Институт за безбедност, одбрана и мир

д–р Билјана Ванковска

Редовен професор

Проф. д–р Билјана Ванковска е родена 1959 година во Скопје. Дипломирала (1982) и магистрирала (1987) на Правниот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во октомври 1983 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент на Институтот за одбрана. Докторската дисертација на тема „Улогата на војската во политичкиот систем” ја одбранила во октомври 1992 година на Правниот факултет, со што се стекнала со звањето доктор на правни науки. Во звање доцент е избрана во 1993 година, а во звање вонреден професор избрана е во 1997 година. Во ноември 2006 година по вторпат е избрана за редовен професор.

Учествувала на бројни меѓународни конференции и конгреси, а гостувала како предавач на универзитети во САД, Велика Британија, Канада, Англија, Австрија, Србија, Хрватска, итн. Член е на академските здруженија од областа на политичките науки и меѓународните односи, како ISA, IPSA, EuPRA, IPRA, IUS on Armed Forces and Society. Била член на IPRA Research Committee on Armed Forces and Society (1996-2000). Во периодот 1997-2000 година била Guest Research Fellow на COPRI (Copenhagen Peace Research Institute), a во периодот 2001/2002 година била Senior Research Fellow на DCAF (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces). Од 2000-2010 година е Faculty Staff Member на European Peace University (EPU), Schtadschlaining, Austria. Соработник е на TRANSCENT peace network, Transnational Foundation for Peace and Future Research (TFF) од Лунд, Шведска. Номинатор е за Сеулската награда за мир (Seoul Peace Prize).

Членува во уредувачките одбори на повеќе престижни научни списанија, како Journal for Balkan and Near Eastern Studies, Journal of International Relations and Development, International Problems, European Perspectives, Contemporary Macedonian defence, etc. Уредник е на научното списание „Безбедносни дијалози“ (Security Dialogues) во издание на Филозофскиот факултет. Била јавен заговарач на регионалната иницијатива РЕКОМ за Македонија од 2010 до 2014 година.

Превела од англиски четири научни дела.

Одлично ги зборува англискиот и јазиците на јужнословенските народи.

Истражувачки интереси: политички систем, меѓународни односи, меѓународна безбедност, транзициска правда, балканска безбедност, истражување на мирот и конфликтите.

Проф. д–р Билјана Ванковска изведува настава и вежби по предметите на првиот циклус студии:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [МОК231И] Глобалното управување и меѓународните организации

 • 2

  [I’КБМ3-3] Безбедносна и владеењето на правото

 • 3

  [МР1023] Меѓународните односи, мирот и безбедноста

 • 4

  [МР224И] Соочување со минатото и помирување

На третиот циклус студии:
 • 1

  [БОМ9] Меѓународната безбедност во 21 век

 • 2

  [БОМ16] Политика на градење на мирот

 • 3

  [МОМК118] Принципи на глобалната безбедностБиблиографија

Книги и поглавја од книги:

“A Diplomatic Fairytale or Geopolitics as Usual: A Critical Perspective on the Agreement between Athens and Skopje”, in: Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg/IFSH (ed.), OSCE Yearbook 2018, Verlag: Baden-Baden, 2019.

Довербата и перцепцијата на приватниот безбедносен сектор во Република Македонија низ призма на граѓаните, на медиумите и на вработените (коавтор Оливер Бакрески) [Confidence and Perceptions on the Private Security Sector in the Republic of Macedonia through the Prism of Citizens, Media and Security Guards [co-authored with Oliver Bakreski], Skopje: Komora za privatno obezbeduvanje na Republika Makedonija, 2019

Migrant and Refugee Crisis in a Globalized World: Responsibilities and Responses,(co-edited with O. Bakreski and T. Miloshevska), conference proceedings, Faculty of Philosophy, 2018.

Приватниот безбедносен сектор во Македонија: Меѓу потребите и јавната (не)доверба [Private Security Sector in Macedonia: Between Needs and Public (Dis)Trust], Skopje: Komora za privatno obezbeduvanje na Republika Makedonija, 2016

B. Vankovska and O. Bakreski (eds.) Private Security in the 21st Century: Experiences and Challenges, Skopje: Komora za privatno obezbeduvanje na Republika Makedonija, 2016

“State-Building and Privatization of Security in Macedonia” in B. Vankovska and O. Bakreski (eds.) Private Security in the 21st Century: Experiences and Challenges, Skopje: Komora za privatno obezbeduvanje na Republika Makedonija, 2016, (15-40)

“History and Memories of the Balkan Wars in the Republic of Macedonia: Debates over the Past”, in: James Pettifer and Tom Buchanan (eds.), War in the Balkans: Conflict and Diplomacy Before World War I , London: I.B. Tauris, 2015

“Reconciliation with History: The Balkan Dilemmas”, in The Balkans: People, War and Peace, Skopje: INI, 2015 (pp. 433-450)

Политички систем на Република Македонија, учебник [The Political System of the Republic of Macedonia], text-book, Skopje: UKIM, 2014, pp. 261

Коментар на Законот за приватно обезбедување, (коавтор), Скопје: Комора за приватно обезбедување, 2014 

“Constitutional Engineering and Institution-Building in the Republic of Macedonia (1991-2011) in Sabrina P. Ramet, Ola Listhaug and Albert Simkus (eds.), Civic and Uncivic Values in Macedonia: Value Transformation, Education and Media, Palgrave Macmillan, 2013, pp. 87-108 

“The Procrustean Bed of the State Building in the Republic of Macedonia (1991-2011)” inZhidas Daskalovski and Marija Risteska (eds.), The Macedonian Question: 20 Years of Political Struggle into European Integration Structures, LIBERTAS & CRPM, 2012.

“David vs. Goliath: Macedonia’s Position(s) in the ‘Name Dispute‟ with Greece”, in The Name Issue Revisited. An Anthology of Academic Articles, MIC, 2012, pp. 195-222

“Macedonia in a Limbo: Between Regional (In)Stability and Eurointegration” in Dusan Janjic and Ylber Huda (eds.), Kosovo: independence, status, perspectives: Adjusting policies in the regional context, Bologna: Longo Editore Ravenna, 2011

Меѓународна безбедност: Критички поглед (учебник) (International Security – text-book), Skopje: Faculty of Philosophy, 2011

Институции на ЕУ: до Лисабон и по него (учебник) Institucii na EU : do Lisabon i po nego (EU Institutions : To Lisbon and Beyond – text-book), Skopje : Faculty of Philosophy, 2010

Институции на ЕУ (EU Institutions – text-book), Skopje : Faculty of Philosophy, 2008

Политички систем (учебник) (Political system – text-book), Skopje: Bomat, 2007

Есеи за мирот и демократијата: напад врз тишината ( Essays on Peace and Democracy: Attack on the Silence), Skopje: Bomat, 2007

Меѓународната безбедност во 21 век: Мирот е војна, војната е мир (International Security in the 21st Century: Peace is War, War is Peace), Skopje: Bomat, 2007

Соочување со минатоти: Зошто и како да се стори тоа? (Dealing with the Past: Why and How to Do It?, (ур.), Skopje: EuroBalkan Press, 2005

Тековни перспективи во Македонија: Напори за мир, демократија и безбедност (Current Perspectives on Macedonia: The Struggle for Peace, Democracy and Security),Skopje: FIOM, 2004)

Between the Past and Future: Civil-Military Relations in the Postcommunist Balkans (co-authored with Haakan Wiberg), London and New York: I.B. Tauris, 2003

Challenges of the Post-Conflict Peace-Building and Reconciliation in Macedonia, (Editor), Skopje and Geneva: Faculty of Philosophy and DCAF, 2003

Правото и одбраната (Law and Defence), (co-authored with Cvetan Cvetkovski) Skopje: ROBZ, 1996, 432 pp.

Војската и демократијата (Military and Democracy), Skopje: Detska radost, 1995, 254 pp.

“Cross-border Cooperation: Building Bridges Between Macedonia and Albania” (Prekugranicna sorabotka: Eden znacaen faktor za priblizuvanje na Makedonija i Albanija) in Nikola Kljusev et al. (eds.), Skopje: MANU, 2007

“The Role of the Ohrid Framework Agreement and the Peace Process in Macedonia” in: Stefano Bianchini et al (eds.), Regional Cooperation, Peace Enforcement, and the Role of the Treaties in the Balkans, (Ravenna: Longo Editore Ravenna, 2007): 41-63

“State-Building Dilemma in Macedonia” in Dialogues: From International Intervention to National/Local Ownership, (Friedrich Ebert Stiftung, 2006): 68-88

“Western Approaches to Civil Society Empowerment and Lessons Learnt from the Balkans”. In: Marina Caparini, Philipp Fluri, Ferenc Molnar (Eds.), Civil Society and the Security Sector: Concepts and Practices in New Democracies, (Berlin and Münster: LIT-Verlag, 2006): 83-98.

“Ethnic-Military Relations in Macedonia” in Albrecht Schnabel and Hans-Georg Ehrhart (eds.) Security Sector Reform and Post-Conflict Peacebuilding, (Tokyo: UNU Press, 2005)

“Nacionalna i/ili humana bezbednost” (National and/or Human Security) in Zbornik na trudovi: Perspektivite na RM na patot kon NATO i EU (Collection of Works: The Perspectives of the Republic of Macedonia towards NATO/EU Membership), Skopje: Filozofski fakultet, 2005

“Facing the Past in Macedonia: One More Challenge for the Post-Conflict Rehabilitation or Maybe Not?” (Soocuvanje so minatoto vo Makedonija: Uste eden predizvik na post-konfliktnata rehabilitacija ili ne?), in Biljana Vankovska (ed.), Soocuvanje so minatoto: Zosto i kako da se stori toa? (Dealing with the Past: Why and How to Do It?), (Skopje: EuroBalkan Press, 2005)

“Lustration in the Western Balkans: The Case from the Republic of Macedonia” in Magarditsch Hatschikjan (ed.), Past and Present: Consequences for Democratisation, (Thessaloniki: CDRSEE, 2004)

“Women’s Inclusion into Peacebuilding Process in Macedonia”. In Marie Vlachova and Lea Biason (eds.) Women in an Insecure World: A Handbook on Violence Against Women, (Geneva: DCAF in SRO Kundig, 2005)

“The Military-Society Relations in a Conflict Milieu: Lessons Learnt from the Balkans” in Marie Vlachová and Ljubica Jelusic (eds.), Military-Society Relations in Countries of Transition, Baden-Baden: Nomos, 2004

Lidija Georgieva (ed.), Prevencija na konflikti vo Makedonija: od ideja kon kultura za prevencija (Conflict Prevention in Macedonia: From Idea Towards Culture of Prevention), Skopje: Friedrich Ebert Stiftung, 2004

UNDP Early Warning Report: Personal and Public Security, Skopje: UNDP Office, November 2004

“Macedonia between Globalisation and Fragmentation: Security Aspects” in Natalija Nikolovska (ed.), Macedonia on Globalization, New York: Global Scholarly Publications, 2004, pp. 341-368

“Rule of Law and Democratic Control of Armed Forces in the post-Cold War International Setting” in Hans Born, Karl Haltiner and Marijan Malesic (eds.), Renaissance of Democratic Control of Armed Forces in Democratic Societies”, (Baden-Baden: NOMOS Verlag, 2004): 47-61

“Post-Conflict Dilemmas: Democracy and/or Peace” in The Rule of Law, Security in the Region and Human Rights, (Proceedings of the Regional Conference on Democracy and Human Rights), (Sarajevo: Heinrich Boell Foundation, 2004): 99-103

“The Impact of Conflict and Corruption on Macedonia’s Civil-Military Relations” in Hans Born et all (eds.) Democratic Governance of Civil-Military Relations in Europe: Learning from Crisis and Institutional Change, (Routledge, 2006)

“Civil-Military Relations in the Third Yugoslavia: In a Broken Mirror”, in Costas Danopoulos, Dhirendra Vajpeyi and Amir-Or Bar (eds.), Civil-Military Relations, Nation Building, and National Identity and Security, Greenwood Press, 2004

“Ten Years of Virtual Reality: Macedonian State-Building and Security Sector Reform”. In: Anton Grizold (ed.), Security and Cooperation in Southeastern Europe, (Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2003): 227-238

“Security Sector Reform in Macedonia”. In: Jan A. Trapans and Philipp Fluri (eds.), Defence and Security Sector Governance and Reform in South East Europe: Insights and Perspectives, Vol. II. Macedonia, Moldova, Romania (Geneva and Belgrade: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, 2003), pp. 21-35

“Military and Society in War-Torn Balkan Countries: Lessons for the Security Sector Reform”. In: Alan Bryden and Philipp Fluri (eds), Security Sector Reform: Institutions, Society and Good Governance, (Baden-Baden: Nomos Verlag, 2003), pp. 215-235

“Public Image of Security, Defence and the Military in Macedonia: In a Broken Mirror”. In Marie Vlachová (ed.), The Public Image of Defence and the Military in Central and Eastern Europe, (Geneva/Belgrade: DCAF/CCMR, 2003), pp. 233-250

“Kako do univerzalni vrednosti vo Republika Makedonija?” (“The Way Towards Universal Values in the Republic of Macedonia”), in Ivan Dodovski (ed.), Kulturna (De)Kontaminacija (Cultural (De)Contamination, (Skopje: Foundation Open Society Macedonia, 2003): 88-92

“Teaching Tolerance and/or Peace: Macedonian Experiences and Failures” in Anatol Gremalschi (ed.), Educating Tolerance in Multicultural Societies, (Chisinau: Soros Foundation-Moldova, 2002): 239-250.

“Za elementite na makedonskata bezbednosna politika: kriticki osvrt” (On the Elements of the Macedonian Security Policy: A Critical Perspective) in Stevo Pendarovski et all (eds.), Proces 2002: Bezbednosta na Republika Makedonija, (Skopje: Kabinet na Pretsedatelot i Konrad Adenauer Stiftung, 2002): 243-250.

“Privatisation of Security in Croatia” in Damian Lilly and Michael von Tangen Page (eds.), Privatisation of Security and Security Sector Reform, (London: International Alert, 2002): 55-90.

“The Role of Academic Community in Developing Democratic Control of Armed Forces” in Hans Odenthal and Vojin Dimitrijevic (eds.), Democratic Control of Armed Forces: The Role of Parliament, Media and Academia, (Seminar papers), (Belgrade and Bonn, Belgrade Centre for Human Rights and Federal College for Security Studies, 2001): 87103

“Macedonian Security Policy: Without a Compass” in Daniel Nelson (ed.), Security Policy 2001 Yearbook, (Washington, D.C.: Brassey’s, 2001): 325-350.

Legal Framing of Democratic Control of Armed Forces and Security Sector: Between Norms and Reality/ies (editor), (Geneva and Belgrade: DCAF and CCMR, 2001)

Civil-Military Relations in Macedonia: Between Peace and War” in Plamen Pantev (ed.), Civil-Military Relations in South-East Europe, Vienna and Sofia, Instutut für Internationale Friedenssicherung and Institute for Security and International Studies, 2001, pp. 133-156.

Introduction to Ten Years After: Democratisation and Security Challenges in South East Europe, Vienna and Skopje, Instutut für Internationale Friedenssicherung and Faculty of Philosophy, Institute of Defence, 2001, pp. 10-18

“Organised Crime, Mass Migrations, Refugees, Ethnic and Religious Problems”, in Samuel Grier, Marjan Malesic and Dieter Ose (eds.), Security at the Fault Line: Security in Central and Southeastern Europe, Rome: NATO Defence College, 2001, pp. 153-168

“Kosovo a Year After: A Macedonian Perspective” in Francesco Strazzari (ed.), Kosovo 1999 – 2000. The Intractable Peace: a radiology of the first post-war year, (Trieste: Asterios Editore, 2000)

“Demokratska kontrola nad NATO: novi izazov za teoriju civilno-vojnih odnosa” (Democratic Control of NATO: New Challenge for the Theory of Civil-Military Relations) in Aleksandar Fatic (ed.), Problemi srpske politike (Problems of the Serbian Politics), Belgrade: The Management Center, 2000, pp. 77-91

“Od „bureta baruta‟ do „oaze mira‟ i natrag: medjuetnicki odnosi u Makedoniji u svetlu kosovskog konflikta” (From „Powder Keg‟ to the „Oasis of Peace‟ and Back: Interethnic Relations in Macedonia in the Light of the Kosovo Conflict) in Aleksandar Fatic (ed.), Problemi srpske politike (Problems of the Serbian Politics), Belgrade: The Management Center, 2000, pp. 125-140

“Looking West: Civil-Military Relations in Macedonia” in Leena Parmar (ed.), Military Sociology: Global Perspectives, Jaipur and New Delhi: Rawat Publications, 1999, pp. 332-358

“The Military and Peace After the Cold War: The Search for A New Military Mission” in Stefan Nikolov (ed.) V’or’zenite sili v demokratichnoto obstestvo (Armed Forces in Democratic Society), Sofia: D’rzavno voenno izdatelstvo “Sv. Georgi Pobedonosec”, 1999, pp. 61-78.

“Civil-Military Relations in Albania” (co-authored with Carolina Fernandez) in Constantine P. Danopoulos and Daniel Zirker, The Military and Society in Eastern Europe and Soviet Successor States, Boulder: Westview Press, 1998

“Post-komunistickata drzava i vojskata: makedonskiot predizvik” (PostCommunist State and the Military: Macedonian Challenge), in: Trajan Gocevski (ed.), Odbranbeno-zastitniot sistem na Republika Makedonija: sostojbi i perspektivi (Defence and Security System of the Republic of Macedonia: Current Situation and Prospects for the Future), Skopje: Ministerstvo za odbrana i Filozofski fakultet, 1998, pp. 81-101

“Vojskata i politickiot sistem” (Military and Political System) in: Savo Klimovski, Politicki i ustaven sistem (Political and Constitutional System), Skopje: Prosvetno delo, 1997, pp. 855-881

“Vojskata i politickiot sistem” (Military and Political System) in: Savo Klimovski and Vladimir Mitkov (eds.), Politicki i ustaven sistem (Political and Constitutional System), Skopje: Prosvetno delo, 1995, pp. 401-423

Статии и соодветни помали трудови

“The Prespa Agreement, Ethnicity and Nationality”, Yearbook of the Faculty of Philosophy, vol. 72, 2019

“Fool’s Gold: Macedonian Journey from Stabilitocracy to Radicalization and Back”, Perspectives: Political Analyses and Commentary, Heinrich Boell Stiftung, Bosnia and Herzegovina/Macedonia/Albania, No. 5, November 2019.

“Military Responses to the Global Migrant Crisis” (co-authored with Rina Kirkova), Security Dialogues, vol. 9, no. 2, 2018.

“International Law and International Relations: A Problematic and/or a Harmonious Relationship?”, Yearbook of the Faculty of Philosophy, vol. 71, 2018

“Private Security Sector in Quest for Legitimacy and Public Trust”, Yearbook of the Faculty of Philosophy, vol. 70, 2017

“The Study of Things Military in the Republic of Macedonia (1991-2015): Flying in Place” (co-authored with Rina Kirkova), Journal of Slavic Military Studies, (30) 3 (September 2017)

“Lilliputian Foreign Policy: The Case of the Republic of Macedonia”, Security Dialogues, vol. 8, no. 1-2, 2017 (pp. 31-46)

“Privatization of Security in Macedonia: Genealogy and Contextualization”, Security Dialogues, vol. 7, no. 2, 2016

“Social Movements and Protests in Macedonia: Between State-Building and Popular Demands from Below”, Security Dialogues, vol. 6, no. 2, 2015

“The Echo of the Ukrainian Crisis in Macedonia”, Sudosteuropa 62 (2014), no. 2, pp. 221-237 “The Cold War II: Just Another Misnomer?”, Contemporary Macedonian Defence, vol. 14. no. 26, June 2014, pp. 49-60

“The Visa Liberalization and the Republic of Macedonia: Two Sides of the Coin”, European Perspectives, vol. 6, no. 1, April 2014, pp. 115-138

Book review: Pavlos I. Koktsidis, “Strategic rebellion. Ethnic Conflict in FYR Macedonia and the Balkans”, Sudosteuropa 62 (2014), no 1, pp. 77-79

“Macedonian and Albanian Interpretations of the Balkan Wars: Collision of Historical Narratives”, Security Dialogues, vol. 4, no. 2, 2013, pp 15-34.

“(Im)Possibility of Reconciliation in the Balkans”, PECOB’s Paper Series, #39, September 2013, ISSN: 2038-632X

“The EU Integration as Security Discourse: The Curious Case of the Republic of Macedonia”, Hainrich Boell Stiftung Magazine for SEE Agenda, no. 5, 2011

“The Republic of Macedonia’s Paradoxes in Peacebuilding: Being an Object and/or an Actor?”, Crossroads, January-August, 2011, vol. 2, no. 4

“David vs. Goliath: Macedonia‟s Position(s) in the „name Dispute‟ with Greece”, Sudosteuropa, vol. 58, no. 3, 2010, 436-467

“Sovremena legitimacija na vojnata”, Bezbednosni dijalozi, vol. 1, no, 1, 2010

“Kosovo 2009: Problems and Prospects”, International Affairs Forum, September 2009, (www.ia-forum.org). Available at: http://www.internationalpeaceandconflict.org/profiles/blogs/interviewon-kosovo-2009

“Kosovo: Macedonia‟s Perspectives”, Sudosteuropa, vol. 56, no. 3, 2008.

“The Human Security Doctrine for Europe: A View from Below”, International Peacekeeping, vol. 14, no. 2, 2007

“Humanata bezbednost: Megju naukata i globalnata politika” (Human Security: Between Theory and Global Politics), Godisen zbornik na Filozofskiot fakultet (Annals of the Faculty of Philosophy), (Skopje), vol. XXXI (2006)

“Spravuvanje so minatoto: Predizvik za post-konfliktnoto gradenje na mirot vo Makedonija”, Sovremena makedonska odbrana, vol. 5, no. 14, December 2006

“A Special Part of Europe: Nation, State and Religion Among Orthodox South Slavs” (co-authored with Haakan Wiberg), DIIS Working Papers, No. 15/2005

“Dilemite vo reformata na bezbednosniot sektor vo post-jugoslovenskite opstestva: Demokratija i‟ili mir?” (Dilemmas of the Security Sector Reform in the post-Yugoslav societies: Democracy and/or Peace?), Sovremena makedonska odbrana, vol. 5, No. 12. December 2005

Review Essay in Military Sociology (on three books edited by A. Forster, T. Edmunds and A. Cottey, Palgrave Macmillan, 2002/2003), Journal of Political and Military Sociology, Winter 2005, pp. 284-287

“National vs. Human Security Perspectives in Macedonia: Dialogue of Deaf?”, Human Security (Belgrade), vol. 2, No. 2, 2004, pp. 137-143

“Rule of Law and Democratic Control of Armed Forces in the Post-Cold War Era”, International Problems, No. 3-4, 2003

“Current Perspectives on Macedonia: The Struggle for Peace, Democracy and Security”, series I-IV, (Berlin: Hainrich Boell Stiftung, 2002)

“Western Civil-Society Empowerment: How to Do it Better?”, Review of International Affairs, vol. LIII, No. 1106, April-June 2002, pp. 31-38 “Western Civil-Society Empowerment and the Lessons Learned from the Balkans”, Macedonian Affairs, May-June 2002

“Ulogata na akademskata zaednica vo razbiranjeto na demokratskata kontrola na bezbednosniot sektor: Del na resenieto ili na problemot?” (The Role of the Academic Community in the Understanding of the Democratic Control over the Security Sector: A Part of the Solution or a Part of the Problem?), Sovremena odbrana, vol. III, No. 6, December 2001

“Conflict Prevention in the Shadow of War: Macedonia‟s Challenges”, Research Papers, Human Rights & Conflict Prevention Centre, University in Bihac, Vol I, No.3, 2000, pp. 175-200

“Vojskata i mirot po Studenata vojna: vo potraga po novi vojnicki misii” (The Military and Peace in the Post-Cold War Era: In Search for New Military Missions), Sovremena Makedonska Odbrana, vol. 1, no. 2, 2000.

“Globalisation and Fragmentation as a Destiny: A Macedonian Perspective”, International Problems (Medjunarodni Problemi), vol. LII, No. 3, July 2000

“Democratic Control Over NATO”, Eurobalkans, No. 38-39, Spring/Summer 2000, pp. 9-16

38. “Civil-Military Relations in Macedonia”, (co-authored with Haakan Wiberg), COPRI Working papers, No. 16, 2000, pp. 46

“Civil-Military Relations in the Third Yugoslavia”, (co-authored with Haakan Wiberg), COPRI Working papers, No. 19 2000, pp. 47

“NATO War Over Yugoslavia: Civilian Control in Focus”, COPRI Working papers, No. 7, 2000, pp. 13

“Demokratizacija na civilno-vojnickite odnosi vo post-komunistickite balkanski drzavi” (Democratisation of Civil-Military Relations in the PostCommunist Balkan States), Sovremena makedonska odbrana, vol. 1, No. 1, 2000, pp. 59-70

“UNPREDEP in Macedonia: Achievements and Limits of Preventive Diplomacy”, On-line Journal of Peace and Conflict Resolution, Vol. 2, No. 1, March 1999

“Between the Past and the Future: Civil-Military Relations in the Balkans”, Suedosteurope, vol. 48, No. 1-2, 1999, pp. 29-47.

“Between Preventive Diplomacy and Conflict Resolution: Macedonian Perspective of the Kosovo Crisis”, Macedonian Affairs, May-June, 1999, pp. 95-151.

“Germany in the Balkans: Once Again”, Politics (The Newsletter of the APSA Conference Group on German Politics, Summer 1999, no. 11, pp. 10-11.

“Od „bureta baruta‟ do ‟oaze mira‟ i natrag: medjuetnicki odnosi u Makedoniji u svetlu Kosovskog konflikta”, Policy Advocate, vol. 1, No. 1, 1999.

“Vojska i mir poslije Hladnog rata: u potrazi za novom misijom vojske” (The Military and Peace: In Search for New Military Mission), Polemos, vol. II, No. 3-4, 1999, pp. 43-54.

“The Way from “Powder Keg” to the “Oasis of Peace” – and Back: Macedonia After the Kosovo War”, Romanian Journal of International Affairs, November 1999, pp. 164-180.

“Macedonia After the Kosovo War”, TFF Meeting Point,

“The Mutation of Civil-Military Relations in Romania: A Troubled Transition”, CSS Survey, Belgrade, No. 23, January 1998, pp. 4-8

“UNPREDEP u Makedoniji: znacajno ostvarenje preventivne diplomatije” (UNPREDEP in Macedonia: A Significant Achievement of Preventive Diplomacy), CSS-Medjunarodni odnosi, Belgrade, No. 2-3, July – August, 1998, pp. 6-14

“UNPREDEP in Macedonia: Diplomacy-Security Nexus in the Balkans”, Romanian Journal of International Affairs, Vol. 4, No. 2, 1998, pp. 146158.

“Ethnicity and Sovereignty: Macedonian State-Strength Dilemma”, Romanian Journal of International Affairs, Vol. 4, No. 3-4, 1998, pp. 98115

Book Review: Tadakasu Fukase and Svetomir Skaric, “Mirot i ustavite” (Peace and Constitutions), Forum, March 1998

“Right of Freedom of Conscience (On Article 9 of European Convention)”, Final Report on Compatibility of Macedonian Legal System with the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, Government of the Republic of Macedonia, (1997): 149-154

“Suspension of Human Rights and Freedoms (On Article 15 of the European Convention)”, Final Report on Compatibility of Macedonian Legal System with the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, Government of the Republic of Macedonia, (1997): 231-243

“Ethnic Conflict in Macedonia: Can There Be Winners and Losers?”, Peace and Security, Vienna, September 1997, pp. 39-46.

“Albania‟s Turmoil Once Again: Political Decay and the Military”, CSS Survey, Belgrade, November 1997, pp. 6-10

“Sovereignty Principle and Ethnic Pluralism: A Challenge to Macedonian State”, Medjunarodni problemi (International Problems), no. 4, 1997, 464478.

“The Trial of Democracy in Macedonia: Ethnic Problems and the Military”, Balkan Forum, No. 3 (1996): 81-109

Book Review: Constantine Danopoulos and Daniel Zirker, “Civil-Military Relations in Soviet and Yugoslav Successor States”, Balkan Forum, No. 4 (1996):

Book Review: T. Gocevski, “Neutralna Makedonija – od vizija do stvarnost” (Neutral Macedonia – From Vision Toward Reality), Balkan Forum, No. 1 (1995): 315-317

“The Military in the Modern Political Systems on the Former Yugoslav Territory”, Balkan Forum, No. 3 (1995): 207-232

“Medjunarodno-pravni osnovi na sistemot na odbrana na Republika Makedonija” (International and Legal Basis of the Macedonian Defence System), Godisen zbornik na Filozofskiot fakultet (Annals of the Faculty of Philosophy), (Skopje), vol. XXII (1995): 301-309

“Policijata, vojskata i demokratijata” (Police, Military and Democracy), Bezbednost, Skopje, No. 4 (1995): 852-861

“Ustavno-pravni osnovi na noviot odbranben sistem na Republika Makedonija” (Constitutional and Legal Basis of the New Macedonian Defence System), Dijalog (Dialogue), (Skopje), No. 6 (1994): 91-104

“Vojskata i legitimitetot: vo primerot na eks-socijalistickite politicki sistemi” (The Military and Legitimacy: The Case of the Former Socialist Political Systems), Radio Kultura, (Skopje), March 1992: 1-13