д–р Билјана Ванковска

Редовен професор

Проф. д-р Билјана Ванковска е родена на 14 ноември 1959 година во Скопје. Таа e редовен професор на Филозофскиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Покрај богатата наставна и научноистражувачка работа (податоци во прилог), во изминатите три децении таа била чест учесник во јавните дебати на повеќе нивоа, активист во повеќе иницијативи и организации на цивилното општество во земјата и во странство, коментатор за домашни и странски медиуми и редовен колумнист повеќе од 20 години („Дневник“, „Шпиц“, „Време“, „Пешчаник“ и „Нова Македонија“).

Во сферата на цивилното општество, таа била ангажирана како раководител на Ресурсниот центар за демократија и безбедност при Институтот Евробалкан – Скопје во периодот 2003 – 2005; во периодот 2005/2007 година таа била член на Бордот на Македонскиот хелсиншки комитет. Во периодот 2008 – 2011 година таа била јавен заговарач (public advocate) на регионалната иницијатива РЕКОМ – Иницијатива за формирање Регионална комисија за утврдување на фактите за воените злосторства и тешките повреди на човековите права од војните на територијата на бивша Југославија 1991-2001. Таа е сè уште активна во рамките на РЕКОМ-мрежата на помирување.

Ванковска била член на Одборот за доделување на Наградата „13 Ноември“ на Град Скопје, почнувајќи од мај 2006 година, во два мандата. Учествувала како експерт во неколку расправи на парламентарните комисии за одбрана во Собранието.

Одлично ги познава и користи англискиот и јазиците на јужнословенските народи.

Ванковска е мајка на три возрасни деца.

Основното училиште („Јан Амос Коменски“) и гимназијата („Ѓорѓи Димитров“) Ванковска ги завршува со одличен успех како првенец на генерацијата. Во 1974 година била носител на наградата „13 Ноември“, доделена од Градот Скопје, во категоријата на ученици.

Предвреме дипломира на Правниот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ (управно-политичка насока) во април 1982 година (во текот на осмиот семестар), односно за 3,5 години со просек 9,20 – како втор студент по успех во генерацијата.

Во 1983 година Ванковска се запишува на постдипломските студии на Правниот факултет во Скопје, на насоката за правни и политичко-правни студии. Магистерскиот труд под наслов „Општествено-политичкиот систем на СФРЈ и неговата одбранбена функција со посебен осврт на нејзината институционализација во општината“ го одбранила во ноември 1988 година, пред Комисија во состав: проф. д-р Владимир Митков (претседател), проф. д-р Саво Климовски (ментор) и проф. д-р Тодор Пеливанов (член). Со тоа се стекнала со називот магистер по правни науки во областа на општествено-политичкиот систем на СФРЈ.

Во 1989 година пријавува докторска дисертација на Правниот факултет во Скопје. Докторската теза под наслов „Улогата на вооружените сили во политичкиот систем“ успешно ја одбранила во октомври 1992 година пред Комисија во состав: проф. д-р Саво Климовски (ментор), проф. д-р Владимир Митков (претседател), проф. д-р Светомир Шкариќ (член), проф. д-р Наум Гризо (член) и проф. д-р Трајан Гоцевски (член). Со тоа се стекнала со звањето доктор на правни науки. (Значајно е да се наспомене дека во тоа време политичките студии не се воспоставени на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, ниту каде било во земјата). Преработениот текст на дисертацијата е подоцна објавен во книга („Војската и демократијата“, 1995).

Првото вработување на Ванковска е во Општинскиот суд Скопје I – Скопје, како судиски приправник во периодот септември 1982 – септември 1983 година.

Во октомври 1983 година стапува на работа како помлад асистент на Филозофскиот факултет, на тогашната Наставно-научна група за ОНО и ОСЗ (подоцна, Институт за одбрана, односно денешен Институт за безбедност, одбрана и мир), на Филозофскиот факултет во Скопје.

Во периодот 2001/2002 година таа работи во Женевскиот центар за демократска контрола врз вооружените сили како сениор/виш соработник (Senior Fellow), по што се враќа на Филозофскиот факултет во Скопје, каде работи и денес.

Во октомври 1983 година, Ванковска станува помлад асистент на Филозофскиот факултет на правната и политичката група предмети (Политички систем, Политичкиот систем во одбраната и Меѓународно воено право).

По магистрирањето во 1988 година, за асистент е избрана на 8.11. 1989 година (Одлука за ангажирање асистент за изведување настава со арх. бр. 02-1754/3 од 27.11.1989 година), и секоја учебна година ангажманот бил продолжуван, сè до последната Одлука за асистент во настава (арх. бр. 08-1098/2 од 10.11.1992 година) за учебната 1992/1993 година (под менторство на проф. д-р Димитар Мирчев).

По докторирањето во октомври 1992 година, во звањето доцент е избрана на 14.4.1993 година (Одлука со арх. бр. 04-1274/92 од 23.4.1993 година) и тоа на предметите Политички систем на Република Македонија со основи на човековите права и Одбранбено право на Институтот одбрана.

Во звањето вонреден професор по истите предмети е избрана со Одлука за избор на наставник со арх. бр. 04-1343/92 од 10.3.1998 година, сметано од 25.2.1998 година.

Во звањето редовен професор по предметите Политички систем на Република Македонија со основи на човекови права и Одбранбено право е избрана и потврдена со Одлука со арх. бр. 04-101/6 од 8.4.2003 година, сметано од 3.4.2003 год. за време од 5 години.

Повторниот избор во звањето редовен професор е направен врз основа на рецензија потпишана од проф. д-р Трајан Гоцевски, проф. д-р Светомир Шкариќ и проф. д-р Ило Трајковски. Така, со одлука за избор на наставник донесена од Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет донесена на 17. редовна седница одржана на 26.12.2007 година, професор Ванковска е по вторпат избрана во звањето редовен професор за научните области (дисциплини): политички системи, меѓународни политички организации, меѓународни односи и историја на дипломатија, меѓународно јавно право, меѓународна безбедност и правото на мирот.

Во својата наставна кариера, освен на матичниот институт, проф. д-р Ванковска предавала и на Институтот за социологија (Политички систем), на Институтот за социјална работа и социјална политика (Политички систем) и на Институтот за родови студии (Родот и правото).

На постдипломските студии (втор циклус), таа предавала и/или предава на студиските програми по Безбедност, одбрана и мир, Меѓународни и интеркултурни студии и Европски студии за интеграции.

На третиот циклус студии таа учествува на студиските програми по Безбедност, одбрана и мир и на Меѓународни односи и разрешување конфликти, а била член и на колегиумот на трет циклус на Институтот за социологија – студии за европски интеграции.

Проф. д–р Билјана Ванковска изведува настава и вежби по предметите на првиот циклус студии:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [МОК231И] Глобалното управување и меѓународните организации

 • 2

  [I’КБМ3-3] Безбедносна и владеењето на правото

 • 3

  [МР1023] Меѓународните односи, мирот и безбедноста

 • 4

  [МР224И] Соочување со минатото и помирување

На третиот циклус студии:
 • 1

  [БОМ9] Меѓународната безбедност во 21 век

 • 2

  [БОМ16] Политика на градење на мирот

 • 3

  [МОМК118] Принципи на глобалната безбедностБиблиографија

КНИГИ И МОНОГРАФИИ

Универзитетски учебници

Б. Ванковска (2021), Транзициска правда (универзитетски учебник, електронско издание), Скопје: УКИМ, стр. 302, ISBN 978-9989-43-461-7 COBISS.MK-ID 54081541, достапен на http://ukim.edu.mk/e-izdanija/FZF/Tranziciska_pravda.pdf .

Б. Ванковска (2014), Политички систем на Република Македонија, универзитетски учебник, електронско издание, Скопје: УКИМ, стр. 261, достапен на http://www.ukim.edu.mk/e-izdanija/FZF/Politichki_sistem_na_Republika_Makedonija.pdf.  

Б. Ванковска (2011), Меѓународна безбедност: Критички поглед, универзитетски учебник, Скопје: Филозофски факултет, стр. 264, ISBN 978-608-4508-76-2, СОВIЅЅ.МК-ID 89306890.

Б. Ванковска (2010), Институции на ЕУ: до Лисабон и по него, универзитетски учебник, Скопје: Филозофски факултет, стр. 256, IЅВN 978-608-4508-56-4, СОВIЅЅ.МК-ID 86524938.

Б. Ванковска (2008), Институции на ЕУ, универзитетски учебник, Скопје: Филозофски факултет, стр. 256, ISBN 978-9989-934-90-2, COBISS.MK-ID 71943946.

Б. Ванковска (2007), Политички систем, универзитетски учебник, Скопје: Филозофски факултет, стр. 314, ISBN 978-9989-2660-0-3, COBISS.MK-ID 68096778.

Б. Ванковска (1997), „Војската и политичкиот систем“ (дел од учебник). Во: Саво Климовски, Политички и уставен систем, Скопје: Просветно дело, стр. 855 – 881.

Б. Ванковска и Ц. Цветковски (1996), Правото и одбраната, Скопје: РОБЗ, стр. 432, ISBN 9989-795-00-2.

Б. Ванковска (1995), „Војската и политичкиот систем“ (дел од учебник). Во: Саво Климовски и Владимир Митков, Политички и уставен систем, Скопје: Просветно дело, стр. 401-423.

Монографии

B. Vankovska (2020), The NATO Membership: On the Frontline?, Skopje: Faculty of Philosophy, pp. 106, ISBN 978-608-238-193-0, COBISS.MK-ID 5292134.

Б. Ванковска (2020), Членството во НАТО: на линијата на фронтот?, Скопје: Филозофски факултет, стр. 106, ISBN 978-608-238-193-0, COBISS.MK-ID 52921349.

Б. Ванковска и О. Бакрески (2019), Довербата и перцепцијата на приватниот безбедносен сектор во Република Македонија низ призма на граѓаните, на медиумите и на вработените, Скопје: Комора за приватно обезбедување на Република Македонија, стр. 126, ISBN 978-608-66216-3-6, COBISS.MK-ID 52921349.

Б. Ванковска (2016), Приватниот безбедносен сектор во Македонија: Меѓу потребите и јавната (не)доверба, Скопје: Комора за приватно обезбедување на Република Македонија, 2016, стр. 70, ISBN 978-608-65990-3-4, COBISS.MK-ID 102191114.

Б. Ванковска и др. (2014), Коментар на Законот за приватно обезбедување, (коавтор), Скопје: Комора за приватно обезбедување на Република Македонија, ISBN 978-608-65505-6-1, COBISS.MK-ID 97153546.

Б. Ванковска (2007), Есеи за  мирот и демократијата: напад врз тишината, Скопје: Бомат, стр. 218, ISBN 978-9989-934-84-1, COBISS.MK-ID 70893834.

Б. Ванковска (2007), Меѓународната безбедност во 21 век: Мирот е војна, војната е мир, Скопје: Бомат, стр.  193, ISBN 978-9989-2660-2-7, COBISS.MK-ID 70894090.

Б. Ванковска (2003), Тековни перспективи во Македонија: Напори за мир, демократија и безбедност,Скопје: Фондација Отворено општество Македонија, стр. 80, ISBN 9989-834-50-4, COBISS.MK-ID 54682890.

B. Vankovska (2003), Perspektivat akuale ne Maqedini. Perpjekjet per paqe, demokraci dhe siguri, стр. 78, ISBN 9989-834-51-2, COBISS.MK-ID 54679562.

B. Vankovska (2002), “Current Perspectives on Macedonia: The Struggle for Peace, Democracy and Security”, series I-IV, Berlin: Hainrich Boell Stiftung.

B. Vankovska and H. Wiberg (2003), Between the Past and Future: Civil-Military Relations in the Postcommunist Balkans, London and New York: I.B. Tauris, pp. 355, ISBN 1 86064 264 7.

B. Vankovska and H. Wiberg (2000), “Civil-Military Relations in Macedonia”, Copenhagen: COPRI Working papers, 2000/16, pp. 1-46.

B. Vankovska and H. Wiberg (2000), “Civil-Military Relations in the Third Yugoslavia”, Copenhagen: COPRI Working papers, 2000/19, pp. 1-47.

B. Vankovska (2000), “NATO War over Yugoslavia: Civilian Control in Focus”, Copenhagen: COPRI Working papers, 2000/7, pp. 1-13.

Б. Ванковска (1995), Војската и демократијата, Скопје: Детска радост, стр. 254, ISBN 9989-30-063-1.

Листа на трудови објавени во списанија и публикации

Листа на трудови објавени во списанија и публикации со фактор на влијание

B. Vankovska (2021), “Macedonia & Its Questions: Origins, Margins, Ruptures & Continuity”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, vol. 23, no. 6, 10.1080/19448953.2021.1986774 (Web of Science, Scopus) – во печат (доставена потврда).

B. Vankovska (2020), “Geopolitics of the Prespa Agreement: Background and After-Effects”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, vol. 22, no. 3, 2020, pp. 343 – 371, DOI: 10.1080/19448953.2020.1739880 (Web of Science, Scopus).

Vassilis K. Fouskas, Bulent Gokay and B. Vankovska (2020), “Crisis in the eastern Mediterranean and COVID-19”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, vol. 22, no. 3, pp. 295 – 305, DOI: 10.1080/19448953.2020.1755154 (Web of Science, Scopus).

B. Vankovska (2020), “Macedonia and NATO: What Has Changed”, Turkish Policy Quarterly, vol. 19, no. 2, pp. 89 – 98 (Web of Science).

B. Vankovska and C. Fernandez Ibania (2019), “Army and Society in Postcommunist Albania”. In Constantine P. Danopoulos and Daniel Zirker, The Military and Society In The Former Eastern Bloc, NY: Routledge, eISBN 9780429312786, DOI 10.4324/9780429312786-11, pp. 201 – 212 (Scopus, Web of Science).

B. Vankovska and R. Kirkova Taneska (2017), “The Study of Things Military in the Republic of Macedonia (1991-2015): Flying in Place”, Journal of Slavic Military Studies, vol. 30, no. 3, pp. 381 – 398, DOI 10.1080/13518046.2017.1341770 (Scopus).

B. Vankovska (2015), “History and Memories of the Balkan Wars in the Republic of Macedonia: Debates over the Past”. In: James Pettifer and Tom Buchanan (eds.), War in the Balkans: Conflict and Diplomacy Before World War I , London: I.B. Tauris, ISBN 9781784531904, pp. 115 – 138, DOI 10.5040/9780755621729.ch-0006 (Web of Science).

B. Vankovska (2013), “Constitutional Engineering and Institution-Building in the Republic of Macedonia (1991-2011)”. In: Sabrina P. Ramet, Ola Listhaug and Albert Simkus (eds.), Civic and Uncivic Values in Macedonia: Value Transformation, Education and Media, NY and London: Palgrave Macmillan, ISBN 978-1-137-30282-3, pp. 87 – 108 (Web of Science, Scopus).

B. Vankovska (2007), “The Human Security Doctrine for Europe: A View from Below”, International Peacekeeping, vol. 14, no. 2, pp. 264 – 281, DOI 10.1080/13533310601150891(Web of Science, Scopus).

B. Vankovska (2006), “The Impact of Conflict and Corruption on Macedonia’s Civil-Military Relations”. In Hans Born et all (eds.) Democratic Governance of Civil-Military Relations in Europe: Learning from Crisis and Institutional Change, NY: Routledge, eISBN 9780203964927, DOI 10.4324/9780203964927, pp. 48 – 61 (Web of Science, Scopus).  

B. Vankovska (2005), “Review Essay in Military Sociology”, Journal of Political and Military Sociology, pp. 284 – 287, ttp://www.jstor.org/stable/45371660 (Web of Science).    

Листа на трудови објавени во меѓународни и домашни научни списанија

B. Vankovska (2021), “Can Solidarity Globalize? Utopia is Possible”, Журнал Вопросы политологии, (во печат).

B. Vankovska (2021), “A (Not Quite) Friendly Treaty and the EU Enlargement Impasse”, Yearbook of the Faculty of Philosophy, vol. 74, 2021 (во печат).

B. Vankovska (2021), “Geopolitics of Vaccines: War By Other Means?”, Security Dialogues, vol. 12. no. 2, (во печат).

Б. Ванковска (2021), „Македонија у НАТО: (Не)Научене лекције из геополитике Балкана“, Српска политичка мисао, вол. 71, бр. 3 (во печат).

B. Vankovska (2021), “Reclaiming Utopia”, GTI Forum “Can Human Solidarity Globalize?“, August 2021, online:  https://greattransition.org/gti-forum/global-solidarity-vankovska.

Βασίλης Κ. Φούσκας , Μπουλέντ Γκοκάυ, Μπιλιάνα Βάνκοβσκα, “H Κρίση Στην Ανατολική Μεσόγειο και ο Covid-19 (2021), TO BHMA TΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Social Sciences Tribune, Τόμ. 19, Αρ. 73, 3 – 24, http://ojs.lib.uth.gr/index.php/tovima/issue/viewIssue/41/31.

Б. Ванковска (2021), Синергия между геополитикой и биополитикой: в центре внимания вакцины от COVID-19, Журнал Вопросы политологии, 6(70), DOI 10.35775/PSI.2021.70.6.023, стр. 1825 – 1832.

B. Vankovska (2020), “Geopolitics of the Prespa Agreement: Background and After-Effects”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, vol. 22, no. 3, 2020, pp. 343 – 371, DOI: 10.1080/19448953.2020.1739880 (Web of Science, Scopus).

Vassilis K. Fouskas, Bulent Gokay and B. Vankovska (2020), “Crisis in the eastern Mediterranean and COVID-19”, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, vol. 22, no. 3, pp. 295 – 305, DOI: 10.1080/19448953.2020.1755154 (Web of Science, Scopus).

B. Vankovska and Radmila Nakarada (2020), “The Left Critique of the European Union: A View from the Balkan Periphery”, Security Dialogues, vol. 11, no. 1, pp. 69 – 83.

B. Vankovska (2020), “Dealing with COVID-19 in the European periphery: between securitization and ‘gaslighting’ “, Journal of Global Faultlines, vol. 7, no. 1, pp. 71 – 88, DOI 10.13169/jglobfaul.7.1.0071 (Pluto Journals, JSTOR).

B. Vankovska (2020), “Transitional Justice: A Concept with Various Facets”, Yearbook of the Faculty of Philosophy, vol. 73, pp. 261 – 274, DOI 10.37510/godzbo2073261v.

Б. Ванковска (2020), „Транзициската правда: концепт со различни лица“, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, год. 73, стр. 247-260, DOI 10.37510/godzbo2073247v.

B. Vankovska (2020), “The Chimera of Colorful Revolution in Macedonia: Collective Action in the European Periphery” [La chimère de la Révolution des couleurs en Macédoine: action collective à la périphérie de l’Europe], Balkanologie. Revue d’etudes pluridisciplinaires, vol. 15, no. 2, URL: http://journals.openedition.org/balkanologie/2583, DOI 10.4000/balkanologie.2583.

B. Vankovska (2019), “The Prespa Agreement, Ethnicity and Nationality”, Yearbook of the Faculty of Philosophy, vol. 72, pp. 271 – 282, DOI 10.37510/godzbo1972271v.

Б. Ванковска (2019), „Преспанскиот договор, етницитетот и националноста“, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, год. 72, стр. 257 – 270, DOI 10.37510/godzbo1972257v.

B. Vankovska (2019), “Fool‘s Gold: Macedonian Journey from Stabilitocracy to Radicalization and Back”, Perspectives, No. 7, pp. 69 – 74.

B. Vankovska and R. Kirkova-Taneska (2018), “Military Responses to the Global Migrant Crisis”, Security Dialogues, vol. 9, no. 2, DOI 10.47054/sd1820059v.

B. Vankovska (2018), “International Law and International Relations: A Problematic and/or a Harmonious Relationship?”, Yearbook of the Faculty of Philosophy, vol. 71, pp. 299 – 307, DOI 10.37510/godzbo1871299v.

Б. Ванковска (2018), „Меѓународното право и меѓународните односи: проблематичен или хармоничен однос“, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, год. 71, стр. 289 – 297, DOI 10.37510/godzbo1871289v.

B. Vankovska (2017), “Private Security Sector in Quest for Legitimacy and Public Trust”, Yearbook of the Faculty of Philosophy, vol. 70, pp. 255 – 261, DOI 10.37510/godzbo1770247v.

Б. Ванковска (2017), „Приватниот безбедносен сектор во потрага по легитимитет и јавна доверба“,Годишен зборник на Филозофскиот факултет, год. 70, стр. 247 – 262, DOI 10.37510/godzbo1770247v.

B. Vankovska and R. Kirkova Taneska (2017), “The Study of Things Military in the Republic of Macedonia (1991-2015): Flying in Place”, Journal of Slavic Military Studies, vol. 30, no. 3, pp. 381 – 398, DOI 10.1080/13518046.2017.1341770 (Scopus)

B. Vankovska (2017), “Lilliputian Foreign Policy: The Case of the Republic of Macedonia”, Security Dialogues, vol. 8, no. 1-2, pp. 31 – 46, DOI 10.47054/sd171-20031v.

B. Vankovska (2016), “Privatization of Security in Macedonia: Genealogy and Contextualization”, Security Dialogues, vol. 7, no. 2, 2016, pp. 35 – 48, DOI https://doi.org/10.47054/SD1620035v.

B. Vankovska (2015), “Social Movements and Protests in Macedonia: Between State-Building and Popular Demands from Below”, Security Dialogues, vol. 6, no. 2, 41 – 54, DOI 10.47054/SD152.10041v.   

B. Vankovska (2014), “The Echo of the Ukrainian Crisis in Macedonia”, Südosteuropa. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft, vol. 62, no. 2, pp. 221 – 237.  

B. Vankovska (2014), “The Cold War II: Just Another Misnomer?”, Contemporary Macedonian Defence, vol. 14. no. 26, pp. 49 – 60.

B. Vankovska (2014), “The Visa Liberalization and the Republic of Macedonia: Two Sides of the Coin”, European Perspectives, vol. 6, no. 1, pp. 115 – 138. 

B. Vankovska (2014), “Book review essay: Pavlos I. Koktsidis, ‘Strategic rebellion. Ethnic Conflict in FYR Macedonia and the Balkans’“, Sudosteuropa, vol. 62, no. 1, 2014, pp. 77 -79.

B. Vankovska (2013), “Macedonian and Albanian Interpretations of the Balkan Wars: Collision of Historical Narratives”, Security Dialogues, vol. 4, no. 2, pp 15 – 34.

Б. Ванковска (2013), „Војската и медиумите: помеѓу јавна контрола и градење заемна доверба“, Современа македонска одбрана, год. 10, бр. 9.

B. Vankovska (2013), “(Im)Possibility of Reconciliation in the Balkans”, PECOB’s Paper Series, #39, ISSN: 2038-632X, pp. 1 – 35, http://www.pecob.net/Impossibility-reconciliation-Balkans

B. Vankovska (2011), “The EU Integration as Security Discourse: The Curious Case of the Republic of Macedonia”, Agenda, no. 5, http://www.boell.rs/downloads/Agenda_5_Engl.pdf.

B. Vankovska (2011), “The Republic of Macedonia’s Paradoxes in Peacebuilding: Being an Object and/or an Actor?”, Crossroads. The Macedonian Foreign Policy Journal, vol. 2, no. 4, pp. 5 – 16.

B. Vankovska (2010), “David vs. Goliath: Macedonia’s Position(s) in the ‘name dispute’ with Greece”, Sudosteuropa, vol. 58, no. 3, pp. 436 – 467, DOI 10.1515/soeu-2010-580310. 

Б. Ванковска (2010), „Современа легитимација на војната“,Безбедносни дијалози, год. 1, бр. 1, стр. 55 – 72.

B. Vankovska (2008), “Kosovo: Macedonia’s Perspectives”, Sudosteuropa, vol. 56, no. 3, pp. 412 – 417, DOI 10.1515/soeu-2008-560311.

Б. Ванковска (2007), „Хуманата безбедност меѓу науката и глобалната политика“, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, vol. XXXI, стр. 413 – 428.

Б. Ванковска (2007), „Демократијата и мирот како оспорени концепти“, Современа македонска одбрана, год. VII, бр. 13, стр. 9 – 22.

B. Vankovska (2007), “The Human Security Doctrine for Europe: A View from Below”, International Peacekeeping, vol. 14, no. 2, pp. 264 – 281, DOI 10.1080/13533310601150891(Web of Science, Scopus).

Б. Ванковска (2007), „Теоријата на демократски мир: надворешно-политичка димензија“, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, год. 60, стр. 443 – 458.

Б. Ванковска (2007), „Поврзаноста на хуманата и еколошката безбедност: дијалог меѓу светскиот центар и периферијата“, Современа македонска одбрана, год. VII, бр. 16, стр. 9 – 26.  

Б. Ванковска (2006), „Справување со минатото: предизвик за постконфликтното градење на мирот во Македонија, Современа македонска одбрана, год. 5, бр. 14, стр. 51 – 66.

 Б. Ванковска (2006), „Хуманата безбедност меѓу науката и глобалната политика“, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, год. 59.

B. Vankovska (2006), “The Hormonal Problems of the Old Lady”, Central European Political Science Review. Quarterly of the CEU Political Science Association, vol. 7, no. 23-24, Spring-Summer, pp. 99 – 103. 

B. Vankovska and H. Wiberg (2005), “A Special Part of Europe: Nation, State and Religion among Orthodox South Slavs”, DIIS Working Papers, No. 15, ISBN 8776050971.

B. Vankovska (2005), “On the Findings of One More Population ‘Census’ in the Republic of Macedonia”, Occasional Papers, No. 10, Belgrade Centre for Civil-Military Relations, online: http://pdc.ceu.hu/archive/00004984/01/On_the_Findings_of_One_More_Population_Census_in_the_Republic_of_Macedonia,_Centre_for_Civil-Military_Relations,_Belgrade.pdf

Б. Ванковска (2005), „Дилемите на реформата на безбедносниот сектор во постјугословенските општества: демократија или мир“, Современа македонска одбрана, год. 5, бр. 12, стр. 9 – 22.

B. Vankovska (2005), „Those pesky moral standards“, Peace and Conflict Monitor, 12 July, online https://www.ideasforpeace.org/content/those-pesky-moral-standards/

 B. Vankovska (2005), “Reinventing Dignity”, Central European Political Science Review. Quarterly of the CEU Political Science Association, vol. 6, no. 21-22, Fall-Winter 2005, pp. 110 – 114.

B. Vankovska (2005), “Review Essay in Military Sociology”, Journal of Political and Military Sociology, pp. 284 – 287, http://www.jstor.org/stable/45371660 (Web of Science).  

B. Vankovska (2004), “National vs. Human Security Perspectives in Macedonia: Dialogue of Deaf?”, Human Security, vol. 2, No. 2, 2004, pp. 137 – 143.

B. Vankovska (2003), “Rule of Law and Democratic Control of Armed Forces in the Post-Cold War Era”, International Problems, No. 3/4, pp. 307 – 323.

B. Vankovska (2002), “Western Civil-Society Empowerment: How to Do it Better?”, Review of International Affairs, vol. LIII, No. 1106, April-June, pp. 31 – 38.

B. Vankovska (2002), “Western Civil-Society Empowerment and the Lessons Learned from the Balkans”, Macedonian Affairs, vol. IV, no. 3, pp. 5 – 27.

Б. Ванковска (2002), „Улогата на академската заедница во разбирањето на демократската контрола над безбедносниот сектор: дел на решението или на проблемот?“, Современа македонска одбрана, vol. III, No. 6, стр. 7 – 20.

Б. Ванковска (2001), „Македонија помеѓу глобализацијата и фрагментацијата“, Современа македонска одбрана, год. II, бр. 3, стр. 69 – 82.

B. Vankovska (2000), “Conflict Prevention in the Shadow of War: Macedonia’s Challenges”, Research Papers, Human Rights & Conflict Prevention Centre, University in Bihac, vol. I, no. 3, pp. 175 – 200.

Б. Ванковска (2000), „Војската и мирот по Студената војна: во потрага по нови војнички мисии, Современа македонска одбрана, год. 1, бр. 2, 2000, стр. 23 – 36.

B. Vankovska (2000), “Globalisation and Fragmentation as a Destiny: A Macedonian Perspective”, International Problems, vol. LII, No. 3, July 2000.

B. Vankovska (2000), “Democratic Control Over NATO”, Eurobalkans (Greece) and East European Quarterly, No. 38-39, Spring/Summer 2000, pp. 9 – 15.

Б. Ванковска (2000), „Демократизација на цивилно-војничките односи во посткомунистичките балкански држави, Современа македонска одбрана, год. 1, бр. 1, стр. 59 – 70.

B. Vankovska (1999), “UNPREDEP in Macedonia: Achievements and Limits of Preventive Diplomacy”,  On-line Journal of Peace and Conflict Resolution, Vol. 2, No. 1, достапно на https://www.trinstitute.org/ojpcr/2_1vankov.htm.

B. Vankovska (1999), “Between the Past and the Future: Civil-Military Relations in the Balkans”, Sudosteurope, vol. 48, No. 1-2, pp. 29 – 47, online https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/soeu-1999-481-204/pdf.

B. Vankovska (1999), “Between Preventive Diplomacy and Conflict Resolution: Macedonian Perspective of the Kosovo Crisis”, Macedonian Affairs, vol. II, no. 10, May-June, pp. 95 – 150. 

B. Vankovska (1999), “Vojska i mir poslije Hladnog rata: u potrazi za novom misijom vojske”, Polemos, vol. II, No. 3-4, pp. 43 – 54, online: https://hrcak.srce.hr/2871.

B. Vankovska (1999), “The Way from ‘Powder Keg’ to the ‘Oasis of Peace’ – and Back: Macedonia after the Kosovo War”, Romanian Journal of International Affairs, pp. 164 – 180.

B. Vankovska (1998),  “The Mutation of Civil-Military Relations in Romania: A Troubled Transition”, CSS Survey, Belgrade, No. 23, pp. 4 – 8.

B. Vankovska (1998), “UNPREDEP u Makedoniji: značajno ostvarenje preventivne diplomatije”, CSS-Međunarodni odnosi, No. 2/3, July – August, pp. 6 – 14.

B. Vankovska (1998), “UNPREDEP in Macedonia: Diplomacy-Security Nexus in the Balkans”, Romanian Journal of International Affairs, vol. 4, no. 2, pp. 146 – 158.

B. Vankovska (1998), “Ethnicity and Sovereignty: Macedonian State-Strength Dilemma”, Romanian Journal of International Affairs, vol. 4, no. 3/4, pp. 98 – 115.

B. Vankovska (1998), „Book Review: Tadakasu Fukase and Svetomir Skaric, “Mirot i ustavite” (Peace and Constitutions)”, Balkan Forum, March. 

B. Vankovska (1997), “Ethnic Conflict in Macedonia: Can There Be Winners and Losers?”, Peace and Security the IIP research quarterly, International Institute for Peace Vienna, vol. XXIX, pp. 39 – 46.

B. Vankovska (1997), “Albania’s Turmoil Once Again: Political Decay and the Military”, CSS Survey, November, pp. 6 – 10.

B. Vankovska (1997), “Sovereignty Principle and Ethnic Pluralism: A Challenge to Macedonian State”, International Problems, no. 4, pp. 464 – 478.

B. Vankovska (1996), “The Trial of Democracy in Macedonia: Ethnic Problems and the Military”, Balkan Forum, Vol. 4, No. 3, September, pp. 81 – 109.

B. Vankovska (1996), „Transition, Democratization and Military Power”, Balkan Forum, No. 4, 17, pp. 357 – 360.

Б. Ванковска (1996), „Одбраната на Македонија во светлина на меѓународното право“, Дијалог, бр. 11, стр. 61 – 68.

B. Vankovska (1995), “The Military in the Modern Political Systems on the Former Yugoslav Territory”, Balkan Forum, No. 3, pp. 207 – 232.

Б. Ванковска (1995), „Меѓународно-правни основи на системот на одбрана на Република Македонија“, Годишен зборник на Филозофскиот факултет – Скопје, год. XXII, стр. 301 – 309.

Б. Ванковска (1995), „Полицијата, војската и демократијата“, Безбедност, год. XXXV, бр. 4, стр. 852 – 861.

Б. Ванковска (1994), „Уставно-правни основи на новиот одбранбен систем на Република Македонија“, Дијалог, бр. 6, стр. 91 – 102.

Б. Ванковска (1992), „Војската и легитимитетот во примерот на екссоцијалистичките политички системи“, Радио Култура, март, стр. 1 – 13.

Уредувач на странски и домашни зборници на трудови

B. Vankovska, O. Bakreski and T. Miloshevska (eds.) (2018), Migrant and Refugee Crisis in a Globalized World: Responsibilities and Responses, Skopje: Faculty of Philosophy, pp. 375, ISBN 978-608-238-156-5, COBISS.MK-ID 109424394.

B. Vankovska and O. Bakreski (eds.) (2016), Private Security in the 21st Century: Experiences and Challenges, Скопје: Комора за приватно обезбедување на Република Македонија, стр. 405, ISBN 978-608-65990-0-3, COBISS.MK-ID 101498890.

Б. Ванковска (ур.) (2005), Справување со минатото: зошто и како да се стори тоа?, Скопје: Евро Балкан Прес, стр. 196, ISBN 9989-136-42-4, COBISS.MK-ID 63501322.

B. Vankovska (ed.) (2003), Challenges of the Post-Conflict Peace-Building and Reconciliation in Macedonia, Skopje and Geneva: Faculty of Philosophy and DCAF, pp. 237, ISBN 9989-934-21-5.

B. Vankovska (ed.) (2001), Legal Framing of Democratic Control of Armed Forces and Security Sector: Between Norms and Reality/ies (editor), Geneva and Belgrade: DCAF and CCMR, pp. 209, ISBN 86-83543-03-X, COBISS-ID 95315724.

 B. Vankovska (ed.) (2001), Zakonski okvir demokratske kontrole oruzanih snaga i sektora bezbednosti: norme i stvarnost, Ženeva i Beograd: DCAF i CCMR, ISBN 86-83543-03-X, online: https://bezbednost.org/publikacija/zakonski-okvir-demokratske-kontrole-oruzanih-snaga-i-sektora-bezbednosti-norme-i-stvarnost-i/.  

B. Vankovska (ed.) (2001), Ten Years After: Democratisation and Security Challenges in South East Europe, (editor), Vienna and Skopje: National Defence Academy Vienna and Faculty of Philosophy.

Поглавја во книги и други значајни публикации

Странски изданија

B. Vankovska (2021), “The COVID-19 Pandemic in the Western Balkans”. In: Central and South-Eastern Europe (CASEE), London and NY: Routledge (in print), pp. 418 – 449.

B. Vankovska (2021), “Guiding Macedonia to the EU: Walking Over European Values”. In: Branislav Radeljic (ed.), The (Un)Wanted Europeanness. Understanding Division and Inclusion in Contemporary Europe, Berlin: DeGruyter, pp. 185 – 212, https://doi.org/10.1515/9783110684216-008.

B. Vankovska (2020), “Macedonia: Troublesome Relationship among the Military, Politics and Ethnicity”, in: Oxford Encyclopedia on the Military in Politics, Oxford: Oxford University Press, https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1835.

B. Vankovska (2019), “A Diplomatic Fairytale or Geopolitics as Usual: A Critical Perspective on the Agreement between Athens and Skopje”, in: Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg/IFSH (ed.), OSCE Yearbook 2018, Verlag: Baden-Baden, pp. 113 – 134, doi.org/10.5771/9783845298283-113, ISBN ISBN online: 978-3-8452-9828-3.

B Vankovska (2020), “Ein diplomatisches Märchen oder die übliche Geopolitik? Eine kritische Betrachtung des Abkommens zwischen Athen und Skopje”, IFHS (ed.), OSZE-Jahrbuch 2018, 123-148, DOI doi.org/10.5771/9783748906414-123.

B. Vankovska and C. Fernandez Ibania (2019), “Army and Society in Postcommunist Albania”. In Constantine P. Danopoulos and Daniel Zirker, The Military and Society In The Former Eastern Bloc, NY: Routledge, eISBN 9780429312786, DOI 10.4324/9780429312786-11, pp. 201 – 212 (Scopus, Web of Science).

B. Vankovska (2015), “History and Memories of the Balkan Wars in the Republic of Macedonia: Debates over the Past”. In: James Pettifer and Tom Buchanan (eds.), War in the Balkans: Conflict and Diplomacy Before World War I , London: I.B. Tauris, ISBN 9781784531904, pp. 115 – 138, DOI 10.5040/9780755621729.ch-0006 (Web of Science).

B. Vankovska (2013), “Constitutional Engineering and Institution-Building in the Republic of Macedonia (1991-2011)”. In: Sabrina P. Ramet, Ola Listhaug and Albert Simkus (eds.), Civic and Uncivic Values in Macedonia: Value Transformation, Education and Media, NY and London: Palgrave Macmillan, ISBN 978-1-137-30282-3, pp. 87 – 108 (Web of Science, Scopus).

B. Vankovska (2012), “The Procrustean Bed of the State Building in the Republic of Macedonia (1991-2011)” in Zhidas Daskalovski and Marija Risteska (eds.), The Macedonian Question: 20 Years of Political Struggle into European Integration Structures, LIBERTAS & CRPM, pp. 8 – 27, ISBN (Print version) 978-3-937642-23-9.

B. Vankovska (2011), “Macedonia in a Limbo: Between Regional (In)Stability and Euro integration” in Dusan Janjic and Ylber Huda (eds.), Kosovo: independence, status, perspectives: Adjusting policies in the regional context, Bologna: Longo Editore Ravenna, ISBN 10: 888063674X, pp. 105 – 130, DOI 10.1400/174612.

B. Vankovska and T. Mileski (2008), “Securing Humans And/Or Environment In The Post-Conflict Balkans”. In: Liotta P.H., Mouat D.A., Kepner W.G., Lancaster J.M. (eds) Environmental Change and Human Security: Recognizing and Acting on Hazard Impacts. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. Dordrecht: Springer, ISBN: 978-1-4020-8551-2, pp. 271 – 297, DOI: 10.1007/978-1-4020-8551-2_13.

B. Vankovska (2007), “The Role of the Ohrid Framework Agreement and the Peace Process in Macedonia” in: Stefano Bianchini et al (eds.), Regional Cooperation, Peace Enforcement, and the Role of the Treaties in the Balkans, Ravenna: Longo Editore, pp. 41-63, ISBN: 978-88-8063-542-0, pp. 41 – 63. 

B. Vankovska (2006), “State-Building Dilemma in Macedonia” in Dialogues: From International Intervention to National/Local Ownership, Sarajevo: Friedrich Ebert Stiftung, pp. 68 – 88.

B. Vankovska (2006), “Western Approaches to Civil Society Empowerment and Lessons Learnt from the Balkans”. In: Marina Caparini, Philipp Fluri, Ferenc Molnar (Eds.), Civil Society and the Security Sector: Concepts and Practices in New Democracies, Berlin and Münster: LIT-Verlag, ISBN 978-3-8258-9364-2, pp. 83 – 98.

B. Vankovska (2005), “Ethnic-Military Relations in Macedonia” in Albrecht Schnabel and Hans-Georg Ehrhart (eds.) Security Sector Reform and Post-Conflict Peacebuilding, Tokyo: UNU Press, ISBN 92-808-1109-6, pp. 93 – 113.

B. Vankovska (2005), “Lustration in the Western Balkans: The Case from the Republic of Macedonia” in Magarditsch Hatschikjan, Dušan Reljić and Nenad Šebek (eds.), Disclosing hidden history: Lustration in the Western Balkans, Thessaloniki: CDRSEE, ISBN 86-81851-22-5, pp. 134 – 138, COBISS.SR-ID 125353228, available at https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadf295.pdf .

B. Vankovska (2005), “Women’s Inclusion into Peacebuilding Process in Macedonia”. In Marie Vlachova and Lea Biason (eds.) Women in an Insecure World: A Handbook on Violence against Women, Geneva: DCAF in SRO Kundig, pp. 216 – 217, ISBN: 978-0-44451-960-3.

B. Vankovska (2004), “Macedonia between Globalisation and Fragmentation: Security Aspects” in Natalija Nikolovska (ed.), Macedonia on Globalization, New York: Global Scholarly Publications, ISBN 1592670415 9781592670413, pp. 341 – 368.

B. Vankovska (2004), “Rule of Law and Democratic Control of Armed Forces in the post-Cold War International Setting” in Hans Born, Karl Haltiner and Marijan Malesic (eds.), Renaissance of Democratic Control of Armed Forces in Democratic Societies, Baden-Baden: NOMOS Verlag, ISBN-10: ‎ 3832906592, pp. 47 – 61. 

B. Vankovska (2004), “Civil-Military Relations in the Third Yugoslavia: In a Broken Mirror”, in Costas Danopoulos, Dhirendra Vajpeyi and Amir-Or Bar (eds.), Civil-Military Relations, Nation Building, and National Identity and Security, London: Praeger, ISBN 9780275979232, pp. 153 – 168.

B. Vankovska (2003), “Pravni aspekti reforme bezbednosnog sektora: Moć i nemoć prava”. In: Pavle Janković (ed.), Antologija tekstova sa Škola reforme sektora bezbednosti, Beograd: ISAC Fond, ISBN – 978-86-86383-02-0, стр. 89 – 102. 

B. Vankovska (2003), “Ten Years of Virtual Reality: Macedonian State-Building and Security Sector Reform”. In: Anton Grizold (ed.), Security and Cooperation in South Eastern Europe, Ljubljana: Faculty of Social Sciences, ISBN-13‏:  978-9612351151, pp. 227 – 238.

Handbook on parliamentary oversight of the security sector (2003), No. 5, Geneva: DCAF and IPU, pp. 194 (contributor).

B. Vankovska (2003), “Preface” to Challenges of the Post-Conflict Peace-Building and Reconciliation in Macedonia, in: B. Vankovska (ed.), Skopje and Geneva: Faculty of Philosophy and DCAF, pp. 7 – 10, ISBN 9989-934-21-5.

B. Vankovska (2003), “Post-Conflict Reconstruction of the Security Sector in the ‘Oasis of Peace’” in B. Vankovska (ed.) Challenges of the Post-Conflict Peace-Building and Reconciliation in Macedonia, (editor), Skopje and Geneva: Faculty of Philosophy and DCAF, pp. 131 – 144, ISBN 9989-934-21-5. 

B. Vankovska (2003), “Security Sector Reform in Macedonia”. In: Jan A. Trapans and Philipp Fluri (eds.), Defence and Security Sector Governance and Reform in South East Europe: Insights and Perspectives, Vol. II. Macedonia, Moldova, Romania, Geneva: DCAF, pp. 13 – 35.

B. Vankovska (2003), “Democratic Control Over Defence and Security: Between Principles and Reality”. In: Jan A. Trapans and Philipp Fluri (eds.), Defence and Security Sector Governance and Reform in South East Europe: Insights and Perspectives, Vol. II. Macedonia, Moldova, Romania, Geneva: DCAF, pp. 39 – 48.

B. Vankovska (2003), “Military and Society in War-Torn Balkan Countries: Lessons for the Security Sector Reform”. In: Alan Bryden and Philipp Fluri (eds.), Security Sector Reform: Institutions, Society and Good Governance, Baden-Baden: Nomos Verlag, ISBN-13: 978-3832903800, pp. 215 – 235.

B. Vankovska (2003), “Public Image of Security, Defence and the Military in Macedonia: In a Broken Mirror”. In Marie Vlachová (ed.), The Public Image of Defence and the Military in Central and Eastern Europe, Geneva/Belgrade: DCAF/CCMR, ISBN- 86-83543-08-0, pp. 233 – 250.

B. Vankovska (2002), “Privatisation of Security in Croatia” in Damian Lilly and Michael von Tangen Page (eds.), Privatisation of Security and Security Sector Reform, London: International Alert, 2002, pp. 55 – 90.

 B. Vankovska (2001), “Introduction” to Legal Framing of Democratic Control of Armed Forces and Security Sector: Between Norms and Reality/ies (editor), Geneva and Belgrade: DCAF and CCMR, pp. 9 – 14.

B. Vankovska (2001), “Macedonian Security Policy: Without a Compass” in Daniel Nelson and Ustina Markus (eds.), Brassey’s Central and East European Security Yearbook, Washington D.C.: Potomac Books Inc., pp. 325 – 350.

B. Vankovska (2001), “Civil-Military Relations in Macedonia: Between Peace and War” in Plamen Pantev (ed.), Civil-Military Relations in South-East Europe, Vienna and Sofia: Instutut für Internationale Friedenssicherung and Institute for Security and International Studies, pp. 133 – 156.

 B. Vankovska (2000), “Un punto di vista macedone: prima o dopo la pioggia?” in Francesco Strazzari et al. (ed.), La Pace Intrattabile. Kosovo 1999-2000: Una Radiografia del Dopo-Bombe, Trieste: Asterios, pp. 225 – 230.

B. Vankovska (2000), “Demokratska kontrola nad NATO: novi izazov za teoriju civilno-vojnih odnosa”, u: Aleksandar Fatić (ed.), Problemi srpske politike, Belgrade: The Management Center, ISBN: 868328901x, pp. 77 – 91.

B. Vankovska (2000), “The Impact of the Kosovo Conflict on Macedonia: Between the Hammer and the Anvil”. In: Gustav Gustenau (ed), Information Management in the Field of Security Policy in the Southeast European Region, Vienna: National Defence Academy Vienna, pp. 79 – 95. 

B. Vankovska (2000), “Od „bureta baruta‟ do „oaze mira‟ i natrag: medjuetnicki odnosi u Makedoniji u svetlu kosovskog konflikta”, u: Aleksandar Fatić (ed.), Problemi srpske politike, Belgrade: The Management Center, ISBN: 868328901x, pp. 125 – 140.

B. Vankovska (1999), “Looking West: Civil-Military Relations in Macedonia”. In Leena Parmar (ed.), Military Sociology: Global Perspectives, Jaipur and New Delhi: Rawat Publications, ISBN-13: 978-8170335481, pp. 332 – 358.

B. Vankovska (1999), “The Military and Peace after the Cold War: The Search for A New Military Mission” in Stefan Nikolov (ed.) V’or’zenite sili v demokratichnoto obstestvo, Sofia: D’rzavno voenno izdatelstvo “Sv. Georgi Pobedonosec”, pp. 61 – 79.

Поглавја во домашни изданија

B. Vankovska (2012), “David vs. Goliath: Macedonia’s Position(s) in the ‘Name Dispute‟ with Greece”, in The Name Issue Revisited. An Anthology of Academic Articles, Skopje: MIC, ISBN 9989207283, pp. 195 – 222.  

Б. Ванковска (2010), „Левицата во светот на принципот TINA“. Во: Љ. Цуцуловски, С. Шкариќ, М. Ѓурчинов, Б. Ванковска и Д. Апасиев, Социјализмот во 21 век. Минато, сегашност, иднина, Скопје: СПМ, стр. 78 – 99.

Б. Ванковска (2005), „Соочување со минатото во Македонија: уште еден предизвик на постконфликтната рехабилитација или не?“. Во: Билјана Ванковска (ур.), Соочување со минатото: зошто и како да се стори тоа?, Скопје: ЕвроБалкан Прес, стр. 9 – 34.  

„Personal and Public Security“ (2004). In: UNDP 2004 Early Warning Report, Skopje: UNDP Office, November, pp. 33 – 39.

“Siguria Personale/Publike” (2004), UNDP Raporti për Paralajmërim të Hershëm, Nëntor, 33 – 39.

„Лична и јавна безбедност“ (2004), УНДП Извештај за рано предупредување, ноември, стр. 33 – 39. 

Листа на трудови објавени во зборници на меѓународни, странски и национални конференции и собири

B. Vankovska (2016), “State-Building and Privatization of Security in Macedonia” in B. Vankovska and O. Bakreski (eds.) Private Security in the 21st Century: Experiences and Challenges, Skopje: Komora za privatno obezbeduvanje na Republika Makedonija, pp. 15 – 40, ISBN 978-608-65990-0-3, COBISS.MK-ID 101498890.

B. Vankovska (2013), “Reconciliation with History: The Balkan Dilemmas”, Во: Балканот: луѓе, војни, мир, Скопје: Институт за национална историја, стр. 433 – 449.

Б. Ванковска (2010), „Конфликтот во Македонија: Тероризам или борба за права“ (плус дискусија), Историја и апокрифи – демитологизација на 2001: дебата, Скопје: Фондација Отворено општество Македонија, стр. 29-33.

Б. Ванковска (2009), „Недовршената демократизација на Македонија“, во: Дијалози за Македонија, Демократизацијата на Македонија, Скопје: Кабинет на Претседателот на Републиката.

Б. Ванковска (2008), „Интеграција или изолација: вистинска или лажна дилема за Македонија?“, Дијалози за Македонија, Скопје: Кабинет на Претседателот на Републиката.

Б. Ванковска (2008), „Корпоративната власт и привидот на држава во 21 век“. Во: Тони Милески (ур.), Глобализацијата, мирот и безбедноста, Скопје: Министерство за одбрана на Република Македонија и Филозофски факултет, стр. 129 – 146, ISBN 978-9989-934-99-5, COBISS.MK-ID 72123402.

Б. Ванковска (2007), „Македонскиот идентитет и евроинтеграцијата: дијалектиката на два-три идентитети во изградба“, во: Дијалози за Македонија, Македонскиот национален идентитет и европски интеграции (I сесија), Скопје: Кабинет на Претседателот на Републиката.

Б. Ванковска (2006), „Рамковниот договор шест години подоцна: крај на почетокот или кон нов почеток?“, во: Дијалози за Македонија, „Шест години од Рамковниот договор“, Скопје: Кабинет на Претседателот на Републиката.  

Б. Ванковска (2006), „Национална и/или хумана безбедност“ во: Перспективите на Република Македонија на патот кон НАТО и ЕУ (зборник на трудови), Скопје: Филозофски факултет, стр. 55 – 64.

B. Vankovska (2004), “Post-Conflict Dilemmas: Democracy and/or Peace” in The Rule of Law, Security in the Region and Human Rights, Proceedings of the Regional Conference on Democracy and Human Rights, Sarajevo: Heinrich Boell Foundation, pp. 99 – 103.

Б. Ванковска (2004), „Разоружувањето и градењето на мирот во Македонија: ,поделба на трудот’ меѓу половите?“. Во: Лидија Георгиева (ур.), Превенција на конфликти: од идеја кон култура за превенција во Македонија, Скопје: ФЕС, стр. 113 – 124, ISBN 9989-109-17-6, COBISS.MK-ID 58220554.

B. Vankovska (2004), “Çarmatimi dhr ndërtimi i paqës në Maqedoni:” Ndarja e punës” midis gjinive?”, Lidija Georgieva (ur). Partnerë në paqe dhe prevencioni, 113 – 124. 

Б. Ванковска (2003), „Како до универзални вредности во Република Македонија?”. Во:

Иван Додовски (ур.), Културна (де)контаминација, Скопје: Фондација Отворено општество Македонија, стр. 88 – 92.

Б. Ванковска (2002), „За елементите на македонската безбедносна политика: критички осврт“. Во: Стево Пендаровски и др. (редактори), Процес 2002: Безбедноста на Република Македонија, Скопје: Кабинет на Претседателот на Републиката и КАС, стр. 243 – 250.

B. Vankovska (2002), “Teaching Tolerance and/or Peace: Macedonian Experiences and Failures” in Anatol Gremalschi (ed.), Educating Tolerance in Multicultural Societies, (Roundtable Discussion Materials), Chisinau: Soros Foundation-Moldova and ARC Publishing House, pp. 239 – 250.

B. Vankovska (2001), “The Role of Academic Community in Developing Democratic Control of Armed Forces” in Hans Odenthal and Vojin Dimitrijevic (eds.), Democratic Control of Armed Forces: The Role of Parliament, Media and Academia, (Seminar papers), Belgrade and Bonn: Belgrade Centre for Human Rights and Federal College for Security Studies, pp. 87 – 103.

B. Vankovska (2001), “Introduction” to Ten Years After: Democratisation and Security Challenges in South East Europe, Vienna and Skopje, Instutut für Internationale Friedenssicherung and Faculty of Philosophy, Institute of Defence, pp. 10 – 18.

B. Vankovska (2001), “Organised Crime, Mass Migrations, Refugees, Ethnic and Religious Problems”, in Samuel Grier, Marjan Malesic and Dieter Ose (eds.), Security at the Fault Line: Security in Central and Southeast Europe. 9th Partnership for Peace International Research Seminar, Seminar Report Series, no. 11, Rome: NATO Defence College, ISBN 88-87967-03-2, pp. 153 – 168.

B. Vankovska (1999), “Between Preventive Diplomacy and Conflict Resolution: The Macedonian Perspective of the Kosovo Crisis”, International Studies Association, 40th Annual Convention, Washington, D.C., February 16–20, online: https://ciaotest.cc.columbia.edu/conf/vab01/.

B. Vankovska (1999), “The Military and Peace after the Cold War: The Search for A New Military Mission” in Stefan Nikolov (ed.) V’or’zenite sili v demokratichnoto obstestvo, Sofia: D’rzavno voenno izdatelstvo “Sv. Georgi Pobedonosec”, pp. 61 – 79.

Б. Ванковска (1998), „Војската и пост-комунистичката држава: македонскиот предизвик“, во: Зоран Нацев (ур.), Одбранбено-заштитниот систем на Република Македонија: состојби и перспективи, Зборник на трудови од симпозиум, 21-23 ноември 1996, Охрид Скопје: Министерство за одбрана и Филозофски факултет, стp. 81 – 101.

B. Vankovska (1998), “UNPREDEP in Macedonia: New Approach to the Concept of Modern Diplomacy?”, International Studies Association/ISA, 39th Annual Convention, The Westphalian System in Global and Historical Perspective, Minnesota.

B. Vankovska (1997), “An Ardent Look at the West: Civil-Military Relations in the Republic of Macedonia”, IPSA Book of Abstracts, IPSA XVII World Congress Conflict and Order, Seoul, Korea, p. 207.

B. Vankovska (1996), “The Trial of Democracy in Macedonia: Ethnic Problems and the Military”, Selected Papers from “National Security and Globalization”, International Interdisciplinary Conference co-organized by Research Committee on Armed Forces and Society (IPSA) and The Sejong Institute, July, Seoul, Korea,pp. 1 – 18.