Студиска програма по историја со архивистика (2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ИА1013/18Помошни историски науки3+26
2.ИА1023/18Вовед во архивистиката3+26
3.ИА1033/18Архивско законодавство3+26
4.СИЗ/18Спорт и здравје0+20
5.Изборен предмет за I семестар2+16
6.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+16

Изборни предмети за 1. семестар:

бр.кодпредметчасовикредити
1.ИА104И/18Вовед во историјата2+16
2.ИА105И/18Увод во античката култура2+16
3.ИА106И/18Историја на античките Македонци 12+16

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ИА201З/18Историја на архивите3+26
2.ИА202З/18Канцелариско работење3+26
3.ИА203З/18Историја на уметноста3+26
4.Изборен предмет за 2. семестар2+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+16

Изборни предмети за 2. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ИА201И/18Увод во античката историографија2+16
2.ИА202И/18Историја на античките Македонци 22+16

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ИА301З/18Средување и опис на архивски материјал3+26
2.ИА302З/18Историја на Балканот, VI–XII век3+26
3.ИА303З/18Историја на средновековна Македонија3+26
4.Изборен предмет за 3. семестар2+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+16

Изборни предмети за 3. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ИА304И/18Историја на Европа, V–XI век2+16
2.ИА305И/18Историска географија2+16
3.ИА306И/18Средновековна Македонија – духовна култура2+16

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ИА401З/18Вреднување на архивскиот материјал3+25
2.ИА402З/18Историја на Балканот, XIII–XV век3+25
3.ИА403З/18Историја на Византија3+25
4.Изборен предмет за 4. семестар2+15
5.Изборен предмет за 4. семестар 2+15
6.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+15

Изборни предмети за 4. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ИА404И/18Историја на Европа, XI–XV век2+15
2.ИА405И/18Историја на предмодeрна ренесансна Европа2+15
3.ИА406И/18Балканско благородништво во Средниот век2+15
4.ИА407И/18Византијци – приватен живот2+15

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ИА501З/18Заштита на архивски материјал3+25
2.ИА502З/18Историја на институциите во Македонија3+25
3.ИА503З/18Балканот во Новиот век 13+25
4.ИА504З/18Македонија во Османскиот период 13+25
5.Изборен предмет за 5. семестар 2+15
6.Изборен предмет за 5. семестар 2+15

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ИА505И/18Светот во Новиот век 12+15
2.ИА506И/18Западни погледи за Балканот2+15
3.ИА507И/18Личности во македонското револуционерно движење2+15

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ИА601З/18Дигитални архиви3+25
2.ИА602З/18Балканот во Новиот Век 23+25
3.ИА603З/18Македонија во Османскиот период 23+25
4.ИА604З/18Социологија3+25
5.Изборен предмет за 6. семестар2+15
6.Изборен предмет за 6. семестар2+15

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ИА605И/18Светот во Новиот Век 22+15
2.ИА606И/18Балканот меѓу соработка и недоразбирање2+15
3.ИА607И/18Македонското национално ослободително движење низ документи2+15
4.ИА608И/18Историја на секојдневниот живот2+15

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ИА701З/18Користење и презентација на арх. материјал3+25
2.ИА702З/18Историја на балканските народи 13+25
3.ИА703З/18Историја на македонскиот народ во XX век3+25
4.Изборен предмет за 7. семестар 2+15
5.Изборен предмет за 7. семестар 2+15
Изборен предмет за 7. семестар 2+15

Изборни предмети за 7. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ИА704И/18Историја на Најновиот век 12+15
2.ИА705И/18Историја на дипломатијата 1914–19452+15
3.ИА706И/18Македонското иселеништво во Америка, Австралија и Европа2+15
4.ИА707И/18Македонското црковно прашање во XX век2+15

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ИА801З/18Архивски стандарди3+25
2.ИА802З/18Историја на балканските народи 23+25
3.ИА803З/18Историја на современата македонска држава 3+25
4.ИА804З/18Дипломска работа 5
5.Изборен предмет за 8. семестар 2+15
Изборен предмет за 8. семестар 2+15

Изборни предмети за 8. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ИА805И/18Историја на Најновиот век 22+15
2.ИА806И/18Историја на дипломатијата по 19452+15
3.ИА875И/18Тоталитарни идеологии во XX век2+15
4.ИА808И/18Малцинствата на Балканот во XX век2+15

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на сп – Историја со архивистика

Решение за почеток со работа на сп – Историја со архивистика

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД УКИМ