д–р Горан Зенделовски

Вонреден професор

Проф. д–р Горан Зенделовски е роден во Штип. Дипломирал (2002) и магистрирал (2008) на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј” во Скопје. Во 2003 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Институтот за одбранбени и мировни студии. Во април 2013 година ја одбранил докторската дисертација под наслов „Глобализациските процеси, мирот и безбедноста“ и се стекнал со научен степен доктор (д-р) на одбрана. Истата година е избран во звањето доцент, додека во март 2018 година е избран во наставно-научното звање вонреден професор.

Учесник е на бројни конференции, научни семинари и школи во земјава и странство.

Раководител е на последипломските студии од областа на безбедноста на Институтот за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет во Скопје.

Аматерски се занимава со планинско искачување, маратонско трчање, кошарка и е љубител на поп музиката. Го зборува англискиот јазик.

Истражувачки интереси: креирање на безбедносни и одбранбени политики, теоретските основи на лидерство, менаџмент, раководење и управување, современите процеси на глобализација и безбедносните импликации од истата и други слични области.

Проф. д–р Горан Зенделовски изведува настава и вежби по предметите на првиот циклус студии:

На вториот циклус студии:
 • 1

  [ФСО123И] Глобализацијата и меѓународната безбедност

 • 2

  [Б222И] Глобални безбедносни политики

 • 3

  [БМ14И] Безбедносни студии и стратегија

 • 3

  [МР225И] Глобални мировни политикиБиблиографија

Zendelovski, G. (2017) EU between old and new security strategies approach , Security dialogues, Faculty of Philosophy –Skopje, Vol.8, No. 1-2. (EBSCO).

Зенделовски, Г. (2016) Анализа на меѓународната безбедносна политика низ призмата на 52 минхенска безбедносна конференција, Годишен Зборник книга 69, Филозофски факултет, Скопје.

Зенделовски, Г. (2016) Нексусот помеѓу глобализацијата, приватизацијата на безбедноста и државата, Комора на РМ за приватно обезбедување- Скопје, 341-354.

Zendelovski, G.(2015) Restructuring of the World Order in Contemporary International Relations, Security dialogues, Faculty of Philosophy –Skopje, Vol.6,No. 2-1. (EBSCO).

Cvetkovski, S. and Zendelovski G. (2015) Еuropean union crisis management military missions in the western balkans: warranty for peace agreements and conflict resolution, Институт за национална историја-Скопје.

Zendelovski, G. (2014)Implications of the process of fragmentation on Western Balkan countries, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of Security-Skopje, 2014.

Cvetkovski, S. and Zendelovski G. (2013) Comprehensive approach of the EU crisis management in the western balkans , University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of Security-Skopje.

Zendelovski, G. and Cvetkovski S. (2013) Between national cosmopolitism and glorification of hybridity, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of Security-Skopje.

Зенделовски, Г. (2012) Крај на американскиот воен (аван)туризам:критички осврт на состојбата во Ирак, Годишен зборник книга 65, Филозофски факултет, Скопје, (205-217).

Zendelovski, G. (2011) Contemporary political processes of globalization-threat or chance for the state, University St. Kliment Ohridski-Bitola, (250-257).

Зенделовски, Г. (2010) Улогата на Република Македонија во глобалната безбедност и одбрана, Зборник на трудови-Меѓународна научна конференција, Балканот – безбедносен предизвик за Европа и меѓународната заедница, Охрид, (295-307).

Зенделовски, Г. (2010) Нексусот на глобализација – демократија низ призма на (нео)либералните обележја, Годишен зборник книга 63, Филозофски факултет, Скопје, (423-437).

Зенделовски, Г. (2009) Дијапазонот на воената моќ во услови на современата глобализација, Годишен зборник книга 62, Филозофски факултет, Скопје, (487-500).

Зенделовски, Г. (2007) Концепт на превентивна војна и preemption низ призма на новата безбедносна стратегија на САД, Современа македонска одбрана бр.16,Министерство за одбрана на РМ, Скопје, (167-177).