д–р Зорица Салтировска

Редовен професор

Родена е на 28.07.1964 година во Скопје. Дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје, на тогашниот Институт за одбрана , во 1987 година. Од септември 1987 до јуни 1989 година работела на замена во ЕМУЦ „Никола Тесла„ во Скопје, а од ноември 1989 година почнала со работа како помлад асистент на Катедрата за одбрана при Филозофскиот факултет во Скопје. Во 1997 година ја одбранила магистерската теза на тема „Воената обврска во системот на одбрана на Република Македонија и ставовите на младинците кон воената обврска”, а во јуни 2007 година на Институтот за одбрана ја одбранила докторската дисертација под наслов „Организацијата на пополнувањето на вооружените сили во функција на преструктуирање на АРМ и мотивираност на младината за вклучување во вооружените сили”. Во 2010 година преминува на Институтот за безбедност, одбрана и мир, каде добива нови предмети на чија подготовка активно работи во наредните години и за кои напишала учебници и монографии. Во 2012 година е избрана во звањето вонреден професор, а во 2017 година е избрана во звањето редовен професор. Учествувала на повеќе научни собири и меѓународни конференции од областа на безбедноста на кои презентирала свои научни и стручни трудови. Автор е на повеќе трудови објавени во зборници и научни/стручни списанија со меѓународни уредувачки одбори.

Раководител е на последипломските студии, втор циклус студии по Мир.

Го владее францускиот јазик; аматерски се занимава со домашни ракотворби.

Истражувачки интереси: родово одговорни политики во Југоисточна Европа и Република Македонија, справување со родово базираното насилство, политиките на ЕУ за превенција на насилството против жените и децата, позицијата на жените во современите армии, политиките на ЕУ за внатрешна безбедност, евро-атлантските интеграции.

Проф. д–р Зорица Салтировска изведува настава и вежби по предметите на првиот циклус студии:

На првиот циклус студии:
На вториот циклус студии:
  • 1

    [МР104З/18] Родови аспекти на мирот и ненасилството

  • 2

    [О231И/18] Родови аспекти на војската и војувањето

На третиот циклус студии:
  • 1

    [БОМ19] Родот во политиките за градење на миротБиблиографија

Монографии:

„Технолошкиот прогрес и безбедноста на луѓето“, Филозофски факултет, Скопје, 2017.

„Внатрешна безбедност на Европската Унија“, Филозофски факултет, Скопје, 2015.

„Род, мир и безбедност“, Филозофски факултет, Скопје, 2012.

„Заштита на културното наследство“, Филозофски факултет, Скопје, 2011.

Трудови во научни-стручни списанија:

Saltirovska, Z., (2019), ”Engendering the Refugee Crisis in Europe”, (2019), Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје.

Dimitrijoska, S., Buzarovska, G., Saltirovska, Z, (2017), ”Risk factors for recidivism in juvenile criminal offenders”, EUSER – Еuropean journal of social sciences education and research, Vol.10, Nr.2, May-August 2017, 167-174.

Saltirovska, Z., Dimitrijoska, S., (2017), ” Legal and Institutional Functionality in the Protection of Women- Victims of Domestic Violence in the Republic of Macedonia – Present Situation and Future Perspectives”, EUSER – Еuropean journal of social sciences education and research, Vol.10, Nr.2, May-August 2017, 131-140.

 Saltirovska, Z., (2016), ”The Development of Private Security and the Dillemas Surrounding the Effects of Private Security Services”, Security Dialogues, vol.7, number 2, 81-93.

Saltirovska, Z., (2015), ”Democracy and Human Rights in the Internal Security Policies of EU- An Imperative to the Security of the Region”, International scientific conference”Researching Security- Approaches, Concepts and Policies”, University”St. Kliment Ohridski”, Bitola, 141-153.

Saltirovska, Z., (2015), ”Human Rights and Democracy in EU Foreign Policy”, Security Dialogues, vol.6, number 1, 75-87.

Saltirovska, Z., (2015), ”EU Policies of Prevention and Dealing with the Volence against Women”, Security Dialogues, vol.6, number 2-1, 413-427.

Saltirovska, Z., (2014), ” Internal Security Policies of EU on Prevention and Combating Terrorism”, , International scientific conference”Macedonia and the Balkans, A Hundred Years After the World War I- Security and Euro- atlantic integrations”, vol.2, University”St. Kliment Ohridski”, Bitola, 311-324.

Салтировска, З., (2014), ”Создавање и развој на воена организација на македонското национално- револуционерно движење во предилинденскиот и илинденскиот период”, Security Dialogues, vol.5, number 2, 113-129.

 Saltirovska, Z., (2013), ”EU Internal Security- Mutual Threats and Approach in coping with them”, International scientific conference” The Balkans between past and future: Security, Conflict Resulution and Euro- atlantic integration”, University”St. Kliment Ohridski”, Bitola, 408-422.

Saltirovska, Z., (2013), ”The Position of Women in the Modern Army”, Contemporary Macedonian Defence, vol.13, 165-173.

Saltirovska, Z., (2012), ”Criminal justice reforms in the part of legislature concerned with the protection of women from discrimination and violence”, International scientific conference”Security and Euro- atlantic perspectives of the Balcans”, ISBN 978-608-4532-35-4, COBISS.MK- ID 95271178, vol.1, University”St. Kliment Ohridski”, Bitola, 632-647.

Салтировска, З., (2012), ” Вклучување на родовите прашања во националните безбедносни политики”, Годишен зборник, книга 65, Филозофски факултет на Универзитетот”Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 181-192.

Салтировска, З., (2012), ”Кризата во контекст на загрозувањето и заштитата на културното наследство”, Зборник на апстракти: Лицата на кризата, Европски универзитет, Скопје, 83-85.

Салтировска, З., (2011), Ангажирањето и улогата на жените во современите конфликти и армии, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, книга бр. 64, 411-425.

Салтировска, З., (2010), ”Загрозување и заштита на културното наследство во вооружените конфликти и пристапот на Република Македонија”, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, книга бр. 63, 533-549.

Салтировска, З., (2010), ”Регрутација и мотивираност на младата популација за војничката професија”, Безбедносни дијалози, бр. 1, Филозофски факултет, Скопје, 99-109.

Салтировска, З., (2010), ”Политичката толеранција и евроатланските интеграции во функција на безбедноста на Западен Балкан”, Зборник на трудови: Балканот-безбедносен предизвик за Европа и меѓународната заедница, Филозофски факлултет, Скопје, 115-131.

Салтировска, З., (2009), ”Регионална соработка за безбедност и институции”, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, книга бр. 62, 641-657.

Салтировска, З., (2008), ”Културниот и националниот идентитет на народите во процесот на глобализацијата”, Зборник: Глобализацијата, мирот и безбедноста, Филозофски факултет, Скопје, 219-229.

Салтировска, З., (2008), ”Професионализацијата на европските армии и нејзиното влијание врз резервниот состав”, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, книга бр. 61, 601-619.

Салтировска, З., (2000), ”Граѓаните и воената обврска”, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, книга бр. 27(53), 419-430.

Салтировска, З., (1998).”Организација на пополнувањето на вооружените сили и тенденциите во понатамошниот развој”, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, книга бр. 25(51), 479-494.