СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО ПРИВАТНА И КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ(2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПКБ101З/18Вовед во безбедноста 3+27,5
2.ПКБ102З/18Основи на менаџмент 3+27,5
3.ПКБ103З/18Вовед во правото и безбедноста3+27,5
4.Изборен предмет за 1. семестар2+27,5

Изборни предмети за 1. семестар:

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПКБ101И/18Статистика 2+27,5
2.ПКБ102И/18Деловна етика 2+27,5

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПКБ201З/18Проценка и превенција на ризици 3+27,5
2.ПКБ202З/18Еколошка безбедност 3+27,5
3.ПКБ203З/18Интегрална безбедност 3+27,5
4.Изборен предмет за 2. семестар2+27,5

Изборни предмети за 2. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПКБ201И/18Основи на информатика 2+27,5
2.ПКБ202И/18Методологија на општествените истражувања 2+27,5

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПКБ301З/18Политички систем и човекови права 3+27,5
2.ПКБ302З/18Приватна безбедност 3+27,5
3.ПКБ303З/18Разрешување конфликти 3+27,5
4.Изборен предмет за 3. семестар2+27,5

Изборни предмети за 3. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПКБ301И/18Техничка безбедност 2+27,5
2.ПКБ302И/18Теории на организации 2+27,5

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПКБ401З/18Менаџирање на јавниот безбедносен сектор 3+27,5
2.ПКБ402З/18Менаџирање со приватната безбедност 3+27,5
3.ПКБ403З/18Комуникација во организациите 3+27,5
4.Изборен предмет за 4. семестар2+27,5

Изборни предмети за 4. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПКБ401И/18Заштита на податоци 2+27,5
2.ПКБ402И/18Бизнис менаџмент 2+27,5

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПКБ501З/18Корпоративна безбедност 3+27,5
2.ПКБ502З/18Кризен менаџмент 3+27,5
3.Изборен предмет за 5. семестар 2+25
4.Изборен предмет за 5. семестар 2+25
5.Изборен предмет од листата на УКИМ2+25

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПКБ501И/18Глобализација и приватна безбедност 2+25
2.ПКБ502И/18Криминалистика 2+25
3.ПКБ503И/18Економика на организациите 2+25

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПКБ601З/18Цивилна заштита 3+27,5
2.ПКБ602З/18Регулација на оружјето и експлозивите3+27,5
3.Изборен предмет за 6. семестар2+25
4.Изборен предмет за 6. семестар2+25
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+25

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПКБ601И/18Меѓународна безбедност2+25
2.ПКБ602И/18Кривично право2+25
ПКБ603И/18Заштитни системи2+25

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПКБ701З/18Менаџирање со човечки ресурси во безбедноста 3+27,5
2.ПКБ702З/18Технолошка безбедност 3+27,5
3.Изборен предмет за 7. семестар 3+25
4.Изборен предмет за 7. семестар 2+25
5.Изборен предмет од листата на УКИМ2+25

Изборни предмети за 7. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПКБ701И/18Заштита на критична инфраструктура 2+25
2.ПКБ702И/18Организиран криминал и корупција 2+25
3.ПКБ703И/18Био-безбедност 2+25

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПКБ801З/18Спорт и здравје0+22
2.ПКБ802З/18Практична работа13
3.ПКБ802З/18Дипломска работа 15

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на сп – ПКБ

Решение за почеток со работа на сп – ПКБ

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД УКИМ