Институт за безбедност, одбрана и мир


Институтот за безбедност, одбрана и мир почна со работа во учебната 1975/76, со цел да се воспостават единствени основи за школување и усовршување на наставници по предметот ОНО. Со тоа беа поставени темелите на првата интердисциплинарна високообразовна научно-наставна институција во нашата република за воено-одбранбените и безбедносните науки; исто така, тоа во тој период имаше огромно симболичко значење и претставуваше чин со непроценлива историска, политичка, културна и образовна важност за нашата држава и нација.

Во тој период ННСГ имаше за цел да подготвува наставници за изведување на наставата по предметот Одбрана и заштита во средните училишта. Покрај тоа, за такви кадри имаа потреба и командите и штабовите на Територијалната одбрана и цивилната заштита, тогашните општествено-политички заедници, организациите на здружен труд и други. Школувањето и усовршувањето на овој профил од кадри, како и организацијата на целокупната наставна и научна дејност од областа на ОНО, ce остварувала според единствен наставен план и програма за целата тогашна држава.

За ефикасно да одговори на сите современи предизвици кои во целост го променија општествениот, политичкиот, економскиот, безбедносниот и образовен амбиент, Институтот во 1995 година изврши значајни структурни промени и се преименува во Институт за одбрана. Новите мултидисциплинарни наставни програми и севкупниот научен потенцијал се ставија во профилирање на кадри за новото време. Нашите кадри во целост одговорија на барањата на самостојна Р. Македонија во фазата на нејзиното безбедносно осамостојување и конципирањето на современ ефикасен систем за национална безбедност компатибилен со ситемите на државите членки на НАТО и ЕУ.

По конфликтот од 2001 година и големиот број други сериозни промени во непосредното безбедносно опкружување, се наметна потребата за ново редизајнирање на студиските програми и за дефинирање на нови модерни и актуелни курикулуми, кои ќе претставуваат солидна основа за едуцирање на кадри во областа на мировните студии и за научни истражувања на конфликтите и за нивното справување и управување. Оттука во 2002 година Институтот за одбрана се преименува во Институт за одбранбени и мировни студии со дефинирани и верификувани студиски програми на европско и светско ниво. Според новиот концепт на научно-образовна поставеност. Во учебната 2009/2010 година на Институтот за одбранбени и мировни студии стартуваше и новата студиска програма за прв циклус на студии за насоката безбедност со што Институтот ја комплетираше својата комплексна дејност во трите значајни научни сфери – безбедност, одбрана и мировни студии. Новата трансформација неминовно ја наметна потребата за промена на називот на Институтот во Институт за безбедност, одбрана и мир.

Следејќи ги општествените промени и потребите на државата во учебната 2017/18 на Институтот стартуваше нова програма – Приватна и корпоративна безбедност, која е конципирана по европски и светски стандарди.

Денес наставата на Институтот за безбедност, одбрана и мир ја изведуваат претставници на помладата генерација професори, од кои поголемиот број се кадри од Институтот. Тоа се експерти чии трудови се препознатливи и надвор од нашите граници; експерти кои Институтот го направија да биде препознатлива и почитувана Институција и на меѓународен план. Овие кадри заедно со нивните постари колеги и професори ги изградија основите на македонската воена и безбедносна научна мисла, соодветна на националните, регионалните и на светските вредости, специфики и тенденции. Во своето досегашно работење, Институтот создаде солиден потенцијал неопходен за профилирање на компетентна експертска заедница која успешно ги истражува и разрешува проблемите на националната безбедност, како и прашањата на мирот и разрешувањето на конфликтите на теоретски и практичен план. За одбележување е и издавањето на списанието „Безбедносни дијалози“ во кое своите научни и стручни трудови ги објавуваат домашни и странски научници и експерти од областа на безбедноста, одбраната и мирот.

На Институтот за безбедност, одбрана и мир дипломирале 2252 студенти, 231 кандидати магистрирале, додека 63 кандидати се стекнале со научно звање доктори на науки. Дипломираните студенти на Институтот за безбедност, одбрана и мир на Филозофскиот факултет во Скопје, својот професионален ангажман го остваруваат во сите институции на извршната и на судската власт на Републиката на централно и на локално ниво – нивниот ангажман првенствено се остварува во Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда, во АРМ, Агенција за разузнавање, Центарот за управување со кризи (ЦУК), Дирекцијата за заштита и спасување (ДЗС), во Царината, на сите нивоа на образовниот процес, како и во останатите структури на владиниот и невладиниот сектор во државата. Nекои од дипломираните студенти на Институтот за безбедност, одбрана и мир на Филозофскиот факултет во Скопје активо се вклучени во определени мисии на меѓународните организации во земјата и во странство. Институтот за безбедност, одбрана и мир остварува плодна меѓународна соработка со голем број престижни институти, факултети и воени академии – членки на меѓународниот Конзорциум од оваа сфера. Исто така, значајна е и сорабоката со разни тела и органи на НАТО, ЕУ, ОБСЕ и други меѓународно и европски безбедносни организации и институции.

Кадрите на Институтот за безбедност, одбрана и мир денес претставуваат професионално јадро кое успешно се вклучи во креирањето и утврдувањето на евроатлански ориентираната одбранбена и безбедносна политика на нашата земја и станаа креатори на новиот современ и репсективен систем за национална безбедност. Тие учествуваат и присуствуваат на голем број меѓународни симпозиуми од областа на безбедносните, одбранбените и мировните студии што е мошне значајно за развиток на потенцијалните и дејноста на Институтот.

Институтот за безбедност, одбрана и мир е носител на студиските програми Безбедност, Одбрана и Мир и Приватна и корпоративна безбедност.

Професори


Faculty member
Редовен професор
Faculty member
Редовен професор
Faculty member
Редовен професор
Faculty member
Редовен професор
Faculty member
Редовен професор
Faculty member
Редовен професор
Faculty member
Редовен професор
Faculty member
Редовен професор
Faculty member
Редовен професор
Faculty member
Редовен професор
Faculty member
Вонреден професор
Faculty member
Редовен професор

Координатор за ЕКТС / Библиотекар:
  • м-р Лета Барџиева Миовска


  • соработник за библиотечно работење


  • тел: 3116 520 локал: 167


  • e-mail: leta.bardzieva@fzf.ukim.edu.mk

Пензионирани професори


Faculty member
Редовен професор
Faculty member
Редовен професор