СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО ЛАТИНСКИ ЈАЗИК И АНТИЧКА КНИЖЕВНОСТ(2018 – )


1. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Л101З/18Латински јазик (почетен курс)3+36
2.Л102З/18Старогрчки јазик (почетен курс)3+36
3.Л103З/18Античка епика4+26
4.СИЗ/18Спорт и здравје0+20
5.Изборен предмет од листата на УКИМ6
6.Изборен предмет од листата на УКИМ6

2. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Л201З/18Латински јазик (продолжителен курс)3+36
2.Л202З/18Античка лирика4+26
3.Л203З/18Секојдневниот живот во Хелада и Рим3+36
4.Изборен предмет од листата на УКИМ 6
5.Изборен предмет од листата на УКИМ 6

3. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Л301З/18Латински јазик (напреден курс)3+36
2.Л302З/18Античка драма4+26
3.Л303З/18Античка митологија4+26
4.Изборен предмет за 3. семестар2+26
5.Изборен предмет за 3. семестар 2+26

Изборни предмети за 3. семестар

Изборен модул: Студии по македонски јазик

бр.кодпредметчасовикредити
1.ЛМ304И/18Правопис и правоговор со фонетика и фонологија на СМЈ2+26
2.ЛМ305И/18Старословенски јазик 12+26
3.ЛМ306И/18Општа лингвистика2+26

Изборен модул: Студии по француски јазик и книжевност

бр.кодпредметчасовикредити
1.ЛФ304И/18Француски јазик 12+66
2.ЛФ305И/18Граматика на францускиот јазик 12+26
3.ЛФ306И/18Француска книжевност 12+26

4. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Л401З/18Латински автори2+46
2.Л402З/18Античка философија4+26
3.Л403З/18Античка историографија4+26
4.Изборен предмет за 4. семестар2+26
5.Изборен предмет за 4. семестар 2+26

Изборни предмети за 4. семестар

Изборен модул: Студии по македонски јазик

бр.кодпредметчасовикредити
1.ЛМ404И/18Морфологија на СМЈ2+26
2.ЛМ405И/18Старословенски јазик 22+26
3.ЛМ406И/18Преглед на лингвистиката2+26

Изборен модул: Студии по француски јазик и книжевност

бр.кодпредметчасовикредити
1.ЛФ404И/18Француски јазик 22+66
2.ЛФ405И/18Граматика на францускиот јазик 22+26
3.ЛФ406И/18Француска книжевност 22+26

5. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Л501З/18Читање латински текстови2+46
2.Л502З/18Латинска историска фонетика3+36
3.Л503З/18Грцизми и латинизми во македонскиот јазик4+26
4.Изборен предмет за 5. семестар 2+26
5.Изборен предмет за 5. семестар 2+26

Изборни предмети за 5. семестар

Изборен модул: Студии по македонски јазик

бр.кодпредметчасовикредити
1.ЛМ504И/18Зборобразување на СМЈ2+26
2.ЛМ505И/18Дијалектологија на МЈ2+26
3.ЛМ506И/18Психолингвистика2+26

Изборен модул: Студии по француски јазик и книжевност

бр.кодпредметчасовикредити
1.ЛФ504И/18Француски јазик 32+66
2.ЛФ505И/18Граматика на францускиот јазик 32+26
3.ЛФ506И/18Француска книжевност 32+26

6. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Л601З/18Латинска историска морфологија3+36
2.Л602З/18Античка метрика и музика4+26
3.Л603З/18Античка поетика4+26
4.Изборен предмет за 6. семестар2+26
5.Изборен предмет за 6. семестар2+26

Изборни предмети за 6. семестар

бр.кодпредметчасовикредити
1.ЛМ604И/18Лексикологија со фразеологија на СМЈ2+26
2.ЛМ605И/18Развој на македонскиот писмен јазик2+26
3.ЛМ606И/18Социолингвистика2+26

Изборен модул: Студии по француски јазик и книжевност

бр.кодпредметчасовикредити
1.ЛФ604И/18Француски јазик 42+66
2.ЛФ605И/18Граматика на францускиот јазик 42+26
3.ЛФ606И/18Француска книжевност 42+26

7. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Л701З/18Античка реторика4+26
2.Л702З/18Античка и европска култура4+26
3.Л703З/18Јазична анализа на латински текстови3+36
4.Изборен предмет за 7. семестар 2+26
5.Изборен предмет за 7. семестар 2+26

Изборни предмети за 7. семестар

Изборен модул: Студии по македонски јазик

бр.кодпредметчасовикредити
1.ЛМ704И/18Синтакса на СМЈ2+26
2.ЛМ705И/18Историја на МЈ (Историска граматика)2+26
3.ЛМ706И/18Семантика2+26

Изборен модул: Студии по француски јазик и книжевност

бр.кодпредметчасовикредити
1.ЛФ704И/18Француски јазик 52+66
2.ЛФ705И/18Граматика на францускиот јазик 52+26
3.ЛФ706И/18Француска книжевност 52+26

8. СЕМЕСТАР

бр.кодпредметчасовикредити
1.Л801З/18Дидактика на класичните јазици3+36
2.Л802З/18Книжевна анализа на латински текстови2+46
3.Л803З/18Дипломска работа 4+26
4.Изборен предмет за 8. семестар 2+26
5.Изборен предмет за 8. семестар 2+26

Изборни предмети за 8. семестар

Изборен модул: Студии по македонски јазик

бр.кодпредметчасовикредити
1.ЛМ804И/18Лингвостилистика на СМЈ2+26
2.ЛМ805И/18Балканска лингвистика2+26
3.ЛМ806И/18Прагматика2+26

Изборен модул: Студии по француски јазик и книжевност

бр.кодпредметчасовикредити
1.ЛФ804И/18Француски јазик 62+26
2.ЛФ805И/18Граматика на францускиот јазик 62+26
3.ЛФ806И/18Француска книжевност 62+26

Решението за акредитација и почеток на студиската програма може да ги видите на следните линкови:

Решение за акредитација на сп – Латински јазик

Решение за почеток со работа на сп – Латински јазик

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД УКИМ