д–р Наташа Чичевска-Јованова

Редовен професор

Наташа Чичевска-Јованова е родена во Штип на 24.4.1971 година. Основното и средното образование ги завршила во Штип со континуиран одличен успех. Во 1988 година, по повод 30-годишнината на медицинско училиште УМЦ „Вељко Влаховиќ“ – Штип е избранa за најдобар ученик во училиштето. Во 1994 година дипломирала на Дефектолошкиот факултет во Белград, Р Србија.

Во учебната 1994/1995 година се вработила во ПОУ „Иднина“ во Скопје како дефектолог во одделенска настава, каде што работела сè до ноември 1996 година. Истата година е примена како помлад асистент на Институтот за педагогија на Филозофскиот факултет во Скопје на студиите за дефектологија.

Во учебната 1995/1996 се запишала на втор циклус (магистерски) студии на Дефектолошкиот факултет во Белград. Студиите ги завршила со просечен успех 9,2 на 21.12.2001 година, со одбрана на магистерскиот труд на тема: „Влијанието на соматопедскиот третман врз моторните способности кај лесно ментално ретардираните ученици“. Со тоа се здобила со академски степен – магистер по дефектолошки науки.

Во февруари 2003 и јуни 2006 година била избрана/реизбрана за асистент на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје.

Во март 2008 година, на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје го одбранила докторскиот труд со нaслов: „Проценка на моторното и когнитивното функционирање кај лицата со церебрална парализа и лицата со лесна ментална ретардација“ пред Комисија во состав: проф. д-р Горан Ајдински (ментор), проф. д-р Горан Недовиќ, проф. д-р Љупчо Ајдински, проф. д-р Ристо Петров и проф. д-р Даниела Димитрова-Радојичиќ, и со тоа се стекнала со научниот степен доктор на дефектолошки науки.

Во јуни 2008 година, д-р Наташа Чичевска-Јованова е избрана за доцент на Институтот за дефектологија на Филозофскиот факултет во Скопје за следниве научни дисциплини на додипломските студии: дефектологија, ран третман и методика. Во јануари 2013 година е избрана за вонреден професор по научните области (дисциплини): дефектологија, клиничка дефектологија и методика. Од јануари 2018 година е редовен професор по научните области: дефектологија, методика и ортопедагогија.

Посетувала курсеви и семинари и остварила студиски престои на универзитетите во Холандија, Италија и Бугарија.

Професионални активности: Член е на редакцискиот одбор на меѓународните научни стручни списанија: Journal of Special Еducation and Rehabilitation (Р.Македонија) и Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (Р Србија). Член е на редакцискиот одбор на „Годишен зборник на Филозофски факултет“ (2008-2011); претседател на Комисијата за издавачка дејност, Сојуз на дефектолози (2009-2010); член на комисијата за издавачка дејност при Филозофскиот факултет (од 2.10.2018 до 1.10.2020); претседател на Научниот одбор на 4-тата меѓународна конференција со наслов: „Современи аспекти во специјалната едукација и рехабилитација на лицата со инвалидност, oктомври, Охрид, 2013; член на програмскиот одбор на Прва конференција на тема „Тимски пристап во медицинската рехабилитација на децата со попреченост“, Гостивар, 17. 10.2015; член на Организациониот одбор на Меѓународна конференција во Скопје 2009 и на Меѓународната конференција: Улогата на дефектологот во институционалниот и вонинституционалниот третман на децата со посебни образовни потреби, 15 години Институтот за дефектологија, Скопје 2008.

Била уредник на зборниците на трудови на меѓународниот стручен собир „Инклузивно образование – состојба и предизвици“ 17-19 мај, Струмица, 2012 и на 4-тата меѓународна конференција со наслов: „Современи аспекти во специјалната едукација и рехабилитација на лицата со инвалидност“ 17-19 oктомври, Охрид, 2013.

Била раководител на постдипломски студии (еден мандат од учебна 2013/2014 до 2016/2017) на три студиски програми, и тоа: Инклузивно образование од областа на специјалната едукација и рехабилитација; Специјалната едукација и рехабилитација (60 кредита) и Специјалната едукација и рехабилитација (120 кредита); од 24.11.2017 година до денес е раководител на третиот циклус студии по дефектологија.

До денес била ментор на 88 дипломски работи, 17 магистерски работи и 4 докторски дисертации.

Била соработник во изработката на иновираните наставни програми за учениците со пречки во психичкиот развој.

Наташа Чичевска Јованова била избрана за спортист на годината на град Штип за 1987 година; на Републичкото поединечно првенство во пинг-понг за јуниори во Струга, во 1988 година станала јуниорски првак на Македонија. Истата година, по повод 30-годишнината на медицинското училиште УМЦ „Вељко Влаховиќ“ – Штип е избрана за најдобар ученик во училиштето. Учествувала во спортски натпревари во пинг-понг, ракомет, кошарка, одбојка; била извидник – началник четоводител.

Истражувачки интереси: Рана интервенција на деца со пречки во развојот, инклузивно образование, ученици со интелектуална попреченост, ученици со моторни нарушувања, ученици со аутизам, семејството и децата со пречки во развојот, стратегии за работа со ученици со пречки во развојот.

Проф. д–р Наташа Чичевска Јованова изведува настава и вежби по предметите:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [ДП 1011/18] Едукација и рехабилитација на лицата со интелектуална попреченост

 • 2

  [ДП 105И/18] Рана интервенција и едукација на деца со пречки во развојот

 • 3

  Инклузивно образование на ученици со моторни нарушувања

 • 4

  [ДП1041/18] Едукација и рехабилитација на лица со моторни нарушувања

 • 5

  [ДП1043/18] Современи трендови во окупационата терапија

 • 6

  [ИО102З/18] Рана интервенција и инклузија

 • 7

  [ИО113И/18] Инклузивно образование на ученици со моторни нарушувања

 • 8

  [ИО116И/18] Инклузивно образование на ученици со аутистичен спектар на нарушувања

На третиот циклус студии:
 • 1

  [ДЕФ2] Современи аспекти во едукацијата на лицата со инвалидност

 • 2

  [ДЕФ13] Семејство на деца со пречки во развојот

 • 3

  [ДЕФ14] Рана инклузија на децата со пречки во развојот

 • 4

  [ДЕФ15] Церебрална парализа

 • 5

  [ДЕФ16] Креативна терапијаБиблиографија

 Книги од стручна област:

Рашиќ-Цаневска О., Чичевска-Јованова Н., (2021). Методика на работа со ученици со моторни нарушувања. Скопје: Филозофски факултет.

Чичевска-Јованова Н. (2018). Методика на наставата за ученици со интелектуална попреченост. Скопје: Филозофски факултет. (ISBN 978-608-238-143-5)

Чичевска-Јованова Н., Рашиќ-Цаневска О. (2013). Рана интервенција на деца родени со фактор на ризик. Скопје: Филозофски факултет. (ISBN 978-608-238-033-9)

Прирачници

 1. Каровска Ристовска А., Чичевска-Јованова Н., Рашиќ-Цаневска О., Станојковска-Трајковска Н. (2021). Прирачник за наставници и училишни инклузивни тимови. Скопје: Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“- Македонија. (ISBN 978-608-
  4857-76-1).
 2. Karovska Ristovska А., Çiçevska-Jovanova N., Rashiq-Canevska O., Stojanovska-Trajkovska N. (2021). Doracak për arsimtarë dhe ekipet
  inkluzive shkollore. Shkup: Fondacioni për iniciativa arsimore dhe
  kulturore “Hap pas Hapi” – Maqedoni. (ISBN 978-608-4857-77-8).

Работни тетратки

Чичевска-Јованова Н., Тодорова С. (2014). Учам да пишувам. Скопје: Санто-Стеф-С. (ISBN 978-608-65719-0-0)

Чичевска-Јованова Н., Петровић-Тодорова С. (2020). Учим да пишем радна свеска са графомоторним вежбама. Скопје: Санто-Стеф-С. (ISBN 978-608-65719-2-4)

Трудови со оригинални научни резултати, објавени во референтно научно/стручно списание со меѓународен уредувачки одбор

Haskaj A.,Cicevska Jovanova N. (2020). Students with Special Educational Needs in the Education process. PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences, 7(13-14): 9-13. . (ISSN 1857-9272 (Print) ISSN 2671-3020 (Online)). (http://sites.google.com/unite.edu.mk/philosophica/vol-7-no-13-14)

 Haskaj A., Cicevska Jovanova N. (2020). Attitudes of Teachers Regarding the Inclusion of Parents in the Educational process of Students. PHILOSOPHICA International Journal of Social and Human Sciences,   7(13-14): 14-18. (ISSN 1857-9272 (Print) ISSN 2671-3020 (Online)). (http://sites.google.com/unite.edu.mk/philosophica/vol-7-no-13-14)

Chichevska Jovanova N., Rashikj Canevska O., Stankovska Kolevska J. (2020). Inclusion of the students with different types of disabilities in primary school. Воспитание / Vospitanie – Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, 11(15): 185-198. (ISSN 1857-8705) (UDC: 373.3:376.011.3-051(497.711)). (http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/3628/3276) (http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/3601/3252)

Chichevska-Jovanova N., Rashikj-Canevska O., Karovska-Ristovska A., Dimitrova-Radojichikj D., Cekovska V. (2018). Specific learning difficulties manifestation in children with average intelligence and children with intellectual disabilities. Journal of Special Education and Rehabilitation. 19(3–4): 7–24. (UDK: 159.922.7-056.36)

Dimitrova-Radojichikj D., Chichevska-Jovanova N., Rashikj-Canevska O. (2016). Attitudes of the Macedonian Preschool Teachers toward Students with Disabilities. Alberta Journal of Educational Research. 62(2): 184-198. (ISSN: 1923-1857)

Kostikj Ivanovikj V., Chichevska-Jovanova N. (2016). Relation between quality of life, choice making, and future expectations in adults with intellectual disability. Journal of Special Education and Rehabilitation. 17(3-4): 29-45. (DOI: 10.19057/jser.2016.8)

Dimitrova-Radojichikj D., Chichevska-Jovanova N. (2016). Inclusive Education: Pre-service Teachers’ and Pre-service Educators’ Attitudes. International  Journal for Education, Research and Training. 2(1):144-149 (UDK 376.091)

Chichevska-Jovanova N., Dimitrova-Radojichikj D. (2016). Parental Involvement in Educational Process for Students with Disabilities,  International Journal for Education, Research and Training. 2(2):70-76 (UDK 37.018-056.36-057.874)

Chichevska-Jovanova N., Dimitrova-Radojichikj D.  (2016). Attitudes of students with typical development towards students with disabilities. International Journal of Knowledge without borders. 12.1:215-220 (ISSN 1857-92)

Dimitrova-Radojichikj D., Chichevska-Jovanova N. (2016). Inclusive education: a question of attitudes of people with disabilities. International Journal of Knowledge without borders. 12.1:35-39 (ISSN 1857-92)

Чичевска-Јованова Н., Рашиќ-Цаневска О. (2015). Социјална инклузија на децата со интелектуална попреченост и децата со церебрална парализа. Ревија за социјална политика.  8 (11/2): 509-522. (ISSN 1857-6052 UDK:364-25-056.34-053.2)

Dimitrova-Radojichikj D., Chichevska – Jovanova N. (2015). Teacher’s Acceptance of Students with Disability. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education- Education: Theory & Practice. 24(5): 647-656. (ISSN 1313-8235)

Rashikj-Canevska O., Chichevska-Jovanova N. (2015). Some determinats of Quality of Life in patients suffering from Multiple sclerosis. Journal of Special Education and Rehabilitation. 16(1-2): p.17-35. (ISSN 1409-6099 DOI: 10.1515/jser-2015-0002)

Dimitrova-Radojichikj D., Chichevska – Jovanova N. (2014). Parents attitude: inclusive education of children with disability. (IJCRSEE) International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. 2(1): 13-17. (UDK 316.644-055.52:376.1-056.26/.36(497.7))

Keskinova A., Chichevska – Jovanova N., Ajdinski G. (2013). Socioeconomic status of the families with children with intellectual disability. Croatian review of rehabilitation research. 49(2): 181-187. (ISSN: 1331-3010) (http://hrcak.srce.hr/112821?lang=en)

Dimitrova-Radojichikj D., Chichevska – Jovanova N. (2013). The attitudes of primary school teachers on inclusive education in the Republic of Macedonia. Croatian review of rehabilitation research. 49(Supplement): 164-172.  (UDK 376.1)

Chichevska-Jovanova N., Dimitrova-Radojichikj D. (2013). Parents of children with developmental disabilities: stress and support. Journal of Special Education and Rehabilitation. 14(1-2): 7-19 (DOI: 10.2478/v10215-011-0029-z)

Novachevska I., Dimchevska I., Pavlovska S., Chichevska-Jovanova N., Dimitrova-Radojichikj D. (2011). Inclusive culture in pre-school institutions. Journal of Special Education and Rehabilitation (1-2): 7-16. (DOI: 10.2478/v10215-011-0001-y)

Chichevska-Jovanova, N., Dimitrova-Radojichikj, D. (2009). Self-evaluation of competences of the special educators and rehabilitators in the special institution. Journal of Special Education and Rehabilitation. (1-2):25-32. (UDK: 371.125.044.4)

Chichevska-Jovanova N., Dimitrova-Radojichikj D. (2007). Assessment of visual perception in students with special educational needs. Journal of Special Education and Rehabilitation (3-4): 59-66.

Dimitrova-Radojichikj D., Chichevska-Jovanova N. (2007).  Implementation of the Bologna Process at the Institute of special education and rehabilitation. Journal of Special Education and Rehabilitation. 8(3-4): 5-14.

Jachova Z., Dimitrova-Radojichikj D., Chichevska-Jovanova N. (2004). Early intervention of children with disabilities. Journal of Special Education and  Rehabilitation. 5 (1-2): 47-59.

Chichevska-Jovanova N. (2000). The impact of somathopedical treatment of the Vital capacity with mild mentally and insufficiently developed pupils. Journal of Special Education and Rehabilitation. 4 ( 3-4): 59-67.

Cicevska-Jovanova N. (2000). Rehabilitation of persons with cerebral palsy. Journal of Special Education and Rehabilitation. 4 (1-2): 38-42.

Jacova Z., Soltirova E., Ikonomova S, Cicevska N.,  Gjeorgieva N. (1997). Pre-school upbringing of children with developmental difficulties – condition for successful integrational education. Journal of Special Education and Rehabilitation. 1(4): 9-21.

Трудови со оригинални научни резултати, објавени во научно/стручно списание

Rashikj Canevska О., Chichevska Jovanova N. (2021) Specifics in the
application of teaching resources and specific teaching aids for students with
motor impairments. Annual of the Faculty of Philosophy, Skopje, 74: 625-650.

Dimitrova-Radojichikj D., Chichevska-Jovanova N. (2018) Higher education of students with disabilities: a literature review. Annual of the Faculty of Philosophy, Skopje, 71: 417-436.

Чичевска-Јованова Н., Димитрова-Радојичиќ Д. (2017) Пишување мерливи цели во индивидуален образовен план. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 70, стр.365-386. (ISSN 0350-1892) (УДК:37.091.214:37.06)

Димитрова-Радојичиќ Д., Чичевска-Јованова Н. (2016). Квалитет на живот: лица со и без инвалидност. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. 69:249-256. (ISSN 0350-1892) (УДК: 364.2-787.3-056.26 (497.7))

Чичевска-Јованова Н., Рашиќ-Цаневска О. (2015). Први реакции на родителите на деца со пречки во развојот. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Вол. 68, стр. 175-188. (УДК: 364-787.3 : 159.922.76-056.34)

Димитрова-Радојичиќ, Д., Чичевска-Јованова, Н. (2009). Инклузивната култура во редовните училишта. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, стр. 571-581. (УДК: 376:371.212.073)

Чичевска-Јованова, Н. (2008). Проценка на моторното и когнитивното функционирање кај лицата со церебрална парализа и лицата со лесна ментална ретардација. Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, стр. 551-567.

Јачова З., Димитрова-Радојичиќ Д., Чичевска-Јованова Н. (2006). Ставовите на студентите кон примената на видеоинтеракцијата во наставата како нов методски пристап, Образовни рефлексии 1, Скопје.

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир  со меѓународен уредувачки одбор

Чичевска-Јованова Н., Рашиќ-Цаневска О. (2022). Развој на инклузивен
пристап кон лицата со попреченост во Република Северна акедонија.
Меѓународна научно-стручна конференција: Образование на лицата со попреченост-актуелни состојби и перспективи. Скопје, Р. С. Македонија. стр. 18-30 (ISBN: 978-608-238220-3 (Филозофски факултет); 978-608- 217-111-1 (Универзитет во Тетово, Педагошки факултет); 978-608-65438- 8-4 (Сојуз на специјални едукатори и рехабилитаторина РСМ).

Rashikj Canevska О., Chichevska Jovanova N., Karovska Ristovska A.,Bojadzhi M. (2020). Perzistance of Primitive Reflexes in Children with Cerebral Palsy and at Risk Children- Poster Presentations. 32nd European Academy of Childhood Disability Annual Meeting 2020 – Poznań, Poland.

Chichevska Jovanova N., Rashikj Canevska O. (2020). Attitudes of primary school teachers toward inclusion of students with different disabilities.  IV Международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы специального и инклюзивного образования детей и молодежи”, Ростов-на-Дону – Таганрог, Россия, pp.265-271 (ISBN 978-5-9275-3485-2) (УДК 376 (159.97) ББК 88.9).

Rashikj Canevska О., Chichevska Jovanova N. (2020). Functional abilities of children with disabilities included in mainstream schools. IV Международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы специального и инклюзивного образования детей и молодежи”, Ростов-на-Дону – Таганрог, Россия, pp.453-460 (ISBN 978-5-9275-3485-2) (УДК 376 (159.97) ББК 88.9).

Anastasovska G.,Chichevska-Jovanova N. (2018). Social dimension of the inclusive process in the primary schools in Gevgelija. V International conference “Transformation towards sustainable and resilient society for persons with disabilities”- 25 Years of Special Education and Rehabilitation Studies. Ohrid, R.Macedonia, pp.643-654 (ISBN 978-608-238-145-9).

Dimitrova-Radojichikj D., Chichevska-Jovanova N. (2018). Inclusive Education or Inclusive Special Education. V International conference “Transformation towards sustainable and resilient society for persons with disabilities”- 25 Years of Special Education and Rehabilitation Studies. Ohrid, R.Macedonia, pp.175-183 (ISBN 978-608-238-145-9).                        

Chichevska-Jovanova N., Dimitrova-Radojichikj D. Mladenovska N. (2018). The Quality of inclusive education for students with disabilities in the primary school and the secondary school. IX International scientific conference “Improving the quality of life of children and youth”. Harkány, Hungary, Part two, pp. 225-233 (ISSN 1986-9886).

Dimitrova-Radojichikj D., Chichevska-Jovanova N. (2018). Preschool children: attitudes toward children with disabilities. IX International scientific conference “Improving the quality of life of children and youth”. Harkány, Hungary, Part one, pp. 135-142 (ISSN 1986-9886).

Dimitrova-Radojichikj D., Chichevska-Jovanova N. (2017). Early Intervention: Needs and Satisfaction of Parents. Eurlyaid Conference 2017 „Early Childhood Intervention: For meeting sustainable development goals of the new millennium“. Belgrade, Serbia, pp.361-367 (udc 376.1-056.26/.36-053.2; 316.356.2:159.9; 364.4:316.356.2)

Kostikj Ivanovikj V., Chichevska-Jovanova N. (2016). Factors that impact the quality of life of adults with intellectual disabilities. International Scientific and Vocational Conference: Contemporary Theoretical and Practical Trends in Special Education and Rehabilitation, Ohrid, pp. 426-439. 

Kostikj Ivanovikj V., Chichevska-Jovanova N. (2014).  Quality of life in adults with intellectual disability: self-assessment versus assessment by others. Conference proceedings of IV International conference: Modern aspects of special education and rehabilitation of persons with disabilities, Ohrid, pp.526-538(ISBN 978-608-238-050-6)

Petrushevska M., Chichevska-Jovanova N. (2014).  Theory of mind in students with mild and moderate intellectual disability. Conference proceedings of IV International conference: Modern aspects of special education and rehabilitation of persons with disabilities, Ohrid, pp. 363-374 (ISBN 978-608-238-050-6)

Bogatinova T., Chichevska-Jovanova N., Dimitrova-Radojichikj D. (2014). A child with special educational needs: familial and social challenge. Conference proceedings of IV International conference: Modern aspects of special education and rehabilitation of persons with disabilities, Ohrid, pp. 481-493. (ISBN 978-608-238-050-6)

Keskinova A., Chichevska-Jovanova N., Ajdinski G. (2014). Stress in families with intellectually disabled child. Conference proceedings of IV International conference: Modern aspects of special education and rehabilitation of persons with disabilities, Ohrid, pp. 17-29 (ISBN 978-608-238-050-6)

Chichevska-Jovanova N., Dimitrova-Radojichikj D. (2014). Barriers in inclusive education in the Republic of Macedonia,Conference proceedings ofInternational conference: Modern education – conditions, challenges and perspectives, Shtip, pp.119-125. (ISBN 978-608-242-001-1)

Чичевска-Јованова Н., Димитрова-Радојичиќ Д., Тодорова С. (2014). Дете со первазивно нарушување: поттик или стигма, Прв симпозиум за первазивни развојни нарушувања: Научните достигнувања во функција на практиката, Струга, стр.203-211. (ISBN 978-608-65438-3-9)

Dimitrova-Radojičić D., Čičevska-Jovanova N., Rašić-Canevska O. (2014). Predškolska inkluzija: stavovi i znanja o inkluziji, Tematski zbornik V međunarodna naučno-strucna konferencija: Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Igalo, Crna Gora, str. 69-75.

Rašić-Canevska O., Čičevska-Jovanova N., Dimitrova-Radojičić D. (2014). Comparison of the life quality of persons with acquired and inborn disability, Tematski zbornik V međunarodna naučno-strucna konferencija: Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Igalo, Crna Gora, str.110-118

Chichevska-Jovanova N., Dimitrova-Radojichikj D. (2013). Individual Educative Plan for pupils with Special Educative Needs. International Symposium „Еducation between tradition and modernity”. Ohrid, pp.330-337. (ISBN 978-608-238-012-4 (Part two))

Chichevska Jovanova N., Rashich O., Trifunovska M. (2010). Improving quality of life through the MOVE program. Tematski zbornik radova Prve međunarodne konferencije “Specijalna edukacija i rehabilitacija – nauka i/ili praksa” Sombor, str. 247-258. (ISBN 978-86-913605-1-1)

Ајдински Љ., Јачова З., Димитрова Д, Чичевска Н. (1998).

Општествено-економските аспекти на образованието и воспитанието на            децата и младината со пречки во развојот во сегашните услови на транзиција. Зборник на трудови, Општествената транзиција и образованието, Скопје, стр. 344-352. (ISBN 9989-00000000)

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од научен/стручен собир

Костиќ-Ивановиќ В., Чичевска-Јованова Н. (2015)Квалитетот на живот– тренд на современата специјална едукација и рехабилитација, Прва конференција на тема „Тимски пристап во медицинската рехабилитација на децата со попреченост“, Гостивар, стр. 51-57. (ISBN 978-608-65438-7-7)

 Апстракти објавени во зборник на конференција (меѓународна)

Chichevska-Jovanova N., Dimitrova Radojichicj D. Inkluzivno obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju u Republici Makedoniji, Knjiga sažetaka 8. međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, Hrvatska 27.-29. rujan 2012.

Keskinova A., Chichevska – Jovanova N., Ajdinski G.  Socioeconomic status of the families with children with intellectual disability, Knjiga sažetaka 8. međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, Hrvatska 27.-29. rujan 2012.

Чичевска-Јованова Н., Димитрова – Радојичиќ Д. Индивидуален образовен план за ученици со посебни образовни потреби, Меѓународен научен симпозиум „Воспитанието и образованието меѓу традиционалното и современото” Охрид, 22-24 септември 2011.

Димитрова-Радојичиќ Д, Чичевска-Јованова Н. Проблеми на семејството: фокус на потребите на родителите на децата со пречки во развојот, Симпозиум со меѓународно учество: Рана интервенција и развојни нарушувања, Охрид, 19-21 мај 2011.

Димитрова-Радојичиќ Д, Чичевска-Јованова Н. Индивидуален образовен план, Зборник на резимеа, Меѓународна конференција: 60 години воспитание, образование, рехабилитација и вработување на лицата со инвалидност во Р. Македонија, Битола, 27-29 мај 2010.

Велиновска М., Чичевска-Јованова Н., Анализа на цртежот кај учениците со лесна ментална ретардација, Зборник на резимеа, Меѓународна конференција „60 години воспитание, образование, рехабилитација и вработување на лицата со инвалидност во Р.Македонија“, Битола, 27-29 мај 2010.

Чичевска-Јованова Н., Рашиќ О., Трифуновска М., Приказ на случај по MOVE програмата, Зборник на резимеа Меѓународна конференција „60 години воспитание, образование, рехабилитација и вработување на лицата со инвалидност во Р.Македонија“, Битола, 27-29 мај 2010.

Димитрова-Радојичиќ Д, Чичевска-Јованова Н. Инклузијата во Република Македонија, Меѓународна конференција, Скопје, 4-5.12.2009.

Chichevska Jovanova N., Dimitrova D., Langher V. Ricci M.E. Studio degli atteggiamenti verso l’inclusion in Macedonia  IV congres international, Marseille, 23-25 avril 2009.

Chichevska Jovanova N., Dimitrova Radojichic D., Inclusive cultures, policies and practices, 12th international conference, Inclusive education in the Balkan countries policy and practice, book of abstracts, Ohrid, 2009.

Димитрова-Радојичиќ Д, Чичевска-Јованова Н, Киткањ З, Ајдински Љ, Компентенциите на дефектолозите во предучилишните установи, посебните училишта, редовните училишта и рехабилитационите установи, Меѓународна конференција: Улогата на дефектологот во институционалниот и вонинституционалниот третман на децата со посебни образовни потреби, Зборник на резимеа, 15 години Институт за дефектологија, Скопје, 2008.

Ајдински Г, Чичевска-Јованова Н, Димитрова-Радојичиќ Д, Високото образование на дефектолошкиот кадар во Република Македонија, Меѓународна конференција за едукација на дефектолошкиот кадар, Китен, 2002.

Боризовски В., Чичевска Н., Ортопедски мани на ΄рбетниот столб и нивното влијание врз виталниот капацитет, Зборник на резимеа, Студентски дефектолошки семинар, Охрид, 2000.

 Партиципација во национални и меѓународни проекти          

„Осовременување на Универзитетските наставни програми по рана
интервенција – UPDEIT“ финансиран од Националната агенција за
европски образовни програми и мобилност преку програмара Еразмус+.
(2022 – 2024). Erasmus+ 220 HED: UPDEIT – Updating University Curricula
on Early Intervention 2021-1-МК01-КА220-HED-000022981

УНИЦЕФ – Развој на ситуациона анализа за рана детска интервенција
(2022).

„Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран (Be IN, be Inclusive, be
Included)“, Foundation for education and cultural initiatives “Step by step”,
and Foundation “Save the children”, financed by the European Union (2021).

„Developing new software for psychomotor reeducation of children with Autism (RCA –  Reeducation for Children with Autism)“. Co-Funded by the Erasmus+ Programme  of the European Union (2020- 2022).

„Заеднички јазик во училиштата“ –Проект во рамките на програмата Еразмус+ за имплементација на МКФ (Меѓународната класификација на функционирање,  попреченост и здравје, СЗО 2001) во училиштата (01.09.2018-31.08.2021).

„Инклузивното образование во редовните средни училишта во Република Македонија“ Филозофски факултет (2017/2018).

2017-ЕU – funded Twinning Project: “Further improvement of the system for development and implementation of the National Qualifications Framework” – Mk 13 IPA SO 02 15 (assessor).

Учесник во проект финансиран од Фондот за иновации и технолошки развој со посредство на Гордиан системи „Систем на сензори Carry, за паметна (smart) анализа на податоци за навиките и моделите на однесување на стари лица и лица со инвалидност“ (01.02.2016-31.01.2017 год.).

„Регионална подршка за инклузивно образование“, финансиски поддржан од страна на Советот на Европа (15.06-30.06.2015).

A Program for Full Socialization of Special Needs Children Into Their Communities, This Project is funded by the European Union (17-18.03.2014).

„Модернизација во образованието”-Ученици со посебни образовни потреби (2009/2010).

„Модернизација во образованието”-Работа во училница со ученици со посебни потреби (2006/2007).

,,Подобрување на животните услови на децата со церебрална парализа во Р.Македонија” со Handicap Internacional         .

„Во Фокус” со ТЕМПУС програмата: ,,Унапредување на згрижувањето и третманот на деца со пречки во развојот”, ГТЗ во координација со Министерството за труд и социјална политика.

Семинари и конференции:

November 2020 – 32nd European Academy of Childhood Disability Annual Meeting 2020 – Poznań, Poland. (online)

30.06.2020 – 25th  jubilee scientific-professional conference: Education today / Challenges of the modern pedagogical science, Shtip. (online)

28.02.2020 – IV Международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы специального и инклюзивного образования детей и молодежи”, Тиганрог. (online)

15.02.2020 – семинар: „Специјална едукација и рехабилитација-методи засновани на докази“, Скопје.

4.07.2019 – предавање на проф. д-р Керим Мунир, директор на психијатриското одделение во Универзитетскиот центар за лица со пречки во развојот при Одделот за развојна медицина во Бостонската детска болница, Медицински факултет Харвард, Бостон, САД на тема: „Проценка на тежина и специфични форми во дијагнозата на аутизмот и сродни растројства“, Скопје.

3.07.2019 – Тркалезна маса на тема: Подготовка на идните кадри за квалитетно инклузивно образование, Скопје.

20.06.2019 – конференција: „Специфичности кај лицата со Аутистичен спектар, конкретни програми и стратегии со цел успешна едукативна социјална инклузија и интеграција”, Скопје.

20.03.2019 – семинар: „Истражување на сензорниот свет на аутизмот”, Скопје.

13-15.09.2018 – V International conference “Transformation towards sustainable and resilient society for persons with disabilities”- 25 Years of Special Education and Rehabilitation Studies. Ohrid, R.Macedonia.

22-24.06.2018 – IX međunarodna naučno-strucna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Harkanj, Ungarija.

04-06.12.2017 – Конференција: Квалитетно образование – за раст и развој, успех и подобра иднина, Скопје.

10.10.2017 – Final conference Twinning project: “Further improvement of system for development and implementation of the national Qualifications Framework”, Skopje.

6-8.10.2017 – Eurlyaid Conference 2017: ‘’Early Childhood Intervention: For meeting sustainable development goals of the new millennium’’ R. Srbija.

19-21.09.2016 – Mеѓународна научна конференција: „Педагогијата во современото глобално општество, Охрид.

16-18.06.2016 – Меѓународна научно-стручна конференција „Современи трендови во дефектолошката теорија и пракса“, Охрид.

8-10.04.2016 – Oсма меѓународна конференција ”Knowledge without borders”, Банско, Р. Бугарија.

17.10.2015 – Меѓународна научна конференција „Тимски пристап во медицинската рехабилитација на децата со попреченост“, Гостивар.

27.11.2014 – Меѓународна научна конференција „Достигнувањата и перспективите на социјалната работа и социјалната политика“, Скопје.

21-22 juna 2014 – V međunarodna naučno-strucna konferencija “Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Igalo.

15-17 мај 2014 – Прв симпозиум за первазивни развојни нарушувања: Научните достигнувања во функција на практиката, Струга.

14 мај 2014 – Научно – стручна конференција со меѓународен карактер: Современото воспитание и образование – состојби, предизвици и перспективи, Штип.

17-19 октомври 2013 – Четврта меѓународна конференција: „Современи аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лица со инвалидност“, Охрид.

21.03.2013 – трибина по повод светскиот ден на лицата со Down синдром со наслов: „Дали лицата со Down синдром се маргинализирани или вклучени во македоноското општество?“, Скопје.

27th-29th September 2012 – 8th International Scientific Conference: Research in Education and Rehabilitation Sciences, Croatia, Zagreb.

23-26 април 2012 – обука за обучувачи за инклузивно образование за модулот „Теорија и концепти за инклузивно образование“, Скопје.

28.3.2012 – Конференција „за е-пристапни основни училишта: Асистивна технологија во основните училишта во Македонија“, Скопје.

24.11.2011 – Прва македонска конференција за Prader-Willi синдром со меѓународно учество, Скопје.

22-24 септември 2011 – Меѓународен научен симпозиум „Воспитанието и образованието маѓу традиционалното и современото” Охрид.

19-21 мај 2011 – Меѓународна конференција: Рана интервенција и развојни пореметувања, Сојуз на дефектолози на Р.М. и Здружение на педијатри на Македонија, Охрид. 13 април 2011 – Симпозиум: Растројства од аутистичниот спектар: дијагностика, рана интервенција и превенција, Скопје.

22-24.10.2010. – Prvа međunarodnа konferencijа: “Specijalna edukacija i rehabilitacija – nauka i/ili praksa” Sombor.

27-29 мај 2010 – Меѓународна конференција 60 години воспитание, образование, рехабилитација и вработување на лицата со инвалидност во Р.Македонија, Битола.

4-5.12.2009 – Меѓународна конференција, Programs of Internationalization of  University”s Studies and its Positive Effects on the Quality of the Education, Скопје.

27.11.2009 – Општина Кисела Вода: Претставување на моделите на инклузија во Италија и Холандија, Трибина: Инклузија и интеграција на лицата со посебни потреби во нашето општество, Скопје.

21-22.10.2009 – Дводневна обука за работа со деца и млади со тешка попреченост во развојот со обучувачи од програмата “MOVE Europe” од Велика Британија.

25-27.06.2009 – 12 International conference inclusive education in the Balkan countries policy and practice, Ohrid.

23-25.04.2009 – 4 Меѓународен конгрес: „Без хендикеп“, Марсеј, Франција

1-2.10.2008 – Конференција: улогата на дефектологот во институционалниот и вонинституционалниот третман на децата со посебни образовни потреби, 15 години институт за дефектологија,  Компентенциите на дефектолозите во предучилишните установи, посебните училишта, редовните училишта и рехабилитационите установи. февруари 2008 – Обука за компјутери- напредно ниво.

13-15.12.2007 – Креативна настава и учење: Стандарди за оценување и нивни импликации во иницијалната подготовка на наставниците во Р.М.

3-4.11.2007 – Арт Терапија-Скопје предавачи – The Department of Sociale Work of the Lutheran University of AP plied Sciences in Nuermberg. јуни 2007 – II семинар за примена на современи методи во наставата, Креативна настава и учење,Охрид, Македонија

07-09.02.2007 – I семинар за примена на современи методи во наставата, Креативна настава и учење, Скопје , Македонија

15-19.11.2003 – работилница: bio-bytes програма и рана интервенција, Скопје, РМ

17-20.09.2003 – Новини во воспитанието, образованието и рехабилитацијата на лицата со пречки во развојот, Охрид, РМ

18-20.06.2003 – семинар: рехабилитација на мозокот во сообразност со неговата пластичност и можност за негово корективно делување, Скопје, РМ

24-30.03.2003 – Реџо Емилија пристап, Арнем, Холандија

17-19.03.2003 – Дијалози во Едукацијата, Реџо Емилија, Италија

11.12.2002 – семинар за рано откривање, евиденција и пријавување на деца родени со фактор на ризик и деца со пречки во развојот, Скопје, Р.Македонија.

04-22.11.2002 – Семинар за окупациона терапија, Скопје, РМ.

29.10-03.11.2002 – Видеоинтеракција, Скопје, РМ.

28-30.03.2002 – Планирачка работилница: Унапредување на згрижувањето и третманот на деца со пречки во развојот, Охрид, РМ.

05-09.09.2002 – Меѓународна конференција за едукација на дефектолошкиот кадар, Китен, Бугарија

13-15.05.2002 – Семинар за Реедукација, Скопје, РМ.јануари 2001 – “Дефектолошки денови на дефектолозите од   Југославија” , Арангеловац, СЦГ.

05-09.06.2000- Студенски дефектолошки семинар, Охрид, РМ.

12-13.02.2000 – Семинар за зголемување на свесноста и фамилијарната поддршка за Церебрална парализа, Скопје, РМ.

12-17.01.1998 – “Дефектолошки денови на дефектолозите од Југославија” во Херцег Нови, СЦГ

октомври1997 – “Образованието во транзицијата”, Струга, РМ.

05-08.09.1996 – Прв симпозиум за рана детекција, дијагностика, третман и предучилишно воспитание на децата со пречки во развојот, Струга, РМ декември 1995 – Семинар за организација на заштитата и образованието на деца со Аутизам, Струга, РМ.