СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО ПЕДАГОГИЈА(2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ101З/18Општа педагогија 3+26
2.ПЕ102З/18Историја на педагошки идеи3+26
3.ПЕ103З/18Развојна психологија3+26
4.СИЗ/18Спорт и здравје0+20
5.Изборен предмет од листата на УКИМ3+26
6.Изборен предмет за I семестар 3+26

Изборни предмети за 1. семестар:

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ104И/18Филозофија3+26
2.ПЕ105И/18Социологија3+26
3.ПЕ106И/18Академско говорење и пишување 3+26

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ201З/18Теорија на воспитанието3+26
2.ПЕ202З/18Национална историја на педагогијатa3+26
3.ПЕ203З/18Специјална педагогија3+26
4.Изборен предмет за 2. семестар3+26
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 3+26

Изборни предмети за 2. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ204И/18Педагошка психологија3+26
2.ПЕ205И/18Педагогија на слободно време 3+26
3.ПЕ206И/18Педагошка работа со ранливи деца 3+26

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ301З/18Дидактика 1 3+26
2.ПЕ302З/18Предучилишна педагогија 1 3+26
3.ПЕ303З/18Компаративна педагогија 3+15
4,ПЕ304З/18Алтернативни пристапи во педагогијата 3+15
5.Изборен предмет за 3. семестар2+14
6.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+14

Изборни предмети за 3. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ305И/18Етика во образование 2+14
2.ПЕ306И/18Педагошки дизајн2+14
3.ПЕ307И/18Логика 2+14

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ401З/18Дидактика 23+26
2.ПЕ402З/18Предучилишна педагогија 2 3+26
3.ПЕ403З/18Андрагогија 3+15
ПЕ404З/18Семејна педагогија 3+15
4.Изборен предмет за 4. семестар3+15
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 2+03

Изборни предмети за 4. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ404И/18Етнопедагогија 3+15
2.ПЕ405И/18Основно образование и описменување на возрасни 3+15
3.ПЕ406И/18Воспитна работа со деца со пречки во поведението3+15

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ501З/18Методологија на педагошки истражувања 3+26
2.ПЕ502З/18Андрагошка дидактика 3+15
3.ПЕ503З/18Почетно описменување 3+15
4.ПЕ504З/18Статистика во педагогијата3+26
5.Изборен предмет за 5. семестар 2+14
6.Изборен предмет за 5. семестар 2+14

Изборни предмети за 5. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ505И/18Училишна педагогија 2+14
2.ПЕ506И/18Образовен менаџмент2+14
3.ПЕ507И/18Менторство и туторство2+14
4.ПЕ508И/18Валидација на неформално и информално учење2+14

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ601З/18Дидактика на јазично и уметничко подрачје 3+26
2.ПЕ602З/18Методика на воспитна работа 3+26
3.ПЕ603З/18Доживотно учење 3+15
4.ПЕ604З/18Техники на педагошки истражувања3+15
5.Изборен предмет за 6. семестар2+14
6.Изборен предмет за 6. семестар2+14

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ605И/18Инференцијална статистика2+14
2.ПЕ606И/18Интеркултурно образование 2+14
3.ПЕ607И/18Интерактивни пристапи во наставата 2+14
4.ПЕ608И/18Медиумска култура2+14

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ701З/18Дидактика на математичко подрачје 3+26
2.ПЕ702З/18Предучилишен курикулум 3+26
3.ПЕ703З/18Домска педагогија 3+15
4.ПЕ704З/18Менаџмент на човечки ресурси3+15
5.Изборен предмет за 7. семестар 2+14
6.Изборен предмет за 7. семестар 2+14

Изборни предмети за 7. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ705И/18Развој на курикулум2+14
2.ПЕ706И/18Евалуација2+14
3.ПЕ707И/18Стратегии на поучување2+14
4.ПЕ708И/18Педагошко водење 2+14

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ801З/18Дидактика на природно-научно подрачје 3+26
2.ПЕ802З/18Методика на работа на педагогот 3+26
3.ПЕ803З/18Педагошка комуникација 3+15
4.ПЕ804З/18Дипломска работа5
5.Предмет од опционата група предмети за 8. семестар2+14
6.Предмет од опционата група предмети за 8. семестар2+14

Опциони групи предмети за 8. семестар:

(се избира една од понудените опциони групи)

Предучилишна група предмети:

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ805И/18Ранo учење и развој 2+14
2.ПЕ806И/18Игра и игровни активности2+14

Училишна група предмети:

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ807И/18ИКТ во наставата 2+14
2.ПЕ808И/18Училишна докимологија2+14

Андрагошка група предмети:

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ809И/18Советување за кариера2+14
2.ПЕ810И/18Пазар на труд2+14

Социјално-педагошка група предмети:

бр.кодпредметчасовикредити
1.ПЕ811И/18Социјална педагогија2+14
2.ПЕ812И/18Воспитна работа со деца без родители2+14

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на студиска програма – Педагогија

Решение за почеток со работа на студиска програма – Педагогија

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД УКИМ