Vth International Scientific and Practical Conference, (20-21 November 2014, Rostov-on-Don, Russian Federation).

Stojanovska, V., Vasileva, M. (2014). Digitized Children’s Games from The Past in Function of the Realization of the Matematics Curriculum in Primary Education. Practice and Theory in Systems of Education, Pedagogical Journal of Association of Educational Sciences, Komárno, Slovakia. International Research Institute s.r.o. Volume 9 Number 3, pp. 236-244.

Barakoska, A., Stojanovska, V., Rizova, E. (2014). Contemporary Menagement and the Benefits of Its Implementation in Educational Organizations in the Rrepublic of Macedonia, Vodenje v vzgoji in izobrazevanju, Volume 12, Birografika Bori, d.o.o Ljubljana, Slovenia, pp. 191-201

Донев, Д., Мирчевска, Л., Велковски, З., Ќосевска, Е., Стојановска, В., Глигоров, И., Ризова, Е. (2014). Промоција на здравјето и здраствено воспитание. Скопје: Медицински факултет

Stojanovska, V., Barakoska, A. (2014). The pedagogical function of the homeroom teacher into the new concept of primary education in Republic of Macedonia. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (JCRSEE), Vol 2, Issue1, June.

Stojanovska, V. (2013). Students’ opinion about professional ethics relation of the teachers. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (JCRSEE), Vol 1, No 2, December.

Stojanovska, V. (2013). A national strategy and project activities for implementation of ICT in primary education. International Scientific Sympoosium: Education between tradition and modernity, Faculty of Philosophy, University „SS. Cyril and Methodius“ Skopje

Koteva-Mojsovska, T., Stojanovska, V. (2012). Consideration the Needs of Parents for Educational Communication with School. Udruženje za poddršku i kreativni razvoj djece i mladih i Edukacisko-rehabilitaciski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla (Bosna i Hercegovina)

Стојановска, В. (2012). Наставни медиуми. Скопје: Филозофски факултет

Костов, Б., Баракоска, А., Стојановска, В. (2012). Значај и улога педагога из уметничких струка у остваривању естетског васпитања у дечјем вртичу. Алексинац: Висока школа за васпитaче струковних студија, бр.11

Стојановска, В. (2012). Советодавно-воспитната работа на училишниот педагог со учениците. Скопје: Просветно дело, бр.2

Stojanovska, V. Krsteska – Papić, B. (2011). Evaluation of multicultural component in the primary education in Republic of Macedonia. Pejatovic, A.,(ed.) Evaluation in Education in the Balkan countries. Publisher: Universsity of Belgrade-Facullty of Philosophy-Institute for Pedagogy and Andragogy.

Stojanovska, V., Koteva – Mojsovska, T. (2011). Cooperation of the Preschool Pedagogue with Parents in Function of Improving the Quality of Life of Children. Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Tuzla (Bosna i Hercegovina), Zbornik: Unapređenje kvalitete života dјece i mladih.

Баракоска, А. Стојановска, В. (2011). Предшколско васпитање примарни фактор за успешно уводџење деце у сфери слободног времена. Алексинац: Висока школа за васпитaче струкових студија, бр.10

Stojanovska, V., Barakoska, A. (2010). Students’ preparedness for the challenges of E-learning. Penkova, R. et al (eds.) Balkan Society for Pedagogy and Education: ICT in the Education in the Balkan Countries. Varna

Stojanovska, V. (2010). Implementation of ICT in the Education of the Republic of Macedonia. Penkova, R. et al (eds.) Balkan Society for Pedagogy and Education: ICT in the Education in the Balkan Countries. Varna

Stojanovska, V. Krsteska – Papić, B. (2010). Multicultural Component in Elementary Education in the Republic of Macedonia. Budapest (Hungary): Practice and Theory in Systems of Education, Vol.5 HU ISSN 1788-2591 (Online), HU ISSN 1788-2583 (Print)

Стојановска, В., Баракоска, А. (2010). Осврт врз законските обврски на стручниот соработник-педагог во основното училиште. Годишен зборник Кмига 63, Скопје: Филозофски факултет

Barakoska, A., Stojanovska, V. (2010). Some aspects of educational inclusion of Roma population in Republic of Macedonia. 12th International Conference on Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practises, Balkan Society for Pedagogu and Education, Publishing House: Kyriakidis Brothers s.a., Thessaloniki, Greece

Стојановска, В., Баракоска, А. (2007). Проектните активности во основното воспитание и образование во Република Македонија. Годишен зборник, Скопје: Филозофски факултет

Стојановска, В. (2007). Интернет во наставата и учењето. Скопје: Просветно дело, бр. 3.

Стојановска, В. (2007). Вреднување на воспитно-образовниот процес во училиштето. Скопје: Просветно дело, бр. 1

Стојановска, В. (2004). Дидактички аспекти на соработката меѓу училишниот педагог и наставниците. Скопје: Форум

Стојановска, В. (2004). Модел на web страна за училишен педагог. Годишен зборник, Книга 57, Скопје: Филозофски факултет

Стојановска, В. (2004). Педагошките погледи на проф. Анатоли Дамјановски за индивидуализацијата на наставата. Скопје: Филозофски факултет, Педагогија, бр. 1;

Стојановска, В. (2003). Глобални промени во образованието и нивна импликација во основното воспитание и образование. Годишен зборник, Книга 56. Скопје: Филозофски факултет

Стојановска, В. (2002). Причини кои ја отежнуваат кооперативната активност меѓу училишниот педагог и наставниците во основното училиште. Зборник на трудови од Меѓународен собир “Предучилишното и основното воспитание и образование – состојби и перспективи”. Скопје: Педагошки факултет

Стојановска, В. (2002). Интерно стручно усовршување на наставниците во основното училиште. Скопје: Просветно дело, бр. 4

Стојановска, В. (2001). Училишните педагози и вреднувањето на работата на наставниците. Скопје: Просветно дело, бр.5

Стојановска, В. (1998). Оспособување и стимулирање на наставниците за примена на современа наставна технологија. Зборник “Општествената транзиција и образованието”. Скопје: Филозофски факултет

Стојановска, В. (1997). Перманентното образование на наставниците – императив на нашето време. Зборник “Перманентното образование и учење на XXI век, како филозофски и педагошки основи на теоријата практиката во сферата на едукацијата”. Скопје: Педагошки факултет “Св. Климент Охридски”

Стојановска, В. (1996). Педагогически опити и схващания за акцелерация на способните ученици в основното училище. Софијя: сп. Педагогика, No 7 ISSN 0861-3982

Стојановска, В. (1995). Акцелерација на учениците во основното училиште. Битола: ГОЦМАР

Стојановска, В. (1995). Осврт врз формите на работа со надарените ученици. Скопје: Просветно дело, бр. 4

Стојановска, В. (1993). Дидактичката вредност на образовната технологија. Скопје: Просветно дело, бр. 2

Стојановска, В. (1992). Улогата на педагогот во откривањето и професионалната ориентација на талентираните ученици. Зборник “Современи тенденции во воспитанието и образованието”. Скопје: Просветно дело

Стојановска, В. (1990). Поттикнување и насочување на развојот на талентираните ученици во наставата. Скопје: Просветно дело, бр.5

Стојановска, В. (1989). Форми на работа со надарените ученици од основно – училишна возраст. Зборник “Откривање, развој и вработување на надарените деца и младинци”. Скопје: Републички завод за унапредување на образованието и воспитувањето.