• (02) 3066 232,
  • вторник, 14:00 – 16:00 четврток, 14:00 – 16:00
  • pavleski@fzf.ukim.edu.mk

д–р Александар Павлески

Доцент

Доц. д-р Александар Павлески е роден 1980 година во Скопје. Средно образование завршил во ДСУ Раде Јовчевски – Корчагин, а дипломирал (2003) на Институтот за одбранбени и мировни студии, Филозофски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”. Oд 2005 година, ангажиран е како демонстратор на Институт за одбранбени и мировни студии. Магистрирал во 2009 година, а докторската дисертација на тема: „Регионалната соработка како фактор за превенција на конфликти – компаративна анализа на ЈИЕ и Нордискиот регион”, ја одбранил во 2014 година, со што се стекнал со звањето – доктор на науки по мир и развој. Во периодот од 2013 до 2015 година, именуван е за секретар на Центарот за интеркултурни студии и истражувања во рамките на Центарот на УНЕСКО при Филозофскиот факултет во Скопје. Во 2013 и 2014 година, бил главен координатор на реализацијата на годишните студентски посети на Седиштето на НАТО во Брисел, Мисијата на Република Македонија при НАТО, Врховната Команда на Алијансата за Европа во Монс и Мисијата на Република Македонија при ЕУ. Во 2020 година избран е во звањето насловен доцент, а во 2022 година, во наставно-научното звање доцент за наставно-научните области: Етиологија на заканите, Интегрална безбедност и Друго.

Учесник е на бројни конференции, научни семинари и школи во земјата и во странство. Како асистент учествувал во реализацијата на повеќе национални и меѓународните проекти: „Превенција и човековата безбедност”, Фридрих Еберт фондација и Центар за превенција и европски вредности; „Јакнење на дијалогот и соработката преку интеркултурно образование и истражувања”, Филозофски факултет – Скопје и Канцеларија на УНЕСКО од Венеција; „Вишеградски универзитетски студентски грант бр.61300005-Теорија на меѓународни односи и разрешување конфликти”, Филозофски факултет-Скопје и Вишеградски фонд.

Истражувачки интереси: менаџирање на ризици и закани, анализа и разрешување на конфликти, управување со мирот и конфликтите, современи пристапи на градење мир, европска безбедност.

Библиографија:

Pavleski, A. (2021) Macedonian Approach to the Nature Protection: Standings and Challenges, Transposition of the Acquis Communautaire: Environment and Migration, Umweltrecht in Forshung und Praxis, Band 77, Hamburg (ISSN 1617-7436).

Pavleski, A. (2021) Pandemic Security – Etiological Aspects, Contemporary Macedonian Defense, Vol.21, No.41 (ISSN 1409-8199).

Zendelovski, G. and Pavleski, A. (2021) Security and Intelligence Community of the Republic of North Macedonia, Годишен зборник, бр.74 Филозофски факултет, Скопје (ISSN: 0350-1892).

Pavleski, A. (2021) Re-thinking Security – Coronavirus Pandemic Impact on Security Agenda, Security Dialogues, Vol.12, No.2 (ISSN 1857-7172).

Pavleski, A. (2021) Non-Military Instruments of Preventive Diplomacy: The Role of Economic Sanctions, Contemporary Macedonian Defense, Vol.21, No.40 (ISSN 1409-8199).

Cvetkovski, S., Pavleski, A. and Spasov N. (2021) Understanding and managing risks caused by Covid-19 Pandemic, Security Horizons, Vol. II, No.4, Faculty of Security-Skopje (ISSN 267-3624).

Zendelovski, G. and Pavleski, A. (2019) R.N. Macedonia and the CFSP of the European Union: achievements and challenges, Годишен зборник, бр.72, Филозофски факултет, Скопје, (ISSN: 0350-1892).

Zendelovski, G. and Pavleski, A. (2018) The Security Implications of BREXIT, Годишен зборник, бр.71, Филозофски факултет, Скопје, (ISSN: 0350-1892).

Pavleski, A. and Spasov, N. (2019) Urban Challenges for Human Security and Sustainable Development, Security Dialogues, Vol.10, No.1-2 (ISSN1857-7172).

Павлески, А. (2018) Секуритизација на азилот: пристапи и предизвици, Современа Македонска одбрана, Год.18, бр.34, Министерство за одбрана на Република Македонија, Скопје (ISSN 1409-8199).

Zendelovski, G. and Pavleski, A. (2017) The Role of Communication in Ethnic-Political Conflicts, Годишен зборник, бр.70, Филозофски факултет, Скопје (ISSN: 0350-1892).

Spasov, N., Mileski, T. and Pavleski, A. (2017) Geopolitics   views   the   relationship of oil to climate change, Security Dialogues, Vol.8, No.1-2, (ISSN 1857-7172).

Pavleski, A. (2016) Regionalism and Peace-Building in the Western Balkans, International Relations and Conflict Resolution, UNESCO Chair in Intercultural Education and Research, Faculty of Philosophy (ISBN 978-608-238-097-1).

Pavleski, A. (2016) Energy Security challenges in South-East Europe, Energy Security and Environmental challenges in Western Balkan – case study Republic of Macedonia, Institute for political and international studies, Skopje (ISBN 978-608-4801-07-8).

Pavleski, A. (2015) Post-conflict Peacebuilding trough the prisms of dealing with dealing of social trauma, The Sociological Review, No.2/2015, Vol. XVI (ISSN 1409-5513).

Pavleski, A. (2015) European Union as Global Security Actor: Achievements and Challenges, Security Dialogues, Vol.6, No.2-1 (ISSN 1867-7172).

Павлески, А. (2012) Безбедносниот регионализам низ призмата на концептите за безбедносен комплекс и безбедносна заедница, Безбедносни дијалози, Год.3, Бр.1, Филозофски факултет- Скопје, (ISSN: 1857-7172).