СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО ФИЛОЗОФИЈА (2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Ф1013/18Увод во филозофијата4+26
2.Ф1023/18Античка филозофија 14+26
3.Ф1033/18Филозофска антропологија 4+26
4.СИЗ/18Спорт и здравје0+20
5.Изборен предмет за I семестар2+26
6.Изборен предмет за I семестар 2+26

Изборни предмети за 1. семестар:

бр.кодпредметчасовикредити
1.Ф104И/18Академско пишување2+26
2.Ф105И/18Филозофска терминологија2+26
3.Ф106И/18Вовед во историјата2+26
4.Ф107И/18Античка митологија2+26

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Ф201З/18Античка филозофија 24+26
2.Ф202З/18Увод во симболичката логика4+26
3.Ф203З/18Педагогија4+26
4.Изборен предмет за 2. семестар2+26
5.Изборен предмет за 2. семестар 2+26

Изборни предмети за 2. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Ф204И/18Увод во филозофија на правото2+26
2.Ф205И/18Социологија2+26
3.Ф206И/18Античка реторика2+26

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Ф301З/18Средновековна и ренесансна филозофија4+26
2.Ф302З/18Историја на логиката4+26
3.Ф303З/18Онтологија4+26
4.Изборен предмет за 3. семестар2+26
5.Изборен предмет за 3. семестар 2+26

Изборни предмети за 3. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Ф304И/18Училишна докимологија2+26
2.Ф305И/18Интеркултурно и мултикултурно образование2+26
3.Ф306И/18Педагошка комуникација2+26
4.Ф307И/18Етика во образование2+26

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Ф401З/18Византиска филозофија4+26
2.Ф402З/18Теорија на познанието4+26
3.Ф403З/18Теории за религијата4+26
4.Изборен предмет од листата на УКИМ2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ2+26

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Ф501З/18Нововековна филозофија4+26
2.Ф502З/18Психологија4+26
3.Ф503З/18Филозофија на религијата4+26
4.Ф504З/18Естетика4+26
5.Изборен предмет за 5. семестар 2+26

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Ф505И/18Филозофија на науката2+26
2.Ф506И/18Толкување на историјата на филозофијата2+26

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Ф601З/18Германска класична филозофија4+26
2.Ф602З/18Етика4+26
3.Ф603З/18Историја на естетиката4+26
4.Изборен предмет од листата на УКИМ2+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+26

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Ф701З/18Модерна филозофија4+26
2.Ф702З/18Историја на етиката4+26
3.Ф703З/18Методика4+26
4.Изборен предмет за 7. семестар 2+26
5.Изборен предмет за 7. семестар 2+26

Изборни предмети за 7. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Ф704И/18Филозофија на културата2+26
2.Ф705И/18Филозофија на умот2+26
3.Ф706И/18Филозофија на здравје и болест2+26

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Ф801З/18Филозофија на политиката4+26
2.Ф802З/18Дипломски испит6
3.Изборен предмет за 8. семестар 4+26
4.Изборен предмет за 8. семестар 2+26
5.Изборен предмет за 8. семестар 2+26

Изборни предмети за 8. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.Ф803И/18Современи филозофски правци2+26
2.Ф804И/18Педагошка практика (Методика на наставата по филозофија)2+26
3.Ф805И/18Филозофија на јазикот2+26
4.Ф806И/18Основи на биоетиката2+26
5.Ф807И/18 Филозофија на книжевноста2+26
6.Ф808И/18 Дискурси на визуелното2+26

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на студиска програма – Филозофија

Решение за почеток со работа на студиска програма – Филозофија