Институт за безбедност, одбрана и мир

д–р Оливер Бакрески

Редовен професор

Проф. д–р Оливер Бакрески е роден во 1971 година во с.Света Демирхисарско. Дипломирал (1998), магистрирал (2002) и докторирал (2005) на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во 1998 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Институтот за безбедност, одбрана и мир. Докторската дисертација на тема „Координација на државните органи во функција на ефикасна одбрана и евроатлантските интеграции” ја одбранил во јануари 2005 година на Филозофски факултет, на Институт за безбедност, одбрана и мир. Во звањето доцент е избран во 2005 година, во звањето вонреден професор е избран 2009 година, а во звањето редовен професор во 2014 година. Бакрески бил на неколку професионални усовршувања во Литванија во Неменчине (2001) и во Вилниус (2002).

Член на програмски и уредувачки одбор на меѓународни научни конференции организирани (2014-2020) во Љубљана, во Загреб, во Белград, во Сараево, во Бања Лука, во Охрид во организација на Институтот за безбедност, одбрана и мир итн., бил заменик на главниот уредник на списанието „Безбедносни дијалози“ и негов постојан член на уредувачкиот одбор, потоа бил член во уредувачкиот одбор на списанието „Современа македонска одбрана“, член е на стручниот совет на електронското списание за безбедност во Република Србија.

Учествувал во неколку комисии во Министерство за образование и наука, бил Претседател на Комисијата за спроведување на стручен испит за приправници во јавните средни училишта (Министерство за образование и наука) мандат до ноември 2012 година. Во периодот од 2015-2019 година учествувал во работата на Стручниот совет на Комората на Република Македонија за приватно обезбедување. Потоа, бил Раководител на последипломските студии по безбедност во два мандата (2007-2011 година) и (2011-2014 година), како и Раководител на Институтот за безбедност, одбрана и мир (2014-2017 година). Од септември 2017 година ја извршува функцијата продекан за настава на Филозофскиот факултет во Скопје.

Бакрески учествувал на бројни научни конференции во Македонија и во странство. Има добиено бројни сертификати за учество на меѓународни научни конференции во Романија, во Литванија, во Германија, во Турција, во Италија, во Швајцарија, во Словенија, во Бугарија, во Словачка, во Хрватска, во Србија, во Босна и Херцеговина и т.н.

Истражувачки интереси: безбедност, одбрана

Проф. д–р Оливер Бакрески изведува настава и вежби по следните предмети на првиот циклус студии:

На вториот циклус студии:
 • 1

  Корпорациски безбедносен систем

 • 2

  Менаџмент во безбедноста

 • 3

  Безбедносно планирање

 • 4

  Демократска контрола и надзор над разузнавачко-безбедносната заедница

 • 5

  Надворешна и безбедносна политика

 • 6

  Планирање и процена на ризици во компаниите

 • 7

  Современи безбедносни системи

На третиот циклус студии:
 • 1

  Стратегиско планирање и безбедносни процениСелектирана библиографија

Основи на безбедносниот менаџмент, Филозофски факултет, Скопје, 2011.

Теории на менаџментот и конфликтите, Филозофски факултет, Скопје, 2012

Корпорациски безбедносен систем, Скопје, 2012.

Контрола на безбедносниот сектор, Аутопринт и Филозофски факултет, дополнето издание, 2012.

Ohrid Framework Agreement: Accommodation of Minority Grievances via Ethnic or Civic Identity? (co-author), Global Politician, Online International Political News Journal, February 10, 2012, New York

Negotiation and Implementation of the Ohrid Framework Agreement and the Future of the Macedonian State (co-author), Global Politician, Online International Political News Journal, February 20, 2012, New York

Oliver Bakreski, (co-author), Links between Private and Public Sectors in the Republic of Macedonia), (co-author), Varstvoslovje, let./year 11, št./no. 2, Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor, Slovenia.

The Role Of the Political Parties In the Defense System and the Need For Inter-Party Consensus, Vojno delo, Beograd, 2012.

Coordination of the security sector as precondition for efficient crisis management in the Republic of Macedonia, co–author,University of Applied Sciences, Velika Gorica, Croatia, 2012.

Assymatrical Threts and its Reflection on Security and Peace (co-author), International Scientific Conference: Društvena reakcija na savremene oblike ugrožavanja bezbjednosti, Banja Luka, 25 maj 2012.

Oliver Bakreski, (co-author), Policy of the Global Actors towards the Westrn Balkan Countries: from full engagement to Gradual Disen Gagement, International Yearbook, Faculty of Security, 2013.

Координација на безбедносниот систем принципи и предизвици, Филозофски факултет, Скопје, 2013.

Безбедносни системи теоријско концептуални оквир, (коавтор), Нови Сад, 2013 (монографија објавена во странство).

Bakreski О. (co-author), „The Gender Perspective of the Defence Systems in the Western Balkans”, Contemporary Macedonian Defence, Skopje, September, 2013.

Oliver Bakreski, (co-author), The Role of Security Sector Against Human Trafficking in the Republic of Macedonia,9th International Academic Conference, Istanbul ISBN 978-80-87927-00-7, IISES, Istanbul, 2014.

Oliver Bakreski, (co-author), Collective Security – The Role of International Organizations – Implications in International Security Order, Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy/2014.

Oliver Bakreski, (co-author), “Security of Classified Information as Part of the National Critical Infrastructure Protection: Macedonian Experience”, Series NATO Science for Peace and Security Series – D: Information and Communication Security, DOI 10.3233/978-1-61499-478-7-107, Ebook Volume 39: Comprehensive Approach as “Sine Qua Non” for Critical Infrastructure Protection, 2015.

Приватна безбедност теорија и концепт, Комора на РМ за приватно обезбедување, 2015

Oliver Bakreski, (co-author), Organization and Functioning of the Security Sector of the Republic of Macedonia in Contemporary Conditions, International Scientific Conference: Banja Luka, 2015.

Oliver Bakreski, Security Sector Reform in the Republic of Macedonia: Need for Transformation, Security Dialogues, Vol. 6, No. 2-1, 2015.

Oliver Bakreski(co-author), The Security Dilemmas of the Balkan States on the Refugee Transit Route: Closed or Channeled Borders? Bеzpečnostné Fórum, II.Volume, Zborník vedeckých prác /Banská Bystrica, Slovakia, 2016.

Планирање и процена на ризици, Комора на РМ за приватно обезбедување, 2016.

Oliver Bakreski, (co-author), Regulating Private Security in the Republic of Macedonia, Contemporary Macedonian Defence, ISSN 1409-8199, Skopje, June, 2016.

Oliver Bakreski, (co-author), The Balkans as a Prominent Point for Human Smuggling Networks, Humanities and Social Sciences Review, CD-ROM. ISSN: 2165-6258 :: 06(02):79–88, Freiburg, Germany, 2017.

Oliver Bakreski, (co-author), Vulnerability Indicators in the Context of Urban Security,International Academic Conference, Beograd, 2017.

Заштита на критична инфраструктура, Комора на РМ за приватно обезбедување, (коавтор) 2017.

Whistle blowing way to curb corruption in Balkan EU Candidate Countries, Humanities and Social Sciences Review, USA, 2018. ISSN: 2165-6258: 08(01):9–18, 2018.

Coordination and reorganization of security institutions (co-author), Vol. I, University “St. Kliment Ohridski”-Bitola; Faculty of Security-Skopje, Macedonia, Skopje, 2018.

Безбедноста низ призмата на приватната безбедност, 2018.

Безбедносни системи, Филозофски факултет, Скопје, 2018.

The Agricultural Products – Market Structure in South-East Europe, (co-author), Economics of Agriculture, Year 65, No. 3, 2018, 885-1328, Belgrade, Journal is indexed and abstracted in Emerging Sources Citation Index.

Приватен безбедносен сектор во ЈИЕ, 2019.