Студиска програма по историја (2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.И1013/18Вовед во историјата3+26
2.И1023/18Историја на Стариот век 13+26
3.И1033/18Историја на античките Македонци 13+26
4.Изборен предмет за I семестар 2+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ2+16

Изборни предмети за 1. семестар:

бр.кодпредметчасовикредити
1.И104И/18Увод во античката култура2+16
2.И105И/18Антички државни уредувања2+16

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.И201З/18Историја на Стариот век 23+26
2.И202З/18Историја на античките Македонци 23+26
3.И203З/18Психологија3+26
4.СИЗ/18Спорт и здравје0+20
5.Изборен предмет за 2. семестар2+16
6.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+16

Изборни предмети за 2. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.И204И/18Увод во античката историографија2+16
2.И205И/18Историја на Римската империја2+16

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.И301З/18Историја на Европа, V–XI век3+26
2.И302З/18Историја на Балканот, VI–XII век3+26
3.И303З/18Историја на средновековна Македонија3+26
4.Изборен предмет за 3. семестар2+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+16

Изборни предмети за 3. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.И304И/18Помошни историски науки2+16
2.И305И/18Историска географија2+16
3.И306И/18Средновековна Македонија – духoвна култура 2+16

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.И401З/18Историја на Европа, XI–XV век3+25
2.И402З/18Историја на Балканот, XIII–XV век3+25
3.И403З/18Историја на Византија3+25
4.Изборен предмет за 4. семестар2+15
5.Изборен предмет за 4. семестар 2+15
6.Изборен предмет од листата на УКИМ2+15

Изборни предмети за 4. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.И404И/18Историја на предмодерна ренесaнсна Европа2+15
2.И405И/18Балканското благородништво во Средниот век2+15
3.И406И/18Византијци – приватен живот2+15

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.И501З/18Светот во Новиот век 13+26
2.И502З/18Балканот во Новиот век 13+26
3.И503З/18Македонија во Османскиот период 13+26
4.Изборен предмет за 5. семестар2+16
5.Изборен предмет за 5. семестар 2+16

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.И504И/18Европските владетели во Новиот век2+16
2.И505И/18Западни погледи за Балканот2+16
3.И506И/18Личности во македонското револуционерно движење2+16

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.И601З/18Светот во Новиот Век 23+25
2.И602З/18Балканот во Новиот Век 23+25
3.И603З/18Македонија во Османскиот период 23+25
4.И604З/18Педагогија3+25
5.Изборен предмет за 6. семестар2+15
5.Изборен предмет за 6. семестар2+15

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.И605И/18Османлиската империја и Големите сили2+15
2.И606И/18Балканот меѓу соработка и недоразбирање2+15
3.И607И/18Македонско национално ослободително движење низ документи2+15
4.И608И/18Историја на секојдневниот живот2+15

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.И701З/18Историја на Најновиот век 13+25
2.И702З/18Историја на балканските народи 13+25
3.И703З/18Историја на македонскиот народ во XX век3+25
4.Изборен предмет за 7. семестар 2+15
5.Изборен предмет за 7. семестар 2+15
6.Изборен предмет за 7. семестар 2+15

Изборни предмети за 7. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.И704И/18Историја на дипломатијата 1914–19452+15
2.И705И/18Македонското иселеништво во Америка, Австралија и Европа2+15
3.И706И/18Македонското црковно прашање во XX век2+15
4.И707И/18Методика на наставата по историја2+15

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.И801З/18Историја на Најновиот век 23+25
2.И802З/18Историја на балканските народи 23+25
3.И803З/18Историја на современата македонска држава 3+25
4.И804З/18Дипломска работа 5
5.Изборен предмет за 8. семестар 2+15
6. Изборен предмет за 8. семестар 2+15

Изборни предмети за 8. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.И805И/18Историја на дипломатијата по 19452+15
2.И806И/18Тоталитарни идеологии во XX век2+15
3.И807И/18Малцинствата на Балканот во XX век2+15
4.И808И/18Практична работа во наставата по историја2+15

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на студиска програма – Историја

Решение за почеток со работа на студиска програма – Историја

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД УКИМ