СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО ИСТОРИЈА НА УМЕТНОСТ (2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.У1013/18Вовед во историја на уметноста4+26
2.У1023/18Историја на уметноста на стариот век4+26
3.У1033/18Занаетски технологии и конзервација4+26
4.СИЗ/18Спорт и здравје0+20
5.Изборен предмет за I семестар2+26
6.Изборен предмет за I семестар 2+26

Изборни предмети за 1. семестар:

бр.кодпредметчасовикредити
1.У104И/18Општа историја на архитектурата2+26
2.У105И/18Основи на античката архитектура 12+26
3.У106И/18Античка митологија2+26
4.У107И/18Латински јазик (почетен курс)2+26

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.У201З/18Античка уметност4+26
2.У202З/18Византиска иконографија и семиотика – вовед4+26
3.У203З/18Ликовна семиотика4+26
4.Изборен предмет за 2. семестар2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ2+26

Изборни предмети за 2. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.У204И/18Античка уметност во Македонија2+26
2.У205И/18Основи на античката архитектура 22+26
3.У206И/18Архитектурата кај древните цивилизации2+26
4.У207И/18Општа нумизматика2+26

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.У301З/18Средновековна европска уметност 14+26
2.У302З/18Средновековна византиска уметност4+26
3.У303З/18Музеологија4+26
4.Изборен предмет за 3. семестар2+26
5.Изборен предмет за 3. семестар 2+26

Изборни предмети за 3. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.У304И/18Историја на архитектурата на Македонија2+26
2.У305И/18Основи на библиската археологија2+26
3.У306И/18Хералдика2+26

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.У401З/18Средновековна европска уметност 24+26
2.У402З/18Историја на Балканот – Среден век4+26
3.У403З/18Историја на европската нововековна уметност во епохата на Ренесансата4+26
4.Изборен предмет за 4. семестар2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+26

Изборни предмети за 4. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.У404И/18Европската уметност низ призмата на класичната археологија2+26
2.У405И/18Хералдика во Македонија (балкански кон-текст)2+26
3.У406И/18Филозофија на религијата2+26
4.У407И/18Социологија на културата2+26

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.У501З/18Средновековна уметност во Македонија 14+26
2.У502З/18Историја на европската нововековна уметност во епохата на барокот4+26
3.У503З/18Методологија на историјата на уметноста4+26
4.Изборен предмет за 5. семестар2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+26

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.У504И/18Ранохристијанска археологија 12+26
2.У505И/18Средновековни ризници2+26
3.У506И/18Ренесансната и барокна уметност на Балканот2+26
4.У507И/18Византиски културно-уметнички комонвелт2+26

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.У601З/18Средновековна уметност во Македонија 24+26
2.У602З/18Национална уметност во турскиот период4+26
3.У603З/18Историја на европската уметност на XIX век4+26
4.Изборен предмет за 6. семестар2+26
5.Изборен предмет за 6. семестар2+26

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.У604И/18Ранохристијанска археологија 22+26
2.У605И/18Идеологија, политика и уметност во средновековна Македонија2+26
3.У606И/18Методолошки практикум2+26

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.У701З/18Современа светска уметност 14+26
2.У702З/18Современа македонска уметност 14+26
3.У703З/18Историја на Европа во Новиот век4+26
4.Изборен предмет за 7. семестар 2+26
5.Изборен предмет за 7. семестар 2+26

Изборни предмети за 7. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.У704И/18Средновековна археологија 12+26
2.У705И/18Социологија на македонската култура2+26
3.У706И/18Археолошко наследство, менаџирање и туризам2+26
4.У707И/18Македонското црковно прашање во XX век2+26

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.У801З/18Современа светска уметност 24+26
2.У802З/18Современа македонска уметност 24+26
3.У803З/18Дипломски труд 6
4.Изборен предмет за 8. семестар 2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ2+26

Изборни предмети за 8. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.У804И/18Средновековна археологија 22+26
2.У805И/18Историја на фотографијата2+26
3.У806И/18Социологија на уметноста2+26
4.У807И/18Историја на современата архитектура2+26

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на студиска програма – Историја на уметност

Решение за почеток со работа на сп – Историја на уметност

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД УКИМ