СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО МЕЃУНАРОДНИ И ИНТЕРКУЛТУРНИ СТУДИИ (2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС1013Вовед во теоријата на мирот и конфликтите3+16
2.МИС1023Вовед во политички науки3+16
3.МИС1033 Региони, народи и држави3+16
4. Изборен предмет за 1. семестар 3+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ6

Изборни предмети за 1. семестар:

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС104ИВовед во науката за одлучување3+16
2.МИС105ИРазвој и глобализација3+16

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС201ЗВовед во меѓународни односи3+1 6
2.МИС202ЗВовед во теорија на развој3+1 6
3.МИС203ЗПраво, политика и општество3+1 6
4.Изборен предмет за 2. семестар3+1 6
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 3+1 6

Изборни предмети за 2. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС204ИМеѓународни човекови права3+16
2.МИС205ИВовед во социјална и културна антропологија 3+16

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС301ЗГлобализација и култура 3+16
2.МИС302ЗРазрешување конфликти: теорија и пракса3+16
3.МИС303ЗВојна, култура и општество3+16
4.Изборен предмет за 3. семестар3+16
5.Изборен предмет за 3. семестар 3+16

Изборни предмети за 3. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС304ИСветска историја3+16
2.МИС305ИИсторија на дипломатија 3+16
3.МИС306ИМултикултурна Европа3+16

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС401ЗТеории на мир: Пристапи и анализи3+16
2.МИС402ЗСовремени економски системи3+16
3.МИС403ЗЧовекова безбедност3+16
4.Изборен предмет за 4. семестар3+16
5.Изборен предмет за 4. семестар 3+16

Изборни предмети за 4. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС404ИМеѓународна еколошка политика3+16
2.МИС405ИЧовекови права и глобална политика3+16
3.МИС406ИРазрешување конфликти и култура на мир3+16

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС501ЗПолитичка култура3+16
2.МИС502ЗГраѓанско содружништво и развој3+16
3.МИС503ЗИстражување и анализа на податоци3+16
4.Изборен предмет за 5. семестар3+16
5.Изборен предмет за 5. семестар 3+16

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС504ИПрактикум мир и конфликти3+16
2.МИС505ИЛокален економски развој и мир3+16
3.МИС506И Вовед во студии за попреченост 3+16

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС601ЗДемократија и безбедност 3+16
2.МИС602ЗИсламофобија и другоста3+16
3.МИС603ЗСоцијални нееднаквости 3+16
4.Изборен предмет за 6. семестар3+16
5.Изборен предмет за 6. семестар3+16

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС604ИМултикултура и разрешување конфликти3+16
2.МИС605ИМит и култура3+16
3.МИС606И Основи на статистиката3+16

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС701ЗГлобално образование и знаење3+16
2.МИС702ЗРешавање еколошки проблеми3+16
3.Изборен предмет за 7. семестар 3+16
4.Изборен предмет за 7. семестар 3+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

Изборни предмети за 7. семестар

(се избираат два од понудените три предмети во ист кластер)

I кластер: Меѓународни институции и светски поредок

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС703ИГлобални промени и светскиот поредок3+16
2.МИС704ИПолитики за европски интеграции3+16
3.МИС705ИГлобална сиромаштија3+16

II кластер: Разрешување конфликти

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС714ИМеѓународни конфликти: анализа и разрешување3+16
2.МИС715ИКултура и помирување3+16
3.МИС716ИПрактикум регионални конфликти3+16

III кластер: Интеркултурни односи

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС723ИКултурно наследство и културна разноликост3+16
2.МИС724ИРодовите и мултикултура 3+16
3.МИС725ИЕвропска уметност и интеркултура3+16

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС801З Спорт и здравје 0+22
2.МИС802ЗДипломска работа 10
3.Изборен предмет за 8. семестар 3+16
4.Изборен предмет за 8. семестар 3+16
5.Изборен предмет од листата на УКИМ /6

Изборни предмети за 8. семестар

(се избираат два од понудените три предмети во ист кластер)

I кластер: Меѓународни институции и светски поредок

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС803ИГлобализација на правата, вредностите и законите3+16
2.МИС804ИПолитика и владеење во ЈИЕ 3+16
3.МИС805ИВојна и мир: Меѓународните односи од 19143+16

II кластер: Разрешување конфликти

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС813ИТеорија и практика на медијација3+16
2.МИС814ИДемократија и образование3+16
3.МИС815ИВовед во ненасилството3+16

III кластер: Интеркултурни односи

бр.кодпредметчасовикредити
1.МИС823ИМедиуми и култура3+16
2.МИС824ИКултурна дипломатија3+16
3.МИС825ИРелигии: конфликт и дијалог3+16

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на сп – МИС

Решение за почеток со работа на сп – МИС