• (02) 3 1, лок. 141
 • летен семестар:
  среда 07.:30 – 09:00 четврток, 07.:30 – 09:00

  зимски семестар:
  понеделник 07.:30 – 09:00 среда 07.:30 – 09:00

 • marina@fzf.ukim.edu.mk
 • marinamitrevska@yahoo.com
 • профил на ризницата на УКИМ

д–р Марина Митревска

Редовен професор

Проф. д–р Марина Митревска е родена 1963 година. Дипломирала (1987) и магистрирала (1993) на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во мај 1988 година се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како помлад асистент при Катедрата за одбрана а од 1991 година и на Институтот за одбрана. Докторската дисертација на тема „Meѓународниот статус на цивилната одбрана како детерминанта на организациско-функционалната компатибилност на системот на одбраната на Република Македонија” ја одбранила во март 1998 година на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје., со што се стекнала со звањето доктор на науки. Во звање доцент е избрана во јуни 1998 година, а во звање вонреден професор избрана во 2003 година. Од декември 2008 година е редовен професор при Инститот за безбедност, одбрана и мир на Филозофскиот факултет во Скопје. Од 2010 година ангажирана е на Машински факултет (Master Studies and Continuing Education Network for Produkt lifecycle management Sustainable Production, TEMPUS -144959, IT-JPCR, Masinski fakultet). Од 2018 година е ангажирана на нова студиска програма на втор циклус на Универзитетот во Сараево, на Факултет за криминалистика, криминологија и безбедност по предметот Кризен менаџмент.

Посетувала курсеви и семинари во Германија, Србија и Хрватска.

Член е на одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“ во сите области од науката во Република Северна Македонија од 04.02.2020 година. Од 03.08.2018 Член е на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование во Република Северна Македонија. Од 10.02.2020 e член на Одборот за евалуација на високото образование во Република Северна Македонија. Од 2017 година е главен и одговорен уредник на меѓународно научно списание Современа македонска одбрана, Министерство за одбрана, Република Северна Македонија. Од 2012 до 2014 година е главен и одговорен уредник на меѓународно научно списание Современа македонска одбрана, Министерство за одбрана, Република Северна Македонија. Член е на International Board, European Journal of Human Security, Белград, Србија. Член е на меѓународен уредувачки одбор на меѓународно научно списание Безбедност.

Од 2016 година е Раководител е на трет циклус докторски студии на Институт за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет од Скопје. Била и раководител на магистер студии по Стратегиски и одбранбени студии на Институтот за безбедност, одбрана и мир.

Го зборува англискиот, српскиот и хрватскиот јазик.

Истражувачки интереси: конфликти, кризи, безбедност.

Проф. д–р Марина Митревска изведува настава и вежби по предметите на првиот циклус студии:

На првиот циклус студии:
На вториот циклус студии:
 • 1

  Хуманитарни аспекти на мирот и безбедност

 • 2

  Корпоративна и општествена одговорност

 • 3

  Корпоративен кризен менаџмент

 • 4

  Национална безбедност и одбрана

На третиот циклус студии:
 • 1

  [БОМ 5] Хуманитарни аспекти на мирот и развојот

 • 2

  [БОМ 12] Теории и институции за менаџирање на кризиБиблиографија

Митревска М., Кениг Н., Правци за иден развој на приватната безбедност во Република Северна Македонија, Комора за приватно обезбедување на Република Северна Македонија, декември 2019.

Mitrevska M., Mileski T., Mikac R.,Critical Infrastructure-concept and security challenges, Friedrich Ebert Stiftung, Skopje, 2019.

Митревска М., Милески Т., Микац Р., Критична инфраструктура-Фондација Фридрих Еберт, Скопје, 2019

Марина М., Милески Т., Критична инфраструктура: платформа за успешен развој на безбедноста на Република Северна Македонија. Предизвици-владеење на правото, инспирација и аспирација, Friedrich Ebert Stiftung, Скопје, бр.2/06/ 2019.

Митревска Марина, Хумана безбедност, Филозофски факултет, Скопје, 2016

Митревска Марина, Кризен менаџмент, Филозофски факултет, Скопје 2015.

Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I security and euro-atlantic integrations: Macedonia in the new international security surroundings: lessons learned from the conflict 2001, University St. Kliment Ohridski-Bitola, Faculty of Security, Skopje, 2014

Sigurnost Urbanih sredina: Upravljanje kriznim situacijama: slucaj Makedonije, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju I bezbednosne studije,Sarajevo, Bosna I Hercegovina, 16.05.2014

Five Years of Croatia in NATO: Enlargement of NATO AND Western Balkans: case of Macedonia, NATO end The Atlantic Council of Croatia, Zagreb, March 31-April 02, 2014

Internacional Scientific conference Archibald Reiss Days: Situation and Perspectives of Crisis Management in the RepublikMacedonia: with Special Reference to the Police,Belgrad, 03.03.2014

Gender equality and gender perspective in defence and security, Quotas in the defence and in the army in Macedonia:constraints or incentives for women, Ministry of defence of the Republic of Macedonia,Skopje, 23-24 April 2013

The regional dialogue on gender and security: Uniting Governments and CSO`S Efforts in Implementation of the UNSCR 1325 Agenda, 25-26 April 2013, Ohrid, Macedonia

Perspektive europeizacije Zapadnog Balkana:Pogledi sa Zapadnog Balkana-slucaj Makedonija, Hanns Seidel Stiftung and The Atlantic Council of Croatia, Zagreb, 17.12.2013

The Balkans between past and future: security, conflict resolution and Euro-atlantic integration: Conflict in Macedonia: A Challenge for new reforms policy, University St.Kliment Ohridski-Bitola, Faculty of Security, Skopje, Vol.II, 2012

Security Sector Reforms in the Republic of Macedonia and Their Impact on Crime Curbing: Implementation of the Ohrid framework agreement: a condition for safe Macedonia, European University, Skopje, on 15-th of September 2012

Grizold A., Mitrevska M., Anthony W.-St.J., Bučkovski V., Tršar I., Conflict Prevention and Conflict Menagement in the New Security Context: The Case of the FYRM, Ljubljana, 2012

Security and Euro-Atlantic perspectives of the Balkans, Crisis management in Macedonia: conditions and prospects, University St.Kliment Ohridski-Bitola, Faculty of Security, Skopje, Vol.II, 2012

Процесот на планирање и донесување одлуки во современите операции, Менаџирање на кризите: може ли кризата да се управува?, Министерство за одбрана на Република Македонија, MILCON ~12, Скопје, 2012

Implementation of the Ohrid agreement: key for the political peace in Macedonia, International Scientific Conference, Security in the post-conflict (Western) Balkans: Transition and challenges faced by the Republic of Macedonia, University St.Kliment Ohridski-Bitola, Faculty of Security, Skopje, Vol.II, 2011

Crisis management days 2011: Krizni menagment: regionalna iskustva I izazovi za Makedoniju, Velika Gorica, Zagreb 25-26. Juni 2011

Implementation of the Ohrid agreement: key for the political peace in Macedonia, International Scientific Conference, Security in the post-conflict (Western) Balkans: Transition and challenges faced by the Republic of Macedonia, University St.Kliment Ohridski-Bitola, Faculty of Security, Skopje, Vol.II, 2011

Југоисточна Европа создавање на нов моментум, 75-ти РОС-РОС семинар, Собрание на Република Македонија и Министерство за одбрана на Швајцарија,Скопје, 19-21 октомври 2010,

Историја и апокрифи-демитологизација на 2001, Фондација отворено општество, 20-21 јануари 2010

Вклучување на родот во создавањето национална безбедносна политика и во надзор брз безбедносниот сектор, Собрание на Република Македонија, 21-22 октомври, 2009

Митревска Марина Цивилна одбрана, Филозофски факултет, Скопје, 2010.

Митревска М., Гризолд А., Бучковски В., Ванис Е., Превенција и менаџирање на конфликти-случај Македонија, Фондација Институт Отворено општество-Македонија, Скопје, 2009.

Mitrevska M., Grizold A., Vanis E., Buckovski V., Parandalimi dhe menaxhimi I konflikteve-rasti I maqedonisе (paradigm e re e sigurisė), Fondacion Instituti shoqėria e hapur – Maqedoni, Shkup, 2009.

Euro-Atlantic Integrations and the Role of Parliament, paper presented: Parliamentary Control and Crisis Management, Skopje 22-23 November 2007

Митревска Марина, Кризен менаџмент, Филозофски факултет, Скопје 2005

Марина Митревска, Трајан Гоцевски, Кризен менаџмент, Филозофски факултет, Скопје 2001.

Трајан Гоцевски, Марина Митревска, Кризен менаџмент, Филозофски факултет, Скопје 2000.

Статии:

Sustained Emergency Relief-Regionally Developed Capacities, The NATO Science for Peace and Security Programme, IOS Press, 2012

European Union and crisis management lessons for West-Balkans countries, University of appled sciences Velika Gorica, Croatia 2012

Implementation of the Ohrid Framework Agreement: ACondition For Safe Macedonia Ohrid, 2012

Crisis management: University of appled sciences Velika Gorica, Croatia, 2011

Типологии на мировните операции, Годишен зборник, Филозофски факултет, 2010

The Fight Against Terrorism and Crisis Management in the Western Balkans, Crisis Management in the Republic of Macedonia, The NATO Science for Peace and Security Programme, IOS Press, 2007

Parliamentary Control and Crisis Management, Center for European Perspective, Ljubljana, Slovenia, 2007

Challenges of the Republic of Macedonia on the Road to NATO, Perspectives of the Republic of Macedonia on the Road to NATO and EU, Ministry of Defence, Skopje, 2006

Crisis Management: Necessity for a Stable and Secure Republic of Macedonia, Macedonian Affairs, MIC, Vol. V, No.5, 2005

Macedonia towards the EU: Whether and How Much Prevention Matters, (Co-author) International Relations Review, 3-4, Zagreb, 2005

Human Security, Annual Review of the Faculty of Philosophy, Skopje, 2004

Peacebuilding and Human Security in Post-conflict Macedonia, Friedrich Ebert Foundation, Skopje, 2004

Concept of Human Security, Contemporary Macedonian Defence No. 10, Ministry of Defence, Skopje, 2004

Crisis Management Agency in the Republic of Macedonia: A Real Necessity, Macedonia in NATO, Ministry of Defence, Skopje 2003

Slovenian Vision for NATO, Contemporary Macedonian Defence No. 9, Ministry of Defence, Skopje, 2003

Crisis Management of UN, Annual Review of the Faculty of Philosophy, Skopje, 2002

Perspektive europeizacije Zapadnog Balkana:Pogledi sa Zapadnog Balkana-slucaj Makedonija, Hanns Seidel Stiftung and The Atlantic Council of Croatia, Zagreb, 17.12.2013

The Balkans between past and future: security, conflict resolution and Euro-atlantic integration: Conflict in Macedonia: A Challenge for new reforms policy, University St.Kliment Ohridski-Bitola, Faculty of Security, Skopje, Vol.II, 2012

The regional dialogue on gender and security: Uniting Governments and CSO`S Efforts in Implementation of the UNSCR 1325 Agenda, 25-26 April 2013, Ohrid, Macedonia

Gender equality and gender perspective in defence and security, Quotas in the defence and in the army in Macedonia:constraints or incentives for women, Ministry of defence of the Republic of Macedonia,Skopje, 23-24 April 2013

Security Sector Reforms in the Republic of Macedonia and Their Impact on Crime Curbing: Implementation of the Ohrid framework agreement: a condition for safe Macedonia, European University, Skopje, on 15-th of September 2012

Security and Euro-Atlantic perspectives of the Balkans, Crisis management in Macedonia: conditions and prospects, University St.Kliment Ohridski-Bitola, Faculty of Security, Skopje, Vol.II, 2012

Процесот на планирање и донесување одлуки во современите операции, Менаџирање на кризите: може ли кризата да се управува?, Министерство за одбрана на Република Македонија, MILCON ~12, Скопје, 2012

Implementation of the Ohrid agreement: key for the political peace in Macedonia, International Scientific Conference, Security in the post-conflict (Western) Balkans: Transition and challenges faced by the Republic of Macedonia, University St.Kliment Ohridski-Bitola, Faculty of Security, Skopje, Vol.II, 2011

Crisis management days 2011: Krizni menagment: regionalna iskustva I izazovi za Makedoniju, Velika Gorica, Zagreb 25-26. Juni 2011

Југоисточна Европа создавање на нов моментум, 75-тиРОС-РОС семинар, Собрание на Република Македонија и Министерство за одбрана на Швајцарија,Скопје, 19-21 октомври 2010,

Историја и апокрифи-демитологизација на 2001, Фондација отворено општество, 20-21 јануари 2010

Вклучување на родот во создавањето национална безбедносна политика и во надзор брз безбедносниот сектор, Собрание на Република Македонија, 21-22 октомври, 2009

Euro-Atlantic Integrations and the Role of Parliament, paper presented: Parliamentary Control and Crisis Management, Skopje 22-23 November 2007

Challenges of the Republic of Macedonia on the Road to NATO, Perspectives of the Republic of Macedonia on the Road to NATO and EU, Ministry of Defence, Skopje, 2006

Crisis Management: Necessity for a Stable and Secure Republic of Macedonia, Macedonian Affairs,

Macedonia towards the EU: Whether and How Much Prevention Matters, (Co-author) International Relations Review, 3-4, Zagreb, 2005

Human Security, Annual Review of the Faculty of Philosophy, Skopje, 2004

Peacebuilding and Human Security in Post-conflict Macedonia, Friedrich Ebert Foundation, Skopje, 2004

Concept of Human Security, Contemporary Macedonian Defence No. 10, Ministry of Defence, Skopje, 2004

Crisis Management Agency in the Republic of Macedonia: A Real Necessity, Macedonia in NATO, Ministry of Defence, Skopje 2003

Slovenian Vision for NATO, Contemporary Macedonian Defence No. 9, Ministry of Defence, Skopje, 2003

Crisis Management of UN, Annual Review of the Faculty of Philosophy, Skopje, 2002