СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО БЕЗБЕДНОСТ, ОДБРАНА И МИР (2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.БОМ101З/18Полемологија3+26
2.БОМ102З/18Политички систем3+26
3.БОМ103З/18Еколошка безбедност3+26
4.БОМ104З/18Меѓународни односи0+20
5.СИЗ/18Спорт и здравје3+26
6.Изборен предмет за I семестар 3+26

Изборни предмети за 1. семестар:

бр.кодпредметчасовикредити
1.БОМ105И/18Социологија3+26
2.БОМ106И/18Историја3+26

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.БОМ201З/18Теории на мирот3+26
2.БОМ202З/18Основи на безбедносен менаџмент3+26
3.БОМ203З/18Хумана безбедност3+26
4.БОМ204З/18Воено-политички групации и глобализацијата3+26
5.Изборен предмет за 2. семестар 3+26

Изборни предмети за 2. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.БОМ205И/18Психологија3+26
2.БОМ206И/18Филозофија3+26

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.БОМ301З/18Национална безбедност3+26
2.БОМ302З/18Регионална безбедност3+26
3.БОМ303З/18Кризен менаџмент3+26
4.БОМ304З/18Етиологија на заканите3+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ3+26

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.БОМ401З/18Демократска контрола на безбедносниот сектор3+26
2.БОМ402З/18Воена политикологија3+26
3.БОМ403З/18Политичка географија и геополитика3+26
4.БОМ404З/18Стратегија на национална безбедност и одбрана3+26
5.Изборен предмет за 4. семестар 3+16

Изборни предмети за 4. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.БOM405И/18Невоени аспекти на безбедноста3+16
2.БOM406И/18Европска безбедност3+16
3.БOM407И/18Меѓународни организации3+16
4.БOM408И/18Цивилно општество, мирот и безбедноста3+16
5.БOM409И/18Асиметрични закани3+16

ПОДПРОГРАМА БЕЗБЕДНОСТ


5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Б501З/18Разузнавање и национална безбедност4+26
2.Б502З/18Вовед во криминалистика4+26
3.Изборен предмет за 5. семестар3+16
4.Изборен предмет за 5. семестар3+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Б503И/18Меѓународна безбедност3+16
2.Б504И/18Енергетска безбедност3+16
3.Б505И/18Глобализацијата и безбедноста3+16
4.Б506И/18Анализа и разрешување на конфликти3+16

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Б601З/18Заштита на културното наследство4+26
2.Б602З/18Современи вооружени системи4+26
3.Изборен предмет за 6. семестар3+16
4.Изборен предмет за 6. семестар3+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Б603И/18Глобален тероризам3+16
2.Б604И/18Родот, мирот и безбедноста3+16
3.Б605И/18Менаџирање на природни ресурси3+16
4.Б606И/18Криминалистичка тактика3+16

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Б701З/18Глобални безбедносни закани4+26
2.Б702З/18Надворешно политичка анализа4+26
3.Изборен предмет за 7. семестар3+16
4.Изборен предмет за 7. семестар 3+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

Изборни предмети за 7. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Б703И/18Современи разузнавачки служби3+16
2.Б704И/18Приватна безбедност3+16
3.Б705И/18Надворешна и безбедносна политика на ЕУ3+16
4.Б706И/18Управување и лидерство3+16
5.Б707И/18 Криминалистичка техника3+16

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Б801З/18Цивилен кризен менаџмент4+26
2.Б802З/18Дипломска работа6
3.Изборен предмет за 8. семестар 3+16
4.Изборен предмет за 8. семестар 3+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

Изборни предмети за 8. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Б803И/18Организиран криминал3+16
2.Б804И/18Корпоративна безбедност3+16
3.Б805И/18Картографија и топографија3+16
4.Б806И/18Превентивна дипломатија и мировни операции3+16
5.Б807И/18 Криминалистичка методика3+16
6.Б808И/18 Безбедносни проценки3+16

ПОДПРОГРАМА ОДБРАНА


5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.О501З/18Систем за национална одбрана4+26
2.О502З/18Планирање, програмирање и буџетирање4+26
3.Изборен предмет за 5. семестар3+16
4.Изборен предмет за 5. семестар3+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.О503И/18Современи вооружени системи3+16
2.О504И/18Глобални безбедносни закани3+16
3.О505И/18Теории на глобализацијата3+16
4.О506И/18Цивилна заштита3+16

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.О601З/18Цивилна одбрана4+26
2.О602З/18Картографија и топографија4+26
3.Изборен предмет за 6. семестар3+16
4.Изборен предмет за 6. семестар3+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.О603И/18Креирање на одбранбени политики3+16
2.О604И/18Биобезбедност3+16
3.О605И/18Современо војување3+16
4.О606И/18Миграции и конфликти3+16

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.О701З/18Модели на воена организација4+26
2.О702З/18Основи на воена вештина4+26
3.Изборен предмет за 7. семестар3+16
4.Изборен предмет за 7. семестар 3+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

Изборни предмети за 7. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.О703И/18Глобален тероризам3+16
2.О704И/18Меѓународни интервенции3+16
3.О705И/18Воена дипломатија3+16
4.О706И/18Кризи и кризна дипломатија3+16

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.О801З/18Управување и лидерство4+26
2.О802З/18Дипломска работа6
3.Изборен предмет за 8. семестар 3+16
4.Изборен предмет за 8. семестар 3+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

Изборни предмети за 8. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.О803И/18Безбедносни проценки3+16
2.О804И/18Хуманитарни интервенции3+16
3.О805И/18Мировни операции3+16
4.О806И/18Внатрешни безбедносни политики на ЕУ3+16

ПОДПРОГРАМА МИР


5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.М501З/18Анализа и разрешување на конфликти4+26
2.М502З/18Правото и мирот4+26
3.Изборен предмет за 5. семестар3+16
4.Изборен предмет за 5. семестар3+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.М503И/18Меѓународна безбедност3+16
2.М504И/18Цивилна заштита3+16
3.М505И/18Мировни стратегии3+16
4.М506И/18Миграции и конфликти3+16

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.М601З/18Родот, мирот и безбедноста4+26
2.М602З/18Транзициска правда4+26
3.Изборен предмет за 6. семестар3+16
4.Изборен предмет за 6. семестар3+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.М603И/18Цивилен кризен менаџмент3+16
2.М604И/18Институции на Европската унија3+16
3.М605И/18Економски развој и мирот3+16
4.М606И/18Менаџирање на човекови ресурси3+16

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.М701З/18Глобализацијата и мирот4+26
2.М702З/18Контрола на вооружување и разоружување4+26
3.Изборен предмет за 7. семестар3+16
4.Изборен предмет за 7. семестар 3+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

Изборни предмети за 7. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.М703И/18Невоени аспекти на безбедноста3+16
2.М704И/18Хуманитарни интервенции3+16
3.М705И/18Градење на мирот3+16
4.М706И/18Заштита на културното наследство3+16

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.М801З/18Превентивна дипломатија и мировни операции4+26
2.М802З/18Дипломска работа6
3.Изборен предмет за 8. семестар 3+16
4.Изборен предмет за 8. семестар 3+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

Изборни предмети за 8. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.М803И/18Надворешно политичка анализа3+16
2.М804И/18Воена дипломатија3+16
3.М805И/18Религиите и мирот3+16
4.М806И/18Менаџирање на природни ресурси3+16

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на сп – Безбедност, одбрана и мир

Решение за почеток со работа на сп – Безбедност, одбрана и мир

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД УКИМ