д–р Тања Милошевска

Вонреден професор

Проф. д–р Тања Милошевска е родена 1976 година во Скопје. Дипломирала (2001) и магистрирала (2007) на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во 2003 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Институтот за безбедност, одбрана и мир. Докторската дисертација на тема „Модели на поврзаност на тероризмот и на транснационалниот организиран криминал” ја одбранила во 2013 година на Филозофски факултет, на Институт за безбедност, одбрана и мир. Во звање доцент е избрана во 2013 година, а во звање вонреден професор избрана е во март 2018 година.

Од јануари до јуни 2007 година била стипендист на Американскиот Совет за меѓународно образование-Програма на Бирото за образование и културни работи на Стејт Департмент на САД. Престојот го реализира на Универзитетот Џорџ Вашингтон. Ги посетува и магистерските студии Елиот за меѓународни односи. Добитник е на дипломата за успешно завршување на Junior Faculty Development Program-Peace and Conflict Resolution Studies.

Член на организационен и уредувачки одбор на меѓународни научни конференции во Охрид, Македонија (2015-2019 година), член на меѓународни стручни собири (Франција, Германија), уредник и заменик уредник на меѓународно научно списание ͈Безбедносни дијалози” (2016-2019), а од 2018 година е раководител на последипломските студии по Корпоративна безбедност и безбедносен менаџмент на Филозофскиот факултет.

Таа учествувала на бројни научни конференции во Македонија и во странство. Има добиено бројни сертификати за учество во летни школи и учество со презентации на трудови на меѓународни научни конференции во Романија, Германија, Турција, Хрватска, САД, Република Чешка, Босна и Херцеговина, Србија, Словенија, Бугарија, Данска и Италија.

Го зборува англискиот јазик; аматерски се занимава со свирење пијано.

Истражувачки интереси: транснационални безбедносни закани, тероризам, организиран криминал.

Проф. д–р Тања Милошевска изведува настава и вежби по предметите на првиот циклус студии:

На првиот циклус студии:
На вториот циклус студии:
 • 1

  [IБМ6-И] Нови безбедносни закани

 • 2

  [1КБ-10-И] Теоретски основи на корпоративна безбедност

 • 3

  [Б225И/18] Корупција

 • 4

  [О221И/18] Употреба на сила во меѓународната политика

 • 5

  [МР233И] Тероризам и современи конфликти

 • 6

  [Б226И/18] Антитероризам и контратероризам

 • 7

  [ФСО122И/18] Транснационален организиран криминалБиблиографија

The Concept of Lone-Wolf Terrorists, Annuaire, Faculty of Philosophy, Volume 72, Скопје 2019. ISSN: 323-385:179.7(100)

Digital media revolution and political violence, International Journal of Multidisciplinary Thought, USA, 2018. ISSN: 2156-6992:: 07(03):85–94, 2018.

Risk factors increasing vulnerability of migrant children, Security dialogues, Faculty of Philosophy, Institute of security, defence and peace, Vol.9, Number 2, 2018.

Book-Contemporary concept of corporate security, (co-author), Publisher, Faculty of Business Studies and Law, University „Union-Nikola Tesla“, Belgrade, Serbia, Austrian Institute for European and Security Policy/AIES Wien, Austria, Institute for Corporative Security Studies, ICS, Ljubljana, Slovenia, 2018.

Whistle blowing-way to curb corruption in Balkan EU Candidate Countries, Humanities and Social Sciences Review, USA, 2018. ISSN: 2165-6258: 08(01):9–18, 2018.

Книга-Глобален тероризам, Филозофски факултет, Мар-Саж, Скопје, 2018. 

Categorizing the relationship between terrorism and the media, Annuaire, Faculty of Philosophy, Volume 71, Скопје 2018.

Coordination and reorganization of security institutions (co-author), Vol. I, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola; Faculty of Security-Skopje, Macedonia, Skopje, 2018.

The Islamic state-a terrorist organization, a criminal organization or an insurgency, Contemporary Macedonian Defence, Vol. 14, No. 33, December 2017.

The Balkan as a prominent point for human smuggling networks, Humanities and Social Sciences Review, Volume 06, Number 02, USA, 2016. ISSN: 2165-6258, 2017.

The specific context of the security sector reform in the Republic of Macedonia, Vol. I, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola; Faculty of Security-Skopje, Macedonia, Skopje, 2017.  

Идентификација на изворите на финансирање на Исламската држава,  Годишен Зборник, Филозофски факултет, книга 70, Скопје 2017. ISSN: 0350-1892.

Книга-Заштита на критичната инфраструктура, (ко-автор), Комора на Република Македонија за приватно обезбедување, Стеда Графика, 2017.

Corruption-a continuous threat to democracy in Western Balkans EU candidates, Security dialogues, Vol. 8, no. 1-2, 2017, ISSN 1857-7172.

The role of Private Security Companies in Crime Prevention, Зборник на трудови од меѓународна научна конференција: Приватната безбедност во XXI век: искуства и предизвици, Комора на Република Македонија за приватно обезбедување, 2016. 351.746.5 (082).

Соработка и формирање на стратегиски сојузи помеѓу тероризмот и транснационалниот организиран криминал,  Годишен Зборник, Филозофски факултет, книга 69, Скопје 2016. ISSN: 0350-1892.

Книга-Модели на поврзаност на тероризмот и на транснационалниот организиран криминал, (второ изменето и дополнето издание), Филозофски факултет, Мар-Саж, Скопје, 2016. 

The discourse and changing face of organized crime, Vol. II, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola; Faculty of Security-Skopje, Macedonia, Skopje, 2016.  

Економски модел на поврзаност на тероризмот и на транснационалниот организиран криминал, Годишен Зборник, Филозофски факултет, книга 68, Скопје 2015. ISSN: 0350-1892

Organized crime and politics: Symbiosis or struggle? Humanities and Social Sciences Review, Volume 04, Number 01, USA, ISSN: 2165-6258, 2015.

Re-conception of transnational organized crime as a security threat-expanded approach to security, Vol. IV, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola; Faculty of Security-Skopje, Macedonia, Skopje, 2015.  

The Links between Women Trafficking and Organized Crime in the Post-Yugoslav Societies, Security dialogues, Vol.6, No.2-1, 2016. ISSN 1857-7172.

Книга-коавтор, Реформи во одбраната, Министерство за одбрана, Република Македонија, Скопје, 2015.

The Success of Democratization in Post Arab Spring Socities, (co-author), International Journal of Social Sciences, Prague, ISSN: 1804-980X, IJoSS Vol. III / No.1 / 2014.

The changing conflict environment, (co-author), Fourth International Scientific Conference: “The Science and the Social Development”, European University, Macedonia, 2014.

Energy security: Macedonian dilemmas and perspectives, (co-author), Journal of International Scientific Publications: Ecology and Safety, Volume 8, June 2014.

Анализа на структурата на криминалните организации, Annuaire, Vol. 67, Faculty of Philosophy, “Ss Cyril and Methodius University”-Skopje, 2014.

The role od police in counterterrorim, Security dialogues, International peer reviewed  journal, Faculty of Philosophy, Institute of security, defence and peace, Vol.5, Number 1, 2014.

Terrorist violence and the role of the media, (co-author), Contemporary Macedonian Defence, International Scientific Journal of the Ministry of Defence of the Republic of  Macedonia, Vol. 14, No. 27, December 2014.

 Книга-Модели на поврзаност на тероризмот и на транснационалниот организиран криминал, Филозофски факултет, Бомат графикс, Скопје, 2014. 

The Changing Face of Organized Crime: New Challenges for Prevention Strategies, (co-author), International Scientific Conference “Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracija, s osvrtom na ekoloski kriminalitet”, Trebinje, Republika Srpska, март 2014 год.

The interest of the states for membership in international organizations: Case of Macedonian interest for membership in NATO, (co-author), International Scientific Conference “Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I-security and Euro-Atlantic integrations”, Vol. II, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola; Faculty of Security-Skopje, Macedonia, Skopje, 2014.  

The current organized crime-terrorism threat environment, International Scientific Conference “Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I-security and Euro-Atlantic integrations”, Vol. II, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola; Faculty of Security-Skopje, Macedonia, Skopje, 2014.  

The role of security sector against human trafficking in the Republic of Macedonia, (co-author), The International Institute of Social and Economic Sciences, Conference proceedings 9 th International Academic Conference, ISBN 978-80-87927-00-7, IISES, 2014.

Анализа на структурата на криминалните организации, Годишен Зборник, Филозофски факултет, книга 67, Скопје 2014. ISSN 0350-1892.

Terrorist violence and the role of the media, Contemporary Macedonian Defence, Vol. 14, No. 27, December 2014.

The role od police in counterterrorim, Security dialogues, Faculty of Philosophy, Institute of security, defence and peace, Vol.5, Number 1, 2014, ISSN 1857-7172.

Comparative analysis of the legislature of the private security sector of certain countries of the European Union, (co-author) International Yearbook, Faculty of Security, Skopje, 2014, ISSN: 1857-6508.

Networking forms of global terrorism, Security dialogues, Vol.4, Number 1, Faculty of Philosophy, Institute of security, defence and peace, 2013.

Globalization as an accelerator of transnational organized crime (co-author), “Euro-Balkan University”, Skopje, 2013.

Global suicide terrorism, Contemporary Macedonian Defence, International Scientific Journal of the Ministry of  Defence of the Republic of  Macedonia, Vol. 13, No. 24, July 2013.

Global anti-terrorism networking, Annuaire, Vol. 66, Faculty of Philosophy, “Ss Cyril and Methodius University”-Skopje, 2013.

Terrorist and criminal networks: smart enemies in a new security environment, International Scientific Conference “The Balkan between past and future: Security, conflict resolution and Euro-Atlantic integration”, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola; Faculty of Security-Skopje, Macedonia, Ohrid 2013.                                                                                                

Coordination of the security sector as precondition for efficient crisis management in the Republic of Macedonia, (co-author), Book of papers, University of Applied Sciences, Velika Gorica, Croatia, 2012.

Organized crime as security-political and destabilizing factor of development on societies in transition (case study-Republic of Macedonia), Security dialogues. International peer reviewed journal, No.4, Faculty of Philosophy, Institute of security, defense and peace, 2012.

Convergence theory of terrorism and transnational organized crime, Annuaire, Vol. 65, Faculty of Philosophy, “Ss Cyril and Methodius University”-Skopje, 2012.

Dimensions of security, (co-author), International Scientific Conference “Security and euroatlantic perspectives of the Balkans”, Vol. II, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola; Faculty of Security-Skopje, Macedonia, Skopje, 2012.  

Identifying points of interaction between terrorism and organized crime, Security dialogues, International peer reviewed journal, Vol. 3, Number 2, Faculty of Philosophy, Institute of security, defense and peace, 2012.

The role of non-state actors in security, (co-author), International Scientific Conference “Security in the post-conflict (Western) Balkans: transition and challenges faced by the Republic of Macedonia, Vol. I, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola; Faculty of Security-Skopje, Macedonia, Skopje, 2011.  

Crisis on the traditional concept of internal security of the state, Security dialogues, International peer reviewed  journal, No.3, Faculty of Philosophy, Institute of security, defense and peace, 2011.

Political-criminal nexus, Annuaire, Vol. 64, Faculty of Philosophy, “Ss Cyril and Methodius University”-Skopje, 2011.

The concept of narcoterrorism, “Contemporary Macedonian defense”, Ministry of defense, no.22, Skopje, Decembar, 2011.

Money laundering as formidable challenge to national security of Republic of Macedonia, Annuaire, Vol. 63, Faculty of Philosophy, “Ss Cyril and Methodius University”-Skopje, 2010.

Улогата на регионалната соработка во превенција на организираниот криминал во Република Македонија, Security dialogues, International peer reviewed  journal, No.1, Faculty of Philosophy, Institute of security, defense and peace, 2010.

Links between Private and Public Sectors in the Republic of Macedonia (co-author),  Varstvoslovje, Journal of  Criminal Justice and Security, let./year 11, št./no. 2, Faculty of  Criminal Justice and Security, University of Maribor, Slovenia, 2009..

Trends od illegal trafficking of children, babies and human organs-the new challenge of national security system, (co-author), “Contemporary Macedonian defense”, Ministry of defense, no.18, Skopje, June, 2009.

Illicit trafficking of weapons and arms as possible security problem, Annuaire, Vol. 62, Faculty of Philosophy, 2009.

The organized crime as a contemporary non-traditional security threat and challenge for the Western Balkans, Analytical Journal, Vol. 2, No. 2, December 2009.

Inequality in the era of globalization, International Scientific Conference “Globalization, Peace and Security”, Ministry of defense of R. Macedonia, Faculty of Philosophy, Skopje, 2008.                   

Diaspora and terrorism, “Contemporary Macedonian defense”, Ministry of defense, no.17, Skopje, June, 2008.

Suicide terrorist, Annuaire, Vol. 61, Faculty of Philosophy, “Ss Cyril and Methodius University”-Skopje, 2008.

Actual and potential transnational security threats and challenges, (co-author), Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade-Zemun, Republic of Serbia. 2008.                    

Security aspects of human trafficking in Southeastern Europe, “Contemporary Macedonian defense”, Ministry of defense, no.15, Skopje, June, 2007.

Corruption as an Obstacle to International Development: The Macedonian Case, International Trade and Finance Association Conference Paper, Miami, Florida, USA, Working Paper 13.

Non-traditional global security threats, Annuaire, Vol. 60, Faculty of Philosophy, “Ss Cyril and Methodius University”-Skopje, 2007.

Organized crime and business: Symbiosis or struglle?, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade-Zemun, Republic of Serbia. 2007.

The international security dimension of narcotic trade, “Contemporary Macedonian defense”, Ministry of defense, no.13, Skopje, June, 2006.

NATO versus terrorism,  “Contemporary Macedonian defense”, Ministry of defense, Skopje, 2006.

The concept of querrilla warfare, Annuaire, Vol. 59, Faculty of Philosophy, “Ss Cyril and Methodius University”-Skopje, 2006.

Globalizations security implications, “Contemporary Macedonian defense”, Ministry of defense, no.11, Skopje, June, 2005.

The corruption as international security problem, “Contemporary Macedonian defense”, Ministry of defense, no.12, Skopje, December, 2005.

Religious sects as a factor of global security, Annuaire, Vol. 58, Faculty of Philosophy, 2005.

A connection between terrorism and organized crime, “Contemporary Macedonian defense”, Ministry of defense, no.10, Skopje, December, 2004.